MSPH 78 INS 10284/2012-A-8
MSPH 78 INS 10284/2012-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci navrhovatele a) Ing. Lee Louda, Praha 1, Vodičkova 41, insolvenční správce dlužníka HÁJEK a.s., navrhovatele b) P a Č-Prádelna a čistírna, s.r.o., Žďár nad Sázavou, U malého lesa čp. 1444, IČ: 25331698, a dlužníka: DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE, Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1412/29, IČ: 28949137, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá. II. Návrh na ustanovení předběžného insolvenčního správce dlužníkovi se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 26. 4. 2012 se Ing. Lee Louda (dále jen navrhovatel a) a společnost P a Č-Prádelna a čistírna, s.r.o. (dále jen navrhovatel b), domáhaly vydání rozhodnutí, kterým bude: -v řízení ustanoven předběžný správce s povinnostmi insolvenčního správce dle právní úpravy IZ, s právem přijímat plnění určená dlužníkovi, -nařízeno předběžné opatření, kterým bude společnosti DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE (dále jen dlužník) zakázáno nakládat s majetkovou podstatou tak, že jí bude toto povoleno pouze se souhlasem předběžného správce. Důvodem návrhu byla obava navrhovatelů, že dlužník provádí změny v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch svých věřitelů, když dlužník vykonává svoji podnikatelskou činnost a -i po výpovědi z prostor, kterou mu dal navrhovatel a), když nájem měl skončit ke dni 31. 3. 2012, dál prodává ubytovací kapacity v měsících leden, únor a březen 2012, ale navrhovateli a) ničeho na nájemném neplatí, -dlužník si pro svoji činnost nechával prát a čistit prádlo, čímž prokazatelně vykonává svoji činnost a navrhovatel b) mu za tyto služby vystavuje faktury. Navrhovatelé vyslovili obavu, že dlužník může vyvádět ze své společnosti prostředky a může tu docházet ke zkracování uspokojení věřitelů.

Navrhovatelé tvrdili, že se dlužník nachází ve stavu úpadku, protože má dva věřitele-navrhovatele a) a navrhovatele b). Dlužník má též vůči těmto věřitelům peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů. Navrhovatelé též tvrdili, že dlužník není schopen platit jejich splatné pohledávky -pokračování-2-

Podle ust. § 113 IZ může insolvenční soud v době do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka vydat předběžné, je-li nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů dlužníka.

Soud návrh na ustanovení předběžného insolvenčního správce a na omezení dlužníka v nakládáním se svým majetkem zamítl, protože v době svého rozhodování neshledal důvody pro omezení dlužníka nad rámec jeho omezení daného v ust. § 111 IZ. Soud připomíná, že předmětné insolvenční řízení je v samém počátku a soud zná k dnešnímu dni pouze tvrzení navrhovatelů o možnosti, že se dlužník může dopouštět zvýhodňování některých svých věřitelů. Navrhovatelé se o takových postupech dlužníka pouze domnívají, nepřímo je dovozují, ale ke svým závěrům o rozporu postupů dlužníka s ust. § 111 IZ žádné relevantní důkazy nenavrhují. Podle § 111 IZ je dlužník povinen po zahájení insolvenčního řízení dodržovat omezení v nakládání se svým majetkem. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla rozesílána dlužníkovi dne 26. 4. 2012 a dlužník zřejmě ani nemohl mít příležitost ust. § 111 IZ porušit. Rovněž skutečnosti o úpadku dlužníka tvrzené navrhovateli jsou nyní v rovině tvrzení, když dlužník již byl vyzván, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a předložil seznamy majetku a závazků. Soud je toho názoru, že v současné situaci je návrh na ustanovení předběžného správce a na omezení dlužníka v nakládání s jeho majetkem předčasný.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné-§ 91 IZ.

V Praze dne 2. května 2012 JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová