MSPH 77 INS 6109/2013-B-37
MSPH 77 INS 6109/2013-B-37

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka : Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Konviktská 998/15, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 26.2. 2014, č.d. MSPH 77 INS 6109/2013-B-32 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková