MSPH 77 INS 8044/2010-A-16
Č. j. : MSPH 77 INS 8044/2010-A-16

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Adámková se sídlem Praha 5, Zbraslav, Tunelářů 332, IČ 86593145 o insolvenčním návrhu k odvolání dlužníka do usnesení ze dne 21.10.2010, č.j. MSPH 77 INS 8044/2010-A-13

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. října 2010, č.j.MSPH 77 INS 8044/2010-A-813 o zastavení řízení se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21.10.2010, č.j.-A-13 v souladu s ust. § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) soud zastavil řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dlužník se podáním ze dne 4.11.2010 proti vydanému rozhodnutí odvolal a zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč zaplatil dne 4.11.2010.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na skutečnost, že dlužník v odvolací lhůtě zálohu zaplatil postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 22. listopadu 2010 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení : Marešová