MSPH 77 INS 4290/2013-B-25
Č.j.: MSPH 77 INS 4290/2013-B-25

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , nyní Otvovice 19, Otvovice, dříve IČO 45751323 o změně schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto:

I. Výrok II. a VI. usnesení ze dne 16.7.2013, č.d. MSPH 77 INS 4290/2013-B-11, se mění tak, že:

Dlužníkovi se ukládá platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 15. dni v měsíci částku 4.850,-Kč prostřednictvím insolvenčního správce podle poměru jejich pohledávek.

Přikazuje se zaměstnavateli dlužníka: Kovoslužba OTS, a.s., Praha 3, Tovačovského 2, IČO 25103709, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky avšak jenom do částky 4.850,-Kč a tuto částku zasílal do 5 dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

II. Účinky změny schválení oddlužení nastávají dnem 15. ledna 2014.

O d ů v o d n ě n i:

Usnesením ze dne 16.7.2013, č.d.-B-11, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, Podáním ze dne 9.10.2013 dlužnice požádala o snížení zákonem stanovených splátek a to ve výši 4.850,-Kč, když po schválení oddlužení se ji zvýšily životní náklady. Svůj návrh odůvodnila tím, že po schválení oddlužení byla povinna se vystěhovat z bytu bez nároku na náhradní bydlení a tak si pronajala byt v Otvovicích, okres Kladno, kde je nižší nájem než v Praze, avšak při podání insolvenčního návrhu platila nájem 9.023,-Kč společně se synem (polovinu nájmu), nyní nájem činí 6.400,-Kč včetně energií, je nucena platit parkovací místo za služební automobil ve výši 250,-Kč měsíčně a zvýšily se náklady na cestovné do zaměstnání do Prahy a zpět ve výši 1.300,-Kč (co ji sráží zaměstnavatel při používání služebního automobilu), z nezabavitelné částky 9.097,-Kč po odečtení nájmu, parkovného a cestovného do zaměstnání ji zůstává na jídlo a veškeré životní náklady částka 1.147,-Kč.

Podle § 398 odst. 4 IZ může insolvenční soud dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Není však vyloučeno, aby soud akceptoval návrh dlužníka na stanovení nižších splátek i poté, co již pravomocně rozhodl o schválení jeho oddlužení formou splátkového kalendáře. To však jedině za předpokladu, že by takový návrh splňoval náležitosti stanovené v § 391 odst. 2 a § 398 odst. 4 IZ a že by jimi navržená nižší splátka umožnila uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 50 %. Splněn by musel být též předpoklad, že by tito věřitelé (písemně nebo na své schůzi) vyslovili s navrženou nižší splátkou souhlas (popř. by souhlasili alespoň někteří z nich, a nižší splátka by se tak týkala jen uspokojení jejich pohledávek, obdobně jako při souhlasu s nižším plněním dle § 392 odst. 1 písm. c/ IZ) a ani insolvenční soud by neshledal důvody, které by změně usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem spočívající ve stanovení nižší splátky bránily. To při vědomí zásad insolvenčního řízení (§ 5 IZ) a toho, že ani pro věřitele není žádoucí, aby se dlužník v důsledku placení zákonných splátek ocitl v kritické sociální situaci.

Schůze věřitelů svolána na 14.1.2014 o návrhu dlužnice na snížení splátek nerozhodla, žádný z věřitelů nevyužil svého práva vyjádřit se k žádosti dlužníka o stanovení nižších než zákonem splátek, schůzi věřitelů se nezúčastnil ani jeden z přihlášených věřitelů.

Soud přihlédl k důvodům, které vedly dlužnici k úpadku, posoudil důvody jejího návrh na snížení měsíčních splátek a stanovil měsíční splátku včetně zálohy na odměnu a náklady insolvenčního správce ve výši 4.850,-Kč, když lze důvodně předpokládat, že při takto stanovené výši splátky dosáhne hodnota plnění, které obdrží nezajištění věřitelé, více než 53 % jejich pohledávek.

V ostatním rozhodnutí ze dne 16.7.2013, č.d.-B-10 (o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře) ve znění usnesení ze dne 17.12.2013, č.d. MSPH 77 INS 4290/2013-B-20 (o změně procentního uspokojení věřitelů), zůstává nezměněno.

Pro další řízení platí, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není nezměnitelné. Proto v případě, že by se v průběhu dalšího řízení podstatně změnily okolnosti, které byly rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, soud může i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit (§ 407 odst. 3 IZ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolání může podat dlužník, jehož žádosti insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomuto hlasoval. (§ 406 odst. 4 věta poslední IZ).

Účinky změny schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 15. ledna 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová