MSPH 77 INS 5718/2010-B-53
MSPH 77 INS 5718/2010-B-53

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Alexandra anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Plzeňská 2575/208 o změně rozhodnutí

takto:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VI. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 26.8.2010, č.d. MSPH 77 INS 5718/2010-B-14 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 27. srpna 2014

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková