MSPH 77 INS 8532/2012-B-37
MSPH 77 INS 8532/2012-B-37

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Ivetou Kubíčkovou v insolvenční věci dlužníka: Templation s.r.o. se sídlem Praha 5, Plzeňská 1270/97, IČO 26476118, o návrhu na zpeněžení majetkové podstaty

t a k t o:

Souhlas se zpeněžením majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty dne 1.7.2012 (d.č. B-1 spisu), 1.12.2012 (d.č. B-19) a 15.6.2013 (d.č. B-32 spisu), pod položkou 025, vyslovený dne 15. 8. 2013, usnesením č.j. MSPH 77 INS 8532/2012- B-33, prodejem mimo dražbu se mění jen tak, že zpeněžení nepodléhá lešení o rozměru 105, objemu cca 100m2 / zpráva insolvenčního správce ze dne 12.11. 2013 na d.č. B-36 spisu / V ostatním zůstává výše uvedené usnesení nezměněno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 20. prosince 2013 Iveta Kubíčková, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Valešová