MSPH 77 INS 8918/2013-B-22
MSPH 77 INS 8918/2013-B-22

MSPH 77 INS 8918/2013 MSPH 77 INS 8921/2013

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: a) René anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Žufanova 1095/10 (dříve IČO 69462381) a dlužníka b) Anna anonymizovano , r.č. 735816/0084, bytem Praha 6, Žufanova 1095/10, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem IX. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 8.10. 2013, č.d. MSPH 77 INS 8918/2013-B-10 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková