MSPH 77 INS 8970/2012-B-24
MSPH 77 INS 8970/2012-B-24

MSPH 77 INS 8970/2012 MSPH 77 INS 8972/2012

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Konopišťská 161/2 (dříve IČO 6706181405) a dlužníka b) Lenka anonymizovano , r.č. 756005/0498, bytem Praha 10, Konopišťská 161/2, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem X. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 4.9. 2012, č.d. MSPH 77 INS 8970/2012-B-12 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková