MSPH 77 INS 9737/2012-A-11
MSPH 77 INS 9737/2012-A-11

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: TOMMIL s.r.o. se sídlem Praha 8, Feřtekova 541/19, IČO 25632027 o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu ze dne 24. dubna 2012, č.j. MSPH 77 INS 9737/2012-A-8, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2012, č.j. MSPH 77 INS 9737/2012-A-8 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč se snižuje na částku 25.000 Kč. Dlužník je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. dubna 2012, č.j.-A-8 byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 27.4.2012. Dlužník podáním doručeném soudu osobně dne 10.5.2012 ve lhůtě k podání odvolání podal proti předmětnému usnesení odvolání v němž požádal soud o upuštění od vyměřené zálohy nebo o její snížení na nejnižší možnou míru. Odvolání odůvodnil skutečností, že od roku 2011 se mu nepodařilo získat žádnou stavební zakázku a následně tak hradit své splatné závazky vůči věřitelům. Ke dni podání insolvenčního návrhu nedisponuje žádnými finančními prostředky, z nichž by mohl zálohu uhradit.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na obsah odvolání a také vzhledem ke skutečnosti, že ze seznamu majetku, o němž dlužník výslovně prohlásil že je správný a úplný, vyplývá, že dlužník je zcela bez majetku a v daném případě by tak neměly vzniknout žádné náklady řízení v souvislosti s jeho zpeněžováním, má soud za to, že záloha ve výši 25.000 Kč představuje dostatečnou částku k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce spojených s jeho činností v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční soud tak postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Nad rámec výše uvedeného soud dlužníka upozorňuje na případnou trestní odpovědnost jednatele dlužníka v případě, že by se prokázalo, že dlužník vlastní jakýkoli majetek nebo pohledávky v seznamu majetku neuvedené, jejichž zpeněžením by byly náklady insolvenčního řízení navýšeny do takové míry, že by je (byť jen v části) bylo nutné uhradit ze státního rozpočtu, tj. z peněz daňových poplatníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15. května 2012

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vepřeková