MSPH 77 INS 4471/2015-B-56
MSPH 77 INS 4471/2015-B-56

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Obchodní areál Prachanda, s.r.o., se sídlem Praha 3, Velehradská 837/26, IČO 27604128, zast. advokátkou JUDr. Helenou Dvornou, Hurbanova 11, Praha 4, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření ze dne 9. února 2016

t a k t o:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým soud uloží insolvenčnímu správci povinnost zdržet se zpeněžení nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 734 o výměře 1091 m2-zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 490, způsob využití obchod, a pozemku parc. č. 228/3 o výměře 1050 m2-trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec a katastrální území Stará Huť, na LV č. 916, a to do dne, kterého bude pravomocně rozhodnuto o odvolání společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o. proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 77 INS 4471/2015-B-18 ze dne 24. září 2015, s e o d m í t á .

Odůvodnění

Dlužník se podáním ze dne 9. února 2016 (d.č. B-55) domáhal vydání předběžného opatření, kterým soud uloží insolvenčnímu správci povinnost zdržet se zpeněžení nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 734 o výměře 1091 m2-zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 490, způsob využití obchod, a pozemku parc. č. 228/3 o výměře 1050 m2-trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec a katastrální území Stará Huť, na LV č. 916, a to do dne, kterého bude pravomocně rozhodnuto o odvolání společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o. proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 77 INS 4471/2015-B-18 ze dne 24. září 2015. Svůj návrh odůvodnil tím, že se společnost Mayfair Asset Management, s.r.o. žalobou ze dne 16. července 2015 domáhala zrušení výpovědí insolvenčního správce ze dne 25. června 2015 ohledně smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20. srpna 2011 a ze dne 20. dubna 2012. Usnesením ze dne 24. září 2015, d.č. MSPH 77 INS 4471/2015-B-18, soud oba žalobní návrhy zamítl. Společnost Mayfair Asset Management, s.r.o. podala proti výše uvedenému usnesení odvolání, o kterém nebylo doposud rozhodnuto, a to z důvodu, že je přesvědčena, že se nejedná o rozhodnutí učiněné v rámci dohlédací činnosti, a že má jako nájemce předkupní právo k předmětným nemovitým věcem. Dlužník tak má za to, že by mohlo dojít k předčasnému zpeněžení předmětným nemovitých věcí.

Soud z insolvenčního spisu a výše uvedených podání a jejich příloh zjistil tyto skutečnosti: -dne 20. února 2015 bylo zahájeno řízení proti dlužníkovi na základě návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s. -usnesením ze dne 15. června 2015, d.č.-A-21, soud zjistil úpadek dlužník, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil

Mgr. Ivanu Rychnovskou, Dobrovského 824/50, Brno, provozovna Wenzigova 186/7, Praha 2 -z žalobního návrhu společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o. ze dne 16. července 2015 (d.č. B-3), že se společnost Mayfair Asset Management, s.r.o. domáhala zrušení výpovědí ze dne 25. června 2015 učiněných insolvenčním správcem dlužníka, jimiž insolvenční správce vypověděl závazkový vztah založený smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 20. srpna 2011 a smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 20. dubna 2012 -z usnesení ze dne 24. září 2015, d.č.-B-18, že soud žalobní návrh na zrušení obou předmětných výpovědí zamítl -z odvolání ze dne 13. října 2015 (d.č. B-38), že se společnost Mayfair Asset Management, s.r.o. domáhá zrušení usnesení ze dne 24. září 2015, d.č. MSPH 77 INS 4471/2015-B-18, a vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání, přičemž o odvolání společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o. nebylo k dnešnímu dni pravomocně rozhodnuto -z podmínek výběrového řízení ze dne-nedatováno, že insolvenční správce jako vyhlašovatel stanovil podmínky pro účast zájemců ve výběrovém řízení na koupi předmětných nemovitých věcí -z výpisu z katastru nemovitostí, že dlužník je vlastníkem pozemku parc. č. st. 734- zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 490-stavba pro obchod, stojící na pozemku parc. č. st. 734, a pozemku parc. č. 228/3-trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec a katastrální území Stará Huť, na LV č. 916

Podle ust. 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle odst. 2 3 tohoto ustanovení lze předběžným opatřením ustanovit předběžného správce, mezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Podle odst. 3 tohoto ustanovení pak lze předběžným opatřením udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, avšak pouze na návrh.

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Podle odstavce 3 téhož ustanovení je navrhovatel povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

Dle ust. § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Dle ust. § 284 odst. 2 IZ je insolvenční správce při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými předkupními právy. Smluvními předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán. Podle odstavce třetího insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán zákonným předkupním právem nájemce bytu, kterým je fyzická osoba, k jednotce zahrnuté do majetkové podstaty při jejím prvním převodu podle § 1187 občanského zákoníku. Podle odstavce čtvrtého insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán povinností nabídnout převod jednotky zahrnuté do majetkové podstaty oprávněným osobám v souladu s § 1188 občanského zákoníku. Insolvenční správce je dále při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním právem tvořeným právy nájemců podle zákona o vlastnictví bytů.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že předběžné opatření, jehož vydání se dlužník domáhá, není předběžným opatřením vyjmenovaným insolvenčním zákonem. Pro jeho obsahové náležitosti se tak plně uplatní úprava obsažená v občanském soudním řádu, dle kterého je navrhovatel povinen zejména vylíčit skutečnosti o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Dlužník však žádná taková tvrzení ve svém návrhu na vydání předběžného opatření neuvedl, a proto soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl dle ust. § 75a o.s.ř.

Nad rámec výše uvedeného soud uvádí, že návrhu na vydání předběžného opatření, by nebylo možné vyhovět ani v případě odstranění výše uvedených vad podání, neboť z tvrzení dlužníka nevyplývají žádné skutečnosti odůvodňující nařízení předběžného opatření, jehož se dlužník domáhá. Insolvenční správce je vázán při zpeněžování majetkové podstaty toliko zákonnými předkupními právy, přičemž nájemce nebytových prostor (nyní prostoru sloužícího podnikání), který je navíc právnickou osobou, nemá předkupní právo stanovené zákonem. Tedy ani vyhovění žalobnímu návrhu společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o. ze dne 16. července 2015 (d.č. B-3) není způsobilé založit zákonné předkupní právo společnosti Mayfair Asset Management, s.r.o., jehož výkon by byl nynějším zpeněžováním majetkové podstaty dlužníka ohrožen. Dalším důvodem pro zamítnutí návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření je nemožnost jeho materiální vykonatelnosti, neboť dlužník není vlastníkem nemovitých věcí, které ve svém návrhu uvádí (budova č.p. 490 není součástí pozemku parc. č. st. 734, jedná se o samostatnou nemovitou věc).

Povinnost k úhradě soudního poplatku soud dlužníku neuložil v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 10. února 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková