MSPH 77 INS 6047/2015-A-15
MSPH 77 INS 6047/2015-A-15

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Iveta anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Rochovská 758/3, dříve IČO 73155152, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč k odvolání dlužníka do usnesení ze dne 3. července 2015, d.č. MSPH 77 INS 6047/2015-A-11

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2015, d.č. MSPH 77 INS 6047/2015-A-11 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi neukládá.

O d ů vo d ně n í:

Usnesením ze dne 3. července 2015, d.č.-A-11 byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to z důvodu, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila 21,65 % jejich pohledávek (tj. byla by nižší než 30 %), neboť v souladu s ust. § 277 odst. 2 o.s.ř. se do čisté mzdy nezapočítávají částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Zabavitelná částka, kterou bylo možné z příjmu dlužníka použít pro účely oddlužení s ohledem na shora uvedené tak představuje pouze 2.576,-Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 20. července 2015. Dlužník se podáním ze dne 17. července 2015, doručeným soudu dne 20. července 2015, proti vydanému rozhodnutí včas odvolal. K odvolání doložil dlužník darovací smlouvu ze dne 18. července 2015, v níž se třetí osoba zavázala poskytovat dlužníkovi dar ve výši 1.000,-Kč po dobu 60 měsíců počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž bude schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, nejdéle však po dobu trvání účinků schváleného oddlužení. Předložená darovací smlouva byla opatřena úředně ověřenými podpisy dlužníka a dárce. Vzhledem k tomu, že odvolání vykazovalo vady, když neobsahovalo odvolací důvod, byl dlužník vyzván k doplnění odvolání. Podáním ze dne 7. srpna 2015 dlužník doplnil své odvolání tak, že odvolacím důvodem je změna situace dlužníka, konkrétně navýšení příjmu dlužníka v souvislosti s darovací listinou, a tím dle dlužníka pominuly důvody pro uložení povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč.

S ohledem na skutečnost, že po vydání napadeného usnesení nastala skutečnost, na jejímž základě doposud zjištěný skutkový stav neobstojí dle ust. § 205 odst. 2 písm. f) o.s.ř., kdy touto skutečností je navýšení příjmu dlužníka prostřednictvím daru od třetí osoby, přičemž v důsledku výše uvedeného navýšení příjmu dlužníka lze předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila 36,22 %, soud postupem dle ust.

§ 95 IZ napadené usnesení změnil tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31. srpna 2015 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková