MSPH 77 INS 7753/2013-A-6
MSPH 77 INS 7753/2013-A-6

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci navrhovatele: EUROGEMA CZ, a.s. se sídlem Olomouc, Blanická 917/19, IČO 26801001, zast. advokátkou JUDr. Janou Kašpárkovou, Olomouc, Blanická 19 a dlužníka: KUCHYNĚ A INTERIÉRY VRTEK Int., s.r.o. se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 478/51, IČO 27794938 o návrhu navrhovatele EUROGEMA CZ, a.s. na předběžné opatření

takto:

Návrh na předběžné opatření se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 18.3.2013, d.č. A-1 spisu, navrhl navrhovatel vydání předběžného opatření dle ust. § 113 IZ, jímž by insolvenční soud ustanovil dlužníku předběžného správce, osobu insolvenčního správce vybral z insolvenčních správců se sídlem v Olomouci , a dále aby dlužníku zakázal jakýmkoli způsobem nakládat s plněním poskytnutým od společnosti Bello interiér s.r.o. za užívání nebytového prostoru č. 1312/221 v k.ú. Nová Ulice a společnosti Bello interiér s.r.o. aby pak uložil povinnost plnit za užívání nebytového prostoru č. 1312/221 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přímo předběžnému správci.

Insolvenční soud prozkoumal návrh na předběžné opatření a došel k těmto závěrům:

Dle ust. § 7 odst. 1 odst. 1. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) v účinném znění se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ust. § 82 odst. 1 IZ může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Ust. § 75b odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) v účinném znění určuje, že k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50 000 Kč. Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne (odst. 2 téhož ustanovení).

V insolvenčím řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti odůvodňující bez dalšího vydání předběžného opatření tak, jak navrhovatelem navrhováno a posuzovaná věc tudíž není případem, v němž by soud mohl nařídit vydání předběžného opatření bez (jakéhokoli) návrhu. Na navrhovatele tak dopadá povinnost dle ust. § 82 odst. 1 IZ složit jistotu ve výši 10.000 Kč, a to nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření (viz ust. § 75b odst. 1 věta první o.s.ř.).

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na předběžné opatření byl u insolvenčního soudu podán dne 20.3.2013, avšak navrhovatel k tomuto dni jistotu nesložil, postupoval soud dle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na předběžné opatření odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze navrhovatel.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 21. března 2013 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová