MSPH 77 INS 672/2014-C12-12
MSPH 77 INS 672/2014-C12-12

MSPH 177 ICm 512/2015-45 (MSPH 77 INS 672/2014)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 29414873, insolvenční správce dlužníka Stavitelství De, a.s. v likvidaci, Praha 8, Jelínkova 1617/3, IČO 26068435, zast. advokátem JUDr. Zbyňkem Jirouškem, Praha 4, Táborská 65/29 proti žalovanému: 3G Praha, s.r.o., Praha 8, Kobylisy, Ke Stírce 1766/5, IČO 27202101, zast. advokátem JUDr. Tomášem Ptáčkem, Praha 1, Loretánské nám. 109/3 o odpůrčí žalobě

t a k t o:

I. Dohoda o postoupení pohledávek ze dne 10. 3. 2014 uzavřená mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky dlužníka na žalovaného: -pohledávka za společností Zlínstav a.s., IČO 28315669, Zlín, Bartošova 5532, ve výši 161.450 Kč, jakožto část pohledávky z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 01140024 ze dne 7. 3. 2014, znějícím na částku ve výši 2,580.553 Kč, je neúčinným právním úkonem.

II. Dohoda o postoupení pohledávek ze dne 11. 2. 2014 uzavřená mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky dlužníka na žalovaného: -pohledávka za společností Zlínstav a.s., IČO 28315669, Zlín, Bartošova 5532, ve výši 213.153 Kč, z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 05614 ze dne 4. 2. 2014, znějícím na částku ve výši 125.864,20 Kč, a daňovým dokladem č. 98113 ze dne 6. 1. 2014, znějícím na částku ve výši 87.289,40 Kč, je neúčinným právním úkonem. isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 177 ICm 512/2015

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 8.269,14 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit státu na účet Městského soudu v Praze na soudním poplatku částku 2.000 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se domáhal určení neúčinnosti dohod o postoupení pohledávek: 1) dohoda o postoupení pohledávek ze dne 27. 12. 2013 uzavřená mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky dlužníka na žalovaného: -pohledávka za společností Zlínstav a.s., IČO 28315669, Zlín, Bartošova 5532, ve výši 103.066 Kč, z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 88513 ze dne 4. 12. 2013, znějícím na částku ve výši 64.099,75 Kč, daňovým dokladem č. 79613 ze dne 13. 11. 2013, znějícím na částku ve výši 32.887,80 Kč, a daňovým dokladem č. 71513 ze dne 15. 10. 2013, znějícím na částku ve výši 6.080,25 Kč (dále jen dohoda o postoupení pohledávek 1 ), 2) dohoda o postoupení pohledávek ze dne 10. 3. 2014 uzavřená mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky dlužníka na žalovaného: -pohledávka za společností Zlínstav a.s., IČO 28315669, Zlín, Bartošova 5532, ve výši 161.450 Kč, jakožto část pohledávky z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 01140024 ze dne 7. 3. 2014, znějícím na částku ve výši 2,580.553 Kč (dále jen dohoda o postoupení pohledávek 2 ), a 3) dohoda o postoupení pohledávek ze dne 11. 2. 2014uzavřená mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky dlužníka na žalovaného: -pohledávka za společností Zlínstav a.s., IČO 28315669, Zlín, Bartošova 5532, ve výši 213.153 Kč, z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 05614 ze dne 4. 2. 2014, znějícím na částku ve výši 125.864,20 Kč, a daňovým dokladem č. 98113 ze dne 6. 1. 2014, znějícím na částku ve výši 87.289,40 Kč (dále jen dohoda o postoupení pohledávek 3 ).

Tvrdil, že dohodou o postoupení pohledávek 1, dohodou o postoupení pohledávek 2 a dohodou o postoupení pohledávek 3 postoupil dlužník na žalovaného své pohledávky za společností Zlínstav a.s. v celkové výši 477.669 Kč, přičemž úplata za postoupení byla ujednána ve výši 0 Kč, dlužník tedy uvedené pohledávky žalovanému daroval a neobdržel za ně žádné protiplnění. V době uzavření smlouvy byl dlužník v úpadku, neboť měl nejméně 9 věřitelů se splatnými pohledávkami, které označil firmou, výší pohledávky a datem splatnosti. Dlužník neměl jiný majetek, který by umožnil uspokojení jeho věřitelů. Dále, že žalovaný obdržel plnění z těch dohod o postoupení pohledávek od společnosti Zlínstav, a.s.

Žalovaný nárok uplatněný v žalobě neuznal a navrhl zamítnutí žaloby, a to z důvodu, že dohoda o postoupení pohledávek 1 je neplatná a dohoda o postoupení pohledávek 2 a dohoda Pokračování-3-MSPH 177 ICm 512/2015 o postoupení pohledávek 3 jsou nicotné. Předmětné dohody o postoupení pohledávek jsou neurčité, protože neobsahují řádnou specifikaci postupovaných pohledávek, jsou vnitřně rozporné, neboť z nich vyplývá, že pohledávky jsou postupovány za úplatu ve výši 0 Kč, a neobsahují výslovnou vůli stran ke změně osoby věřitele, dále, že žalovaná faktury dlužníka vůči údajnému dlužníkovi Zlínstav, a.s. nemá k dispozici a je na žalobci prokázat, zda faktury existovaly a byly doručeny společnosti Zlínstav, a.s.

Usnesením ze dne 7. 3. 2017, č.j. MSPH 177 ICm 512/2015-33, soud zastavil řízení co do návrhu žalobce, kterým se domáhal určení neúčinnosti dohody o postoupení pohledávek 1 pro zpětvzetí učiněné žalobcem.

Při zkoumání podmínek řízení podle § 235 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: -žalobce je insolvenčním správcem dlužníka Stavitelství De, a.s. v likvidaci, proti kterému je vedeno insolvenční řízení u Městského soudu v Praze pod sp.zn., řízení bylo zahájeno dne 14. 1. 2014 -usnesení o úpadku bylo vydáno dne 14. 4. 2014, d.č.-A-22, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 14. 4. 2014 -žaloba byla podána u soudu dne 3. 2. 2015, tj. včas -žalobou jsou napadány právní úkony učiněné dne 11. 2. 2014 a 10. 3. 2014 z důvodu neposkytnutí přiměřeného protiplnění, vůči osobě, která není osobou blízkou vůči dlužníkovi, tedy úkonu učiněnému v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení -insolvenční řízení trvá

Soud z předložených listinných důkazu, vyjádření účastníků řízení a skutečností mu známých z insolvenčního spisu podle § 198 a 336 odst. 2 IZ zjistil následující: -z dohody o postoupení pohledávek ze dne 10. 3. 2014, že dlužník jako postupitel uzavřel dne 10. 3. 2014 s žalovaným jako postupníkem smlouvu, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky za společností Zlínstav a.s. ve výši 161.450 Kč, jakožto části pohledávky z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 01140024 ze dne 7. 3. 2014, znějícím na částku ve výši 2,580.553 Kč (dále jen pohledávka 2 ) ( čl. I.), za úplatu ve výši 0 Kč (čl. III.), že účastnici shodně prohlásili, že veškerá dokumentace nacházející se v době uzavření dohody u postupitele, k postupovaným peněžitým pohledávkám byla předána ke dni podpisu dohody postupníkovi a postupník stvrzuje, že dokumentaci převzal (čl. VI.) -z dohody o postoupení pohledávek ze dne 11. 2. 2014, že dlužník jako postupitel uzavřel dne 10. 2. 2014 s žalovaným jako postupníkem smlouvu, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky za společností Zlínstav a.s. ve výši 213.153 Kč, z titulu neuhrazené ceny zboží, služeb a dodávek prací na základě smlouvy č. 49000/012/2013 ze dne 18. 9. 2013, kterou dlužník vyúčtoval daňovým dokladem č. 05614 ze dne 4. 2. 2014, znějícím na částku ve výši 125.864,20 Kč, a daňovým dokladem č. 98113 ze dne 6. 1. 2014, znějícím na částku ve výši 87.289,40 Kč (dále jen pohledávka 3 ) (čl. I.), za úplatu ve výši 0 Kč (čl.III.), že účastnici shodně prohlásili, že veškerá dokumentace nacházející se v době uzavření dohody u postupitele, k postupovaným peněžitým pohledávkám byla předána ke dni podpisu dohody postupníkovi a postupník stvrzuje, že dokumentaci převzal (čl. VI.) -z přihlášky P1 věřitele č. 1 STAPPA mix, spol. s r.o., že věřitel č. 1 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 1,354.712 Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodané zboží-betonové směsi, sestávající z pohledávky ve výši 185.608 Kč splatné dne 17. 8. 2013, dále ve výši 388.224 Kč splatné dne 30. 8. 2013, ve výši 214.891 Kč splatné dne 13. 9. 2013, ve výši 222.244 Kč splatné dne 22. 9. 2013, ve výši 108.956 Kč Pokračování-4-MSPH 177 ICm 512/2015 splatné dne 30. 9. 2013, ve výši 74.330 splatné dne 11. 10. 2013, ve výši 149.454 Kč splatné dne 21. 10. 2013 a ve výši 11.005 Kč splatné dne 23. 11. 2013 -z přihlášky P2 věřitele č. 2 AZIMUT CZ s.r.o., že věřitel č. 2 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 163.350 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 39.930 Kč splatné dne 5. 5. 2013 z titulu dodávky geodetických prací, pohledávky ve výši 50.820 Kč splatné dne 7. 6. 2013 z titulu dodávky geodetických prací, pohledávky ve výši 36.300 Kč splatné dne 9. 7. 2013 z titulu dodávky geodetických prací, pohledávky ve výši 21.780 Kč splatné dne 9. 8. 2013 z titulu dodávky geodetických prací, pohledávky ve výši 10.890 Kč splatné dne 7. 9. 2013 z titulu dodávky geodetických prací a pohledávky ve výši 3.630 Kč splatné dne 29. 9. 2013 z titulu dodávky geodetických prací -z přihlášky P3 věřitele č. 3 Hilti ČR spol. s r.o., že věřitel č. 3 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 69.633,66 Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodané zboží, sestávající z pohledávky ve výši 14.520 Kč na jistině a 731,99 Kč na příslušenství splatné dne 12. 5. 2013, dále pohledávky ve výši 1.512 Kč na jistině a 68,92 Kč na příslušenství splatné dne 6. 6. 2013, ve výši 4.033 Kč na jistině a 176,83 Kč na příslušenství splatné dne 15. 6. 2013, ve výši 7.260 Kč na jistině a 309,90 Kč na příslušenství splatné dne 21. 6. 2013, ve výši 2.118 Kč na jistině a 87,96 Kč na příslušenství splatné dne 27. 6. 2013, ve výši 1.399 Kč na jistině a 63,87 Kč na příslušenství splatné dne 5. 7. 2013, ve výši 732 Kč na jistině a 31,16 Kč na příslušenství splatné dne 19. 7. 2013, ve výši 539 Kč na jistině a 21,99 Kč na příslušenství splatné dne 27. 7. 2013, ve výši 30.134 Kč na jistině a 1.016,84 Kč na příslušenství splatné dne 28. 8. 2013, a ve výši 4.719 Kč na jistině a 158,20 Kč na příslušenství splatné dne 29. 8. 2013 -z přihlášky P4 věřitele č. 4 Česká Doka bednicí technika spol. s r.o., že věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 5,623.761,20 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 4,717.230,62 Kč na jistině a 254.302,39 na příslušenství splatné dne 3. 1. 2013 z titulu neuhrazeného nájemného a pohledávky ve výši 652.228,19 Kč splatné dne 4. 2. 2014 z titulu neuhrazené smluvní pokuty -z přihlášky P5 věřitele č. 5 TBG BETONMIX a.s., že věřitel č. 5 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 5,514.053,37 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 315.205,18 Kč na jistině a 42.647,55 Kč na příslušenství splatné dne 16. 2. 2013 z titulu neuhrazené kupní ceny, příplatku za nevytížení mixu, příplatku za ohřev vody a zdržné, dále pohledávky ve výši 4.533 Kč na jistině a 469,17 Kč na příslušenství splatné dne 16. 2. 2013 z titulu neuhrazené kupní ceny a příplatku za ohřev vody, a dalších 79 pohledávek splatných v období od 17. 2. 2013 do 27. 10. 2013 -z přihlášky P14 věřitele č. 14 FREYSSINET CS a.s., že věřitel č. 14 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 1,212.385,38 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 221.611,50 Kč na jistině a 11.434,24 Kč na příslušenství splatné dne 11. 7. 2013 z titulu neuhrazené ceny díla, dále pohledávky ve výši 276.142,50 Kč na jistině a 11.785,23 Kč na příslušenství splatné dne 12. 8. 2013 z titulu neuhrazené ceny díla, pohledávky ve výši 392.184 Kč na jistině a 14.739,13 Kč na příslušenství splatné dne 16. 9. 2013 z titulu neuhrazené ceny díla, pohledávky ve výši 196.168,50 Kč na jistině a 5.956,81 Kč na příslušenství splatné dne 19. 10. 2013 z titulu neuhrazené ceny díla, pohledávky ve výši 16.800 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky, pohledávky ve výši 8.400 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky, pohledávky ve výši 11.663,75 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky, pohledávky ve výši 14.533,82 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky, pohledávky ve výši 20.641,25 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky a pohledávky ve výši 10.324,65 Kč nesplatné podmíněné z titulu pozastávky -z přihlášky P18 věřitele č. 18 PMK.CZ s.r.o., že věřitel č. 18 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 250.000 Kč splatnou dne 10. 12. 2012 z titulu poskytnutí stavebních prací Pokračování-5-MSPH 177 ICm 512/2015

-z přihlášky P21 věřitele č. 21 KONSTRUKTIVA LOKUS a.s., že věřitel č. 21 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 1,464.156,80 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 89.239 Kč na jistině a 14.903 Kč na příslušenství splatné dne 3. 5. 2013 z titulu neuhrazeného nájemného, pohledávky ve výši 60.050 Kč na jistině a 10.028,40 Kč na příslušenství splatné dne 3. 5. 2013 z titulu neuhrazeného nájemného, a dalších 16 pohledávek splatných v období od 6. 5. 2013 do 30. 9. 2013 -z přihlášky P25 věřitele č. 25 CEMEX Czech Republic, s.r.o., že věřitel č. 25 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 1,636.630,05 Kč, sestávající z pohledávky ve výši 61.394,52 Kč na jistině a 8.648,81 Kč na příslušenství splatné dne 18. 6. 2012 z titulu neuhrazené kupní ceny, pohledávky ve výši 6.647,52 Kč na jistině a 775,47 Kč na příslušenství splatné dne 22. 9. 2012 z titulu neuhrazené kupní ceny, a dalších 45 pohledávek splatných v období od 29. 9. 2012 do 26. 9. 2013 -ze zápisu z přezkumného jednání dne 8. 7. 2014 (d.č. B-14 insolvenčního spisu) a upraveného seznamu přihlášených pohledávek (d.č. B-18 insolvenčního spisu), že insolvenční správce i dlužník uznali pohledávky věřitele č. 1 v celé výši 1,354.712 Kč, věřitele č. 2 v celé výši 163.350 Kč, věřitele č. 3 v celé výši 69.633,66 Kč, věřitele č. 4 v celé výši 5,623.761,20 Kč, věřitele č. 5 v celé výši 5,514.053,37 Kč, věřitele č. 14 v celé výši 1,212.385,38 Kč, věřitele č. 18 v celé výši 250.000 Kč, věřitele č. 21 v celé výši 1,464.156,80 Kč a věřitele č. 25 v celé výši 1,636.630,05 Kč; dále, že do insolvenčního řízení byly věřiteli přihlášeny pohledávky v celkové výši 67,647.027,34 Kč, z nichž pohledávky ve výši 66,530.803,94 Kč byly uznány a pohledávky ve výši 1,116.223,40 Kč byly popřeny -ze soupisu majetkové podstaty (d. č. B-66 insolvenčního spisu), že insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka zajištěný majetek oceněný na hodnotu 11,720.705,90 Kč, nezajištěný majetek oceněný na hodnotu 3,765.169,50 Kč.

Na základě výše uvedeného učinil soud následující závěr o skutkovém stavu: -dlužník a žalovaný uzavřeli dne 10. 3. 2014 dohodu o postoupení pohledávek, na jejímž základě postoupil dlužník žalovanému pohledávku 2 za úplatu ve výši 0 Kč -dlužník a žalovaný uzavřeli dne 11. 2. 2014 dohodu o postoupení pohledávek, na jejímž základě postoupil dlužník žalovanému pohledávku 3 za úplatu ve výši 0 Kč -ke dni 11. 2. 2014 měl dlužník nejméně tyto věřitele s pohledávkami po lhůtě splatnosti 3 měsíců, jejichž existenci dlužník v rámci přezkumného jednání konaného dne 8. 7. 2014 uznal: -věřitele č. 1 STAPPA mix, spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 185.608 Kč splatnou dne 17. 8. 2013, pohledávkou ve výši 388.224 Kč splatnou dne 30. 8. 2013, pohledávkou ve výši 214.891 Kč splatnou dne 13. 9. 2013, pohledávkou ve výši 222.244 Kč splatnou dne 22. 9. 2013 -věřitele č. 2 AZIMUT CZ s.r.o. s pohledávkou ve výši 39.930 Kč splatnou dne 5. 5. 2013, pohledávkou ve výši 50.820 Kč splatnou dne 7. 6. 2013, pohledávkou ve výši 36.300 Kč splatnou dne 9. 7. 2013, pohledávkou ve výši 21.780 Kč splatnou dne 9. 8. 2013, pohledávkou ve výši 10.890 Kč splatnou dne 7. 9. 2013 -věřitele č. 3 Hilti ČR spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 14.520 Kč splatnou dne 12. 5. 2013, pohledávkou ve výši 1.512 Kč splatnou dne 6. 6. 2013, pohledávkou ve výši 4.033 Kč splatnou dne 15. 6. 2013, pohledávkou ve výši 7.260 Kč splatnou dne 21. 6. 2013, pohledávkou ve výši 2.118 Kč splatnou dne 27. 6. 2013, pohledávkou ve výši 1.399 Kč splatnou dne 5. 7. 2013, pohledávkou ve výši 732 Kč splatnou dne 19. 7. 2013, pohledávkou ve výši 539 Kč splatnou dne 27. 7. 2013, pohledávkou ve výši 30.134 Kč splatnou dne 28. 8. 2013, pohledávkou ve výši 4.719 Kč splatnou dne 29. 8. 2013 -věřitele č. 4 Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 4,717.230,62 Kč splatnou dne 3. 1. 2013 Pokračování-6-MSPH 177 ICm 512/2015

-věřitele č. 5 TBG BETONMIX a.s. s pohledávkou ve výši 315.205,18 Kč splatnou dne 16. 2. 2013, pohledávkou ve výši 4.533 Kč splatnou dne 16. 2. 2013 -věřitele č. 14 FREYSSINET CS a.s. s pohledávkou ve výši 221.611,50 Kč splatnou dne 11. 7. 2013, pohledávkou ve výši 276.142,50 Kč splatnou dne 12. 8. 2013, pohledávkou ve výši 392.184 Kč splatnou dne 16. 9. 2013 -věřitele č. 18 PMK.CZ s.r.o. s pohledávkou ve výši 250.000 Kč splatnou dne 10. 12. 2012 -věřitele č. 21 KONSTRUKTIVA LOKUS a.s. s pohledávkou ve výši 89.239 Kč splatnou dne 3. 5. 2013, pohledávkou ve výši 60.050 Kč splatnou dne 3. 5. 2013 -věřitele č. 25 CEMEX Czech Republic, s.r.o. s pohledávkou ve výši 61.394,52 Kč splatnou dne 18. 6. 2012, pohledávkou ve výši 6.647,52 Kč splatnou dne 22. 9. 2012 -v rámci insolvenčního řízení byly zjištěny a uznány pohledávky věřitelů v celkové výši 66,530.803,94 Kč, do soupisu majetkové podstaty byl zapsán zajištěný majetek oceněný na hodnotu 11,720.705,90 Kč a nezajištěný majetek oceněný na hodnotu 3,765.169,50 Kč.

Soud zamítl provedení důkazu žalobce k prokázání tvrzení, že žalovaný obdržel plnění z dohod o postoupení pohledávek od společnosti Zlínstav, a.s. pro nadbytečnost.

Podle ust. § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Podle ust. § 1879 OZ věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

Podle ust. § 574 OZ na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

Podle ust. § 551 OZ o právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

Podle ust. § 552 OZ o právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.

Podle ust. § 553 OZ o právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku.

Podle ust. § 578 OZ chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.

Podle ust. § 580 OZ neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

Podle ust. § 588 OZ soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Podle ust. § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, Pokračování-7-MSPH 177 ICm 512/2015 které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Dle ust. § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Dle ust. § 3 IZ Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Dle odst. 3 pak dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Jako předběžnou otázku soud nejprve posuzoval platnost dohod o postoupení pohledávek, přičemž dospěl k závěru, že obě předmětné dohody o postoupení pohledávek jsou platné, přičemž platnost dohody o postoupení pohledávek 2 i dohody o postoupení pohledávek 3 je nutné posuzovat dle příslušných ustanovení 89/2012 Sb. účinných v době jejich uzavření. Předmětné dohody o postoupení pohledávek naplňují podstatné náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky, předmět dohod je ujednán určitým způsobem, postoupení pohledávky může být ujednáno jako úplatné i bezúplatné. Soud nepřisvědčil námitce žalovaného, že pohledávky nejsou v dohodách o postoupení pohledávek řádně specifikovány. V obou dohodách je uveden dlužník, smlouva, na jejímž základě pohledávky vznikly a čísla faktur, kterými byly pohledávky vyúčtovány. Je sice pravdou, že v případě dohody o postoupení pohledávek 3 je u specifikace postupované pohledávky za označením smlouvy č. 49000/012/2013 i číslo faktury 01140020, datum vystavení a vyúčtovaná částka, avšak Pokračování-8-MSPH 177 ICm 512/2015 nemůže být pochyb, že předmětem postoupení byly pouze pohledávky vyúčtované fakturou č. 05614 a 98113, čemuž odpovídá i uvedená postupovaná částka, která je jejich součtem (bez 60 haléřů). Uvedení faktury č. 01140020 je zjevnou chybou v psaní, s ohledem na množství postupních smluv, které takto dlužník uzavřel (soudu je z jeho činnosti známo, že se jedná o desítky smluv), se nelze podivovat tomu, že v některých postupních smlouvách jsou nedostatečně přepsány neaktuální údaje, které se týkají jiné postupní smlouvy. Ostatně takové chyby nejsou nikterak výjimečné. Dále soud nepřisvědčil námitce žalovaného, dohody o postoupení pohledávek jsou vnitřně rozporné, neboť je úplata stanovena na částku ve výši 0 Kč. Smlouva o postoupení pohledávek může být uzavřena jako úplatná i jako bezúplatná. Soud nemá žádné pochybnosti o tom, že výraz za úplatu sjednanou dohodou v částce 0 Kč je totožný jako výraz bezúplatně . Soud nesdílí názor žalovaného, že na daný případ dopadá rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2008, sp.zn. 32 Cdo 1242/2005, neboť v onom případě postupní smlouva obsahovala ustanovení o tom, že postoupení je ujednáno úplatně, avšak údaj o výši úplaty zcela absentoval. V daném případě je však částkou 0 Kč nepochybně vyjádřena bezúplatnost postoupení. Soud nepřisvědčil námitce žalovaného o neplatnosti dohod o postoupení pohledávky z důvodu, že existence pohledávek vůči dlužníkovi Zlínstav, a.s. není jednoznačně prokázána, když žalovaný svým podpisem dohod potvrdil, že dokumentaci k postupovaným pohledávkám převzal při podpisu dohod-čl. VI. Soud konečně nepřisvědčil ani námitce žalovaného, že dohody o postoupení pohledávek neobsahují projev vůle ke změně věřitele, neboť deklarace stran, že se na určitém právním jednání dohodly, nenahrazuje toto právní jednání. Z dohod o postoupení pohledávek jednoznačně vyplývá vůle dlužníka postoupit pohledávky žalovanému a vůle žalovaného tyto pohledávky přijmout. Zákon nestanoví, jakým způsobem má být vůle stran projevena. Jediným kritériem je, aby tato vůle byla projevena určitě a srozumitelně. Tomuto smluvní strany dostály.

Po tomto závěru soud přistoupil k posuzování, zda byly předmětné dohody o postoupení pohledávek uzavřeny v době, kdy byl dlužník v úpadku. Z provedeného dokazování přihláškami pohledávek a shora uvedených skutkových zjištění soud dospěl k závěru, že dlužník měl v době uzavření předmětných dohod o postoupení pohledávek, tj. ode dne 11. 2. 2014 do 10. 3. 2014, více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a současně tyto závazky nebyl schopen plnit, když ohledně této poslední podmínky došlo k naplnění vyvratitelné domněnky dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) IZ, neboť dlužník neplnil své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě jejich splatnosti (minimálně věřitele č. 1 STAPPA mix, spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 185.608 Kč splatnou dne 17. 8. 2013, pohledávkou ve výši 388.224 Kč splatnou dne 30. 8. 2013, pohledávkou ve výši 214.891 Kč splatnou dne 13. 9. 2013, pohledávkou ve výši 222.244 Kč splatnou dne 22. 9. 2013, věřitele č. 2 AZIMUT CZ s.r.o. s pohledávkou ve výši 39.930 Kč splatnou dne 5. 5. 2013, pohledávkou ve výši 50.820 Kč splatnou dne 7. 6. 2013, pohledávkou ve výši 36.300 Kč splatnou dne 9. 7. 2013, pohledávkou ve výši 21.780 Kč splatnou dne 9. 8. 2013, pohledávkou ve výši 10.890 Kč splatnou dne 7. 9. 2013, věřitele č. 3 Hilti ČR spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 14.520 Kč splatnou dne 12. 5. 2013, pohledávkou ve výši 1.512 Kč splatnou dne 6. 6. 2013, pohledávkou ve výši 4.033 Kč splatnou dne 15. 6. 2013, pohledávkou ve výši 7.260 Kč splatnou dne 21. 6. 2013, pohledávkou ve výši 2.118 Kč splatnou dne 27. 6. 2013, pohledávkou ve výši 1.399 Kč splatnou dne 5. 7. 2013, pohledávkou ve výši 732 Kč splatnou dne 19. 7. 2013, pohledávkou ve výši 539 Kč splatnou dne 27. 7. 2013, pohledávkou ve výši 30.134 Kč splatnou dne 28. 8. 2013, pohledávkou ve výši 4.719 Kč splatnou dne 29. 8. 2013, věřitele č. 4 Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 4,717.230,62 Kč splatnou dne 3. 1. 2013, věřitele č. 5 TBG BETONMIX a.s. s pohledávkou ve výši 315.205,18 Kč splatnou dne 16. 2. 2013, pohledávkou ve výši 4.533 Kč splatnou dne 16. 2. 2013, věřitele č. 14 FREYSSINET CS a.s. s pohledávkou ve výši 221.611,50 Kč splatnou dne Pokračování-9-MSPH 177 ICm 512/2015

11. 7. 2013, pohledávkou ve výši 276.142,50 Kč splatnou dne 12. 8. 2013, pohledávkou ve výši 392.184 Kč splatnou dne 16. 9. 2013, věřitele č. 18 PMK.CZ s.r.o. s pohledávkou ve výši 250.000 Kč splatnou dne 10. 12. 2012, věřitele č. 21 KONSTRUKTIVA LOKUS a.s. s pohledávkou ve výši 89.239 Kč splatnou dne 3. 5. 2013, pohledávkou ve výši 60.050 Kč splatnou dne 3. 5. 2013, věřitele č. 25 CEMEX Czech Republic, s.r.o. s pohledávkou ve výši 61.394,52 Kč splatnou dne 18. 6. 2012, pohledávkou ve výši 6.647,52 Kč splatnou dne 22. 9. 2012), když pohledávky těchto věřitelů byly splatné více než 3 měsíce již v době uzavření všech dohod o postoupení pohledávek a nedošlo k jejich úhradě ani do zjištění úpadku dlužníka.

Dále soud posuzoval, zda bylo postoupení pohledávek na základě předmětných dohod o postoupení pohledávek učiněno bez přiměřeného protiplnění. V daném případě soud přisvědčil žalobci, že bylo-li postoupení pohledávek dohodnuto jako bezúplatné, dlužníkovi se žádného předmětného protiplnění nedostalo.

Soud tak vycházeje ze všech výše uvedených posuzování dospěl k závěru, že předmětné dohody o postoupení pohledávek byly uzavřeny v době, kdy byl dlužník v úpadku, že dlužník postoupil pohledávky z předmětných dohod o postoupení pohledávek, ačkoli neobdržel žádné protiplnění, že k uzavření všech předmětných dohod o postoupení pohledávek došlo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení, a že nebyla naplněna zákonná výjimka vylučující posouzení některé z předmětných dohod o postoupení pohledávek jako neúčinného úkonu, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty neúčinného právního úkonu dle ust. § 235 a § 240 IZ, a soud tak žalobě vyhověl v celém rozsahu-výrok I. a II.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce měl ve věci částečný úspěch. (řízení o žalobě na určení neúčinnosti dohody o postoupení pohledávek ze dne 27. 12. 2013 bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby). Soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení za právní služby dle § 7 a 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 3.100 Kč za 3 úkony právní služby (převzetí, žaloba, a účast na jednání dne 26. 9. 2017) a režijní paušál 300 Kč za 3 úkony právní služby dle § 13 odst. 3 téže vyhlášky = 10.200 Kč a 21% DPH 2.142 Kč = 12.342 Kč z toho 67% = 8.269,14 Kč (soud nepřiznal žalobci úkon-replika žalobce k vyjádření žalovaného, neboť soud takový úkon neshledal jako potřebný k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který neměl ve věci úspěch, když se nejedná o úkon, k němuž by byl vyzván soudem, a svým obsahem koresponduje s žalobním návrhem) -bod III. výroku

O poplatkové povinnosti rozhodl soud v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle položky 5 a položky 13, bod 1, písm. d) a Sazebníku soudních poplatků (žalobní návrh 2.000 Kč), když žalobce je od placení soudního poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Soudní poplatek je žalovaný povinen uhradit v kolcích nebo na účet soudu 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 7742051215-bod výroku IV.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 26. září 2017 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková