MSPH 78 INS 13811/2017-A-50
č. j MSPH 78 INS 13811/2017-A-50

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci navrhovatele Door Financial, a.s., Ústí nad Labem, Střekov, Kořenského 905/4, IČO: 29016126, a odpůrce DRAKES advokáti, s.r.o., Praha 7, Holešovice, V Přístavu 1585/12, IČO: 24242373, zastoupen Mgr. Ladislavem Rychtářem, advokátem, Praha 6-Dejvice U Hadovky 564/3, o změně rozhodnutí ze dne 12. 10. 2017

t a k t o:

Rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 12. 10. 2017, č.j. MSPH 78 INS 13811/2017-A-28, se mění tak, že insolvenční návrh navrhovatele Door Financial, a.s., ze dne 27. 6. 2017 s e n e o d m í t á.

Odůvodnění

Rozhodnutím ze dne 12. 10. 2017 insolvenční soud odmítl insolvenční návrh navrhovatele Door Financial, a.s., z důvodu nezaplacení jistoty v soudem stanovené lhůtě, ve výši 400 000 Kč, sloužící k zajištění náhrady škody a jiné újmy, která by odpůrci vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podáním ze dne 6. 11. 2017 se navrhovatel proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu odvolal.

Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze se dne 18. 12. 2017, č.j. 2VSPH 1981/2017-A-46, bylo k odvolání navrhovatele určeno, že navrhovatel nemá povinnost složit jistotu sloužící k zajištění náhrady škody a jiné újmy, která by odpůrci vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle právní úpravy § 95 IZ může insolvenční soud své rozhodnutí, k odvolání účastníka řízení, změnit pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud využil právní úpravy § 95 IZ a své rozhodnutí ze dne 12. 10. 2017 o odmítnutí insolvenčního návrhu změnil tak, že vyhověl odvolání navrhovatele a rozhodl, že se insolvenční návrh neodmítá. Důvodem byl závazný právní názor Vrchního soudu v Praze o tom, že navrhovatel nemá platit shora označenou jistotu. Pokud navrhovatel takovou povinnost nemá, není na místě, aby byl za nesplnění této povinnosti postihován odmítnutím insolvenčního návrhu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání pouze insolvenční dlužník, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 3. 1. 2018 JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková isir.justi ce.cz