MSPH 77 INS 5542/2012-B-27
Č.j. MSPH 77 INS 5542/2012-B-27

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka : Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 3, Koněvova 2175/251 o změně rozhodnutí

takto:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 28.8.2012, č.d. MSPH 77 INS 5542/2012-B-9 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 27. srpna 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková