MSPH 77 INS 7820/2013-B-17
MSPH 77 INS 7820/2013-B-17

Us nese n í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka : Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Rýmařovská 475, (dříve IČO 68385731) zast. advokátem JUDr. Václavem Kulhavým, Praha 3, Jeseniova 837/10, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VIII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 30.7. 2013, č.d. MSPH 77 INS 7820/2013-B-11 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková