MSPH 77 INS 8698/2011-C1-2
MSPH 77 INS 8698/2011-C1-2

MSPH 77 ICm 3136/2011-61

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: RUBIKON spol. s r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 258/19, IČO 47118679, zast. advokátem JUDr. Petrem Kubíkem, Praha 1, Divadelní 24 proti žalovanému: IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 5, insolvenční správce dlužníka ABF-KONSTRUKCE STAVEB spol. s r.o. se sídlem Praha8, Heydukova 896/11, IČO 25114387, zast. advokátem Mgr. Adamem Sigmundem, Praha 1, Široká 5 o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ABF- KONSTRUKCE STAVEB spol. s r.o., Praha 8, Heydukova 896/1, IČO 25114387, sp. zn., je po právu ve výši 9,750.000 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka ABF -KONSTRUKCE STAVEB spol. s r.o. se sídlem Praha 8, IČO 25114387 (dále jen dlužník), v celkové výši 9.750.000 Kč.

Tvrdil, že pohledávka vyplývá z titulu smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo a sankcionující porušení povinnosti zhotovitele provést sjednané dílo v termínu do 30.11.2007. Dle tvrzení žalobce tento jako objednatel uzavřel dne 4.1.2007 s dlužníkem jako zhotovitelem ( dále jen dlužník) smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem byla rekonstrukce objektu Richterovy vily a Svatováclavské vinice v areálu Pražského hradu (dále jen předmět díla). Rozsah díla byl v čl. II odst. 2.4. a 2.5. smlouvy dále konkretizován odkazem na přílohy smlouvy tak, že byl vymezen dokumentací ke stavebnímu povolení, stavebním povolením na přístavbu, schválenými výkazy výměr, harmonogramem prací a rozpočtem. Dílo pak mělo být zhotovováno v rozsahu daném časovým harmonogramem prací a rozpočtem. Cena díla byla sjednána ve výši 50.000.000 Kč bez DPH. Termín Pokračování-2-MSPH 77 ICm 3136/2011 dokončení a předání díla byl sjednán na 30.11.2007. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně, a to za každý den prodlení dlužníka s provedením díla. Dle tvrzení žalobce mu dílo ke dni podání žaloby (resp. přihlášky pohledávky) k insolvenčnímu soudu nebylo předáno, neboť dlužník dílo neprovedl v celém rozsahu. Dlužníku tedy nevznikl nárok na zaplacení ceny díla, ačkoli mu byla podstatná část ceny díla vyplacena, a zároveň má povinnost zaplatit žalobci sjednanou smluvní pokutu za prodlení s provedením díla. Žalobce dále tvrdil, že dlužník měl snahu předat částečně zhotovené dílo. Sám dlužník proto vystavil zápis o odevzdání stavby, ve kterém sám dlužník konstatuje skončení přejímacího řízení dne 26.12.2008. Žalobce popřel jakékoli předání díla, avšak pro případ, že by soud vycházel z data předání díla dne 26.12.2008, tak dlužník byl s prodlením 390 dnů od 1.12.2007 do 26.12.2008. Žalobce následně vyčíslil výši smluvní pokuty za 390 dnů prodlení dlužníka se splněním svého závazku na 9.750.000 Kč. V průběhu řízení žalobce popřel tvrzení žalovaného a tvrdil, že k rozšíření díla nedošlo, neboť dlužník dílo ani neprovedl v plném rozsahu tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě. Dále uvedl, že žalobce neměl povinnost poskytovat dlužníku součinnost, neboť dlužník byl generálním dodavatelem celého díla v rozsahu převzaté projektové dokumentace, za což si vyúčtoval kompletizační přirážku. Určité věci si měl dlužník zajistit sám, popřípadě s projektantem, a to v souladu s čl. II. 2.5. písm. d) a e) smlouvy. Pokud žalovaný tvrdí, že v průběhu provádění díla sjednané vícepráce měnily lhůtu provedení díla, namítal, že vícepráce provedeny nebyly, a to z toho důvodu, že v určitých věcech sám dlužník navrhoval zjednodušení konstrukcí, protože tyto nebyl schopen zhotovit. Žalobce žádné vícepráce neobjednal ani nepožadoval.

Žalovaný trval na zamítnutí žaloby s tím, že prodlení dlužníka s předáním díla nevzniklo, neboť, žalobce jako objednatel v souladu se smlouvou rozšířil rozsah a provádění sjednaného díla a současně neposkytl dlužníku řádnou součinnost pro splnění jeho závazku. V důsledku toho došlo ke změně doby zhotovování díla dle čl. 3.3 smlouvy tak, že doba zhotovování díla se změnila o dobu skutečností vyžádanou. Dále tvrdil, že naopak dlužníku vznikl na základě smlouvy nárok na úhradu dosud neuhrazené části ceny díla, nárok na smluvní pokutu a případně nárok na náhradu vzniklé škody.

Při zkoumání podmínek řízení podle ust. § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: žalobce je insolvenčním věřitelem č. 11; žalovaný je insolvenčním správcem ve věci dlužníka ABF-KONSTRUKCE STAVEB spol. s r.o. se sídlem Praha8, Heydukova 896/11, IČO 25114387, sp.zn., insolvenční řízení trvá výsledek přezkumného jednání dne 3.11.2011: pohledávka věřitele č. 11 zůstala sporná ve výši 9.750.000 Kč žalobce se nezúčastnil přezkumného jednání; vyrozumění o popření doručeno dne- 10.11.2011; žaloba byla doručena soudu dne 22.11.2011, tj. včas žalobce v žalobě jako důvod vzniku pohledávky a výši uvádí skutečnosti, které uvedl v přihlášce pohledávek

Mezi účastníky je nesporné, že žalobce a dlužník uzavřeli dne 4.1.2007 smlouvu o dílo. Termín ukončení díla byl dle čl. III. smlouvy sjednán na 30.11.2007. Cena díla byla dle čl. II. smlouvy sjednána ve výši 50.000.000 Kč bez DPH. Pro případ prodlení dlužníka s plněním závazku řádně a včas byla v čl. VIII. odst. 8.1. písm. a) sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z ceny díla bez DPH. Žalobce uplatnil v řízení smluvní pokutu za prodlení dlužníka od 1.12.2007 do 26.12.2008, tj. za 390 dnů prodlení. Mezi účastníky je sporné, zda žalobci vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 8.1. písm. a) ve výši 9.750.000 Kč. Pokračování-3-MSPH 77 ICm 3136/2011

Soud zjistil z nesporných tvrzení účastníků a provedených důkazů tyto skutečnosti: Z přihlášky pohledávek ze dne 21.11.2011, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení sp.zn. MSHP 77 INS 8698/2011, nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 9.750.000 Kč jako smluvní pokutu za prodlení s předáním díla podle čl. 8.1. písm.a) smlouvy o dílo ze dne 4.1.2007; sjednána ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně za každý den prodlení dlužníka s předáním díla-390 dnů od 1.12.2007 do 26.12.2008.

Ze zápisu z přezkumného jednání ze dne 3.11.2011 ohledně věřitele č. 11 a upraveného seznamu přihlášených pohledávek z insolvenčního spisu d.č. B-13, že pohledávka věř.č. 11 zůstala sporná ve výši Kč 9.750.000 Kč-popření pro pravost-věřitel neosvědčil existenci a vznik smluvní pokuty.

Z vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky, včetně doručenky, d.č. B-20 spisu, že žalobce byl náležitě poučen o popření své pohledávky a možnosti podat incidenční žalobu a že vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 10.11.2011; ze žaloby ze dne 22.11.2011, č. l. 1-razítko soudu o doručení žaloby, že žaloba byla doručena soudu osobně dne 22.11.2011.

Ze Smlouvy o dílo ze dne 4.1.2007, že žalobce (jakožto objednatel) a dlužník (jakožto zhotovitel) uzavřeli smlouvu, kde podle čl. II.-Předmět smlouvy-, se dlužník zavázal zhotovit na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem dílo s názvem Rekonstrukce objektu Richterovy vily a Svatováclavské vinice, předat dílo včetně příslušenství žalobci a poskytnout další plnění dle smlouvy. Předmět díla byl dále specifikován v dalších ustanoveních smlouvy a jejích přílohách. Žalobce se zavázal při provádění díla řádně spolupůsobit a dlužníku řádně zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených ve smlouvě. Rozsah díla byl specifikován v přílohách smlouvy (Přílohy č. 1-5). Dlužník se dále zavázal zhotovit dílo v rozsahu daném časovým harmonogramem prací a rozpočtem, které byly specifikovány v Příloze č. 4 a 5 smlouvy.

Z čl. III. smlouvy-Doba zhotovování díla-závazné termíny, že dlužník se zavázal provést dílo v souladu s harmonogramem prací dle Přílohy č. 4 smlouvy, a to tak, že k započetí prací mělo dojít dne 4.1.2007 a k dokončení a předání díla dne 30.11.2007 (odst. 3.1.). V případě, že by došlo k rozšíření rozsahu nebo způsobu provádění díla vyžádaného žalobcem nebo budou-li při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či žalobce bude v prodlením s poskytnutím součinnosti dle smlouvy, dojde ke změně doby zhotovování díla (odst. 3.2.). V případě, že by mělo na základě smlouvy dojít ke změně zhotovování díla, mění se o dobu skutečností vyžádanou (odst. 3.3.). V případě, že by vlivem skutečností uvedených v odst. 3.2. čl. III smlouvy došlo k přerušení prací, zavázal se dlužník pokračovat ve zhotovování díla do 3 pracovních dnů po ukončení překážky, která vedla k přerušení prací.

Z čl. VII. smlouvy-Předání a převzetí díla, soud zjistil, že dlužník se zavázal předat žalobci dílo bez vad a nedodělků. Při předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Žalobce se zavázal dílo převzít i v případě, že při jeho předání budou zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (odst. 7.1.). Dlužník se zavázal předat žalobci dílo jednorázově, po jeho celkovém dokončení. Smluvní strany si dohodly právo sjednat si postupné předávání díla. Žalobce se zavázal na základě výzvy dlužníka učiněné nejméně 10 dnů před navrhovaným datem předání díla svolat předávací a přejímací řízení (odst. 7.2.). Obsahové náležitosti protokolu o převzetí díla byly vymezeny v odst. 7.4. smlouvy. Pro případ, že by žalobce odmítl dílo, popř. jeho dohodnutou část převzít, bylo smluveno, že obě strany sepíší zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění objektivně vzniklých nedostatků, pro které odmítl žalobce část díla, popř. dílo jako celek převzít, se přejímací řízení opakuje (odst. 7.5.).

Z čl. VIII. smlouvy-Smluvní pokuty-soud dále zjistil, že smluvní strany se dohodly na smluvních pokutách, a jejichž výši: pro případ porušení smlouvy dlužníkem, a to mj. smluvní pokutu za překročení termínu předání celého díla, kdy byla smluvní pokuta sjednána za každý započatý den Pokračování-4-MSPH 77 ICm 3136/2011 prodlení; v takovém případě se dlužník zavázal zaplatit žalobci jako smluvní pokutu částku 0,05% z celkové ceny díla bez DPH (odst. 8.1. písm. a)). Žalobce se zavázal na výzvu dlužníka zaplatit smluvní pokuty pro případ následujících porušení povinností: v případě prodlení žalobce s placením ceny díla nebo jeho částí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; v případě prodlení žalobce s poskytnutím součinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení (odst. 8.3. písm. a) a b)).

Ze Zápisu o odevzdání stavby, soud zjistil, že přejímací řízení bylo zahájeno dne 5.5.2008. Předmětem projektu byla rekonstrukce Richterovy vily a návrh její přístavby pro restauraci a vinařský klub a obnovení Svatováclavské vinice, včetně umístění nových jednoduchých staveb, souvisejících s užíváním a provozem vinice, a skončeno dne 26.12.2008; zápis je podepsán jednatelem dlužníka Antonínem Palátem a zástupcem přejímající organizace Ing. Jiřím Runtschem, stavbyvedoucím.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) v účinném znění se v případě, že nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Podle ust. § 159 odst. 1 písm. a) IZ jsou incidenčními spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

Ust. § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění účinném ke dni do 31.12.2013 (dále jen Obch. zák.) určuje, že závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (obchodní závazkové vztahy), se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, a to konkrétně jeho části třetí. Právní úprava zajištění závazku smluvní pokutou je pak provedena v zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2014 (dále jen OZ) a to v § 544 a § 545 OZ, s tím, že tato úprava platí s odchylkami uvedenými v § 300-302 Obch. zák. i pro obchodní závazkové vztahy.

§ 544 OZ určuje, že smluvní strany si mohou pro případ porušení smluvní povinnosti sjednat smluvní pokutu. Účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda (viz odst. 1). Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení (odst. 2).

Soud zhodnotil provedené důkazy a má za prokázané, že žalobce a dlužník uzavřeli písemně dne 4.1.2007 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce objektu Richterovy vily a Svatováclavské vinice v areálu Pražského hradu a termín odevzdání díla byl sjednán na 30.11.2007 a cena díla byla sjednána na 50.000.000 Kč bez DPH. Dále má soud za prokázané, že pro případ prodlení dlužníka, jakožto zhotovitele díla, s předáním díla byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH denně, za každý den prodlení dlužníka s provedením díla a dále, že k převzetí díla došlo oproti smluvnímu ujednání až dne 26.12.2008.

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že dlužník se dostal do prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy o 390 dnů (prodlení od 1.12.2007 do 26.12.2008). V důsledku porušení smluvní povinnosti vzniklo žalobci právo na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 8.1. písm. a) smlouvy ve výši 9.750.000 Kč, proto žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Pokud se týče tvrzení žalovaného, že prodlení bylo způsobeno v důsledku rozšíření rozsahu díla vyžádaného žalobcem jakožto objednatelem a neposkytnutím jeho řádné součinnosti, neunesl žalovaný břemeno tvrzení. Žalovaný neuvedl žádná konkrétní tvrzení o tom, které vícepráce a v jakém období byly sjednány, jaký měly dopad na prodloužení lhůty předání díla a kdy, jakým způsobem a Pokračování-5-MSPH 77 ICm 3136/2011 v jakém rozsahu neposkytl žalobce žalovanému potřebnou součinnost a dopad na prodlení předání díla. Pokud navrhl listinné důkazy : denní zápisy ze stavby od 8.12.2006 do 15.6.2008, zápisy kontrolních dnů č. 1-67 za období od 24.1.2007 až 3.6.2008; korespondence, zápisy a popisy stavu díla v průběhu rekonstrukce díla, vystavené faktury včetně zjišťovacích protokolů, přehledný seznam vystavených faktur, rekapitulace nákladů stavby, přehled provedených víceprací a vyčíslení celkové ceny díla, které ve svém souhrnu prokazují jeho tvrzení, tyto soud zamítnul provést, protože důkaz má prokázat konkrétní tvrzení, nikoliv v důkazu hledat skutečnost, kterou chtěl namítat právo žalobce na zaplacení smluvní pokuty.

Soud zamítl provést rovněž důkazy navržené žalobcem za účelem obrany proti tvrzení žalovaného: výslech žalobce: Mgr. Jaroslava Hykla-jednatele žalobce, Mgr. Alice Hyklové-jednatelky žalobce a výslechy svědků: Ing. Dušana Fryščáka-stavebního dozoru, Ing. Vladimíra Brejchy-prokuristy SMP CZ, a.s., Ing. Bohumila Vendera-jednatele OK Beroun, s.r.o., Ing. Arch. Jaroslava Zimy-projektanta D3A a Ing. Arch. Tomáše Prouzy k prokázání tvrzení, že žalobce jako objednatel neměl povinnost poskytnout součinnost a neobjednal žádné vícepráce, a dále k prokázání tvrzení, že na předmětném díle byly provedeny méněpráce, tj. že dílo nebylo provedeno ve sjednaném rozsahu, a dále listinné důkazy: přílohu smlouvy o dílo č. 1-7 (čl. XI. smlouvy), zápis o předání a převzetí staveniště, osvědčení o povolení stavby, stavební dokumentace, stavební denníky, zápisy z kontrolních dnů, dokumentace skutečné provedení stavby, když žalovaný žádnou konkrétní skutečnost netvrdil a k prokázání práva na smluvní pokutu je nebylo třeba.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 163 IZ ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 IZ, když žalobce měl ve věci plný úspěch, avšak ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Valešová