MSPH 77 INS 3733/2008-C3-2
MSPH 77 INS 3733/2008-C3-2

Č.j.: 77 ICm 924/2010-86

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: Crystal Bohemia Company, s.r.o. se sídlem Na dvorecké louce-botel Racek, Praha 4, IČO 28887875 zast. advokátem JUDr. Pavlem Novickým se sídlem, Praha 1, Malá Štupartská 6 proti žalovanému: 1) JUDr. Ing. Helena Horová se sídlem Praha 4, V luhu 754/18, insolvenční správkyně dlužníka Sklo Bohemia, a.s. se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 550, IČO 48173371 zast. advokátem Mgr. Karlem Somolem, Praha 1, Karlovo náměstí 24 , 2) CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o. (dříve VIVARIA, s.r.o.) se sídlem Světlá nad Sázavou, IČO 26174723 zast. advokátem JUDr. Ivanem Brožem, Hradec Králové, Střelecká 672 za účasti Městského státního zastupitelství v Praze o určení neplatnosti kupní smlouvy

takto:

I. Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30.6.2009 uzavřené mezi JUDr. Ing. Helenou Horovou, insolvenční správkyni dlužníka Sklo Bohemia, a.s., Světla nad Sázavou, IČO 48173371 a CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o. ( dříve VIVARIA, s.r.o.), Světlá nad Sázavou, IČO 26174723, kterou byla zpeněžena majetková podstata dlužníka prodejem mimo dražbu se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované 1) náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 463.200,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované 2) náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 561.030,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokračování-2-77 ICm 924/2010

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 15.7.2010 domáhala vyslovení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30.6.2009 uzavřenou mezi žalovanou 1) a žalovanou 2), kterou byla zpeněžená majetková podstata dlužníka prodejem mimo dražbu a to pro rozpor se zákonem, resp. pro jeho obcházení dle ust. § 39 občanského zákoníku.

Neplatnost kupní smlouvy pro rozpor se zákonem shledává v tom, že žalovaná 1) nedodržela podmínky řízení na výběr zájemce a tím zkrátila žalobkyni na jejích právech ve smyslu rovného postavení zájemců o uzavření kupní smlouvy. Má za to, že určením neplatnosti kupní smlouvy dosáhne stavu ve svůj prospěch tak, že žalovaná 1) jí předloží návrh na uzavření kupní smlouvy neboť dne 12.6.2009 byla vítězem výběrového řízení a to za nabídnutou cenu nebo žalovaná 1) ji vyzve k navýšení cenové nabídky, protože výběrové řízení po datu 15.6.2009 dosud trvá.

Žalobkyně spatřovala nedodržení podmínek řízení na výběr zájemce v těchto skutečnostech: -nedodržení (resp. opakované prodlužování) lhůty pro doručení nabídek (resp. zvýšených nabídek) na uzavření smlouvy, stanovenými Oznámením a podmínkami věřitelského výboru, když žalovaná 1) vedla s žalovanou 2) další jednání o zvýšení cenové nabídky i po vypršení věřitelským výborem opětovně prodloužené lhůty, která měla být dle tvrzení žalované 1) konečná -tato další jednání (výzvy k dalšímu navýšení cenových nabídek) nebyla vedena v písemné formě, jak stanoveno Oznámením, nýbrž telefonicky -k dalším jednáním nebyla žalobkyně přizvána, čímž byla zkrácena na svých právech ve smyslu rovného postavení zájemců o uzavření kupní smlouvy -ačkoli byla následně žalobkyně žalovanou 1) vyzvána k podání další navýšené cenové nabídky, načež reagovala tak, že nabízí minimálně 155,000.000 Kč s tím, že přesná (tj. případně i vyšší) částka bude sdělena po projednání s druhým společníkem Olegem Rafikovem, žalovaná 1) nevyčkala sdělení konkrétní sumy a věřitelský výbor následně vybral jako vítěze žalovaného 2) s nabídkou ve výši 160,000.000 Kč -žalobkyně tak neměla možnost vyjádřit svou nejvyšší nabídku (čímž byla porušena i jedna ze zásad insolvenčního řízení a to dosáhnout co nejvyššího uspokojení věřitelů) -žalovaná 1) favorizovala žalovanou 2) tím, že ji dle přesvědčení žalobkyně sdělila informaci o výši částky nabízené žalobkyni, aniž by toto samé učinila i ve vztahu k žalobkyni -ke dni a hodině žalovanou 1) tvrzeného řádného ukončení jednání o navyšování cenových nabídek byla cenová nabídka žalobkyně nejvyšší a tak se stala jediným subjektem kterému náleželo právo na uzavření kupní smlouvy

Žalovaná 1) navrhla na zamítnutí žaloby s odůvodněním kromě jiného, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu s platným právním řádem přičemž nedošlo k žádnému porušení pravidel prodeje majetkové podstaty dlužníka stanovených v Oznámení; i v případě, kdy by pak k porušení pravidel stanovených v Oznámení došlo, kupní smlouva svým obsahem neodporuje zákonu ani jej neobchází. Dále, že žalobkyně nemá jakýkoliv vymahatelný nárok na uzavření kupní smlouvy, když výběrové řízení mohlo být žalovanou 1) kdykoliv zrušeno, nabídky odmítnuty nebo změněny podmínky výběru Pokračování-3-77 ICm 924/2010

zájemce. Rovněž vyjádřila názor, že žaloba má šikanózní povahu, jelikož eventuální úspěch žalobkyně by poškodil žalované a třetí strany, aniž by žalobkyni přinesl jakákoliv přímý prospěch, zpochybnila aktivní legitimaci žalobkyně k podání této žaloby a upozornila na skutečnost, že žalobkyně již jednou podala identickou žalobu.

Žalovaná 2) navrhla zamítnutí žaloby s tím, že se zúčastnila výběru zájemců v souladu s podmínkami stanovenými soudem, včetně podmínek stanovených v Oznámení a kupní smlouvu uzavřela rovněž v dobré víře, která musí být ochráněna; dále zcela odmítla žalobkyní tvrzené důvody neplatnosti kupní smlouvy; v žalobě shledala šikanózní charakter, jelikož případný úspěch žalobkyně by poškodil obě žalované i třetí strany, aniž by však žalobkyni přinesl jakýkoli přímý prospěch. Stejně jako žalovaná 1) pak poukázala na skutečnost, že žalobkyně podala svou žalobu soudu přesto, že totožnou žalobu již podala v minulosti a následně ji vzala bez uvedení důvodu zpět. Dále je přesvědčená, že žaloba je zaměřená na její poškození, když v rámci svého předmětu činnosti je na trhu úspěšnější než žalobkyně a jakékoli zveřejňování skutečností o předmětném soudním sporu vede k oslabení její pozice na trhu. Rovněž upozornila, že některé nemovitosti, které nabyla předmětnou kupní smlouvou, již nevlastní, když se chovala jako jejich vlastník a ty prodala třetím osobám.

Městské státní zastupitelství v Praze navrhlo zamítnutí žaloby, protože má za to, že nedošlo k porušení výběrového řízení při zpeněžení majetkové podstaty a kdyby i došlo, nelze to spojovat s absolutní neplatností podle § 39 občanského zákoníku; rovněž zpochybnilo aktivní legitimaci žalobkyně k podání žaloby, protože není účastníkem insolvenčního řízení, pokud je mu známo, a není ani účastníkem předmětného smluvního vztahu.

Soud nejdříve zkoumal splnění podmínek řízení a vycházeje z nesporných tvrzení účastníků a ze známých skutečností z činnosti v insolvenčním řízení dospěl k závěru, že v předmětné věci jde o incidenční spor a podmínky řízení jsou splněny, když:

-usnesením ze dne 14.10.2008, č.j.-A-31, soud zjistil úpadek dlužníka Sklo Bohemia, a.s. se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 550, IČO 48173371 a usnesením ze dne 28.11.1008, č.j.-B-34, byl na jeho majetek prohlášen konkurs -žalovaná 1) je ustanoveným insolvenčním správcem v insolvenčním řízení MSPH 77 INS 3733/2008 -žalovaná 2) je jako kupující smluvní stranou napadené kupní smlouvy ze dne 30.6.2009 -žalobkyně se zúčastnila řízení na výběr zájemce o koupi majetkové podstaty mimo dražbu -Městské státní zastupitelství v Praze je účastníkem insolvenčního řízení a do předmětného řízení vstoupilo podáním ze dne 21.4.2011 -insolvenční řízení trvá, je před předložením a projednáním konečné zprávy o zpeněžení

Soud zjistil z nesporných tvrzení účastníků, provedených důkazů a skutečností známých z insolvenčního řízení tento skutkový stav:

1) věci movité a nemovité pod položkami označenými v přílohách č. 1-43 a 45-48 zapsala žalovaná 1) do majetkové podstaty-číslo dokumentu insolvenčního spisu Pokračování-4-77 ICm 924/2010

B-118, B-122, B-123, B-130

2) žalovaná 1) podáním ze dne 14.4.2009 požádala insolvenční soud o souhlas s prodejem majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, a to položek označených v přílohách č. 1-43 a 45-48 majetkové podstaty, a to za podmínek odsouhlasených věřitelským výborem a zajištěným věřitelem-číslo dokumentu insolvenčního spisu B-130 3) usnesením ze dne 15.4.2009, č.j.-B-138, vyslovil insolvenční soud souhlas se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka prodejem mimo dražbu a to položek označenými v přílohách č. 1-43 a 45-48 majetkové podstaty a současně stanovil podmínky zpeněžení s odkazem na podmínky schválené věřitelským výborem, které jsou uvedené v Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr zájemce o koupi majetkové podstaty ze dne 14.4.2009 (dále jen Oznámení) a pokynů zajištěného věřitele ze dne 7.4.2009 přičemž oznámení připojil k předmětnému usnesení (zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.4.2009) 4) podmínky prodeje jsou podrobně upraveny v čl. III Oznámení a to tak, že závazné nabídky zájemce na uzavření kupní smlouvy k majetkové podstatě budou doručeny insolvenčnímu správci do 45 dnů ode dne zveřejnění Oznámení v insolvenčním rejstříku (bod 1.); insolvenční správce spolu s věřitelským výborem do 15 dnů od ukončení lhůty k doručení nabídky provede vyhodnocení nabídek a určí vítězného zájemce, přičemž věřitelský výbor může dále rozhodnout vést jednání po dobu určenou věřitelským výborem s určenými zájemci o zvýšení jejich cenových nabídek; konec této lhůty však nesmí přesáhnout lhůtu stanovenou pro vyhodnocení nabídek ( bod 12.)

5) Průběh řízení na výběr zájemce:

-žalovaná 1) podáním ze dne 9.6.2009 vyzvala žalobkyni, žalovanou 2) a Aland EUROPE, s.r.o. s odkazem na čl. III, odst. 12 Oznámení ke zvýšení původních cenových nabídek do 12.6.2009 v 13.00 hod s tím, že nejvyšší cenová nabídka za celou majetkovou podstatu činí 122,500.000,-Kč -žalobkyně podáním ze dne 11.6.2009 zvýšila závaznou nabídku na částku 141,000.000,-Kč -věřitelský výbor v zápisu z osmého jednání ze dne 12.6.2009 vyhodnotil došlé cenové nabídky zájemců a rozhodl, aby žalovaná 1) pokračovala v součinnosti s věřitelským výborem v jednání o zvýšení cenových nabídek se zájemci: žalobkyní, žalovanou 2) a Aland EUROPE, s.r.o a to za podmínek, (kromě jiného) že lhůta pro podání nabídek vyprší 15.6.2009 v 16.00 hod a že uvedený termín je konečný -žalovaná 1) podáním ze dne 12.6.2009 2009 vyzvala žalobkyni, žalovanou 2) a Aland EUROPE, s.r.o. s odkazem na čl. III, odst. 12 Oznámení ke zvýšení původních cenových nabídek do 15.6.2009 v 16.00hod s tím, že nejvyšší cenová nabídka za celou majetkovou podstatu činí 141,000.000,-Kč -žalobkyně podáním ze dne 15.6.2009 zvýšila cenovou nabídku na částku 152,500.000,-Kč -věřitelský výbor v zápisu z devátého jednání ze dne 15.6.2009 vyhodnotil zvýšení cenových nabídek tak, že žalovaná 2) nabídla 150 mil. Kč, žalobkyně nabídla 152,5 mil. Kč a Aland EUROPE, s.r.o. nabídla 131 mil. Kč s tím, že k vyhodnocení nabídek dojde dne 16.6.2009 v 12.00 hod v sídle žalované 1) -věřitelský výbor v zápisu z desátého jednání ze dne 16.6.2009 vyhodnotil zvýšení Pokračování-5-77 ICm 924/2010

cenových nabídek a vzhledem k nepatrnému rozdílu cenových nabídek (1,67%) mezi žalobkyní a žalovanou 2) zajištěný věřitel požádal žalovanou 1) zjistit zájem zájemců o další zvýšení nabídek a to telefonicky a dále v zápisu poznamenal průběh jednání o zvýšení nabídek: žalobkyně jako prvá navýšila nabídku na 155,000.000,-Kč, žalovaná 2) na 160,000.000,-Kč, následně žalobkyně již odmítla další navýšení; věřitelský výbor se usnesl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka žalované 2) na 160,000.000,- Kč -žalobkyně e-podáním ze dne 16.6.2009 sdělila, že není připravena k dalšímu navyšování ceny, protože není schopna zajistit dosažitelnost druhého jednatele, ale potvrdila ochotu nabídnout minimálně 155.000.000,-Kč - 7) dne 30.6.2009 uzavřela žalovaná 1) jako prodávající a žalovaná 2) jako kupující kupní smlouvu, předmětem které je majetková podstata nabízená prodejem mimo dražbu označené v Oznámení (dále jen sporná smlouva) 8) žalobkyně napadla platnost sporné smlouvy žalobou ze dne 21.9.2009 a toto řízení bylo zastaveno usnesením ze dne 11.12.2009, č.j. 177 Cm 15/2009-57, z důvodu zpětvzetí žaloby ze dne 7.12.2009 bez uvedení důvodu.

Podle ust. § 289 odst. 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ) lze platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor. Ust. § 289 odst. 3 IZ nevymezuje okruh osob, které mohou napadnout platnost smlouvy, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu, ani nevymezuje důvody pro vyslovení neplatnosti těchto smluv.

Soud se proto domnívá, že i neúspěšný zájemce v řízení na výběr zájemce (v daném případě žalobkyně) je oprávněn napadnout platnost smlouvy a smluvní strany sporné smlouvy (v daném případě žalovaná 1) jako prodávající a žalovaná 2) jako kupující) jsou pasivně legitimované v řízení o neplanost smlouvy, přičemž jejich postavení se rovná nerozlučnému společenství, a to za podmínky podání žaloby ve lhůtě do konce insolvenčního řízení.

Jak je uvedeno výše, samotné ust. § 289 odst. 3 IZ nevymezuje důvody, které mají za následek neplatnost smluv při zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu. Proto je nutné vycházet z ustanovení občanského zákoníku a ze zásady, že pokud je nějaká vada právního úkonu sankcionována neplatností, může se jednat jenom o důvody, které činí právní úkony neplatnými, a to: -§ 37 odst. 1-nedostatek svobody a vážnosti vůle a neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle -§ 37 odst. 2-nemožnost plnění -§ 38 odst. 1 a 2-nedostatek způsobilosti k právním úkonům -§ 39-rozpor se zákonem, obcházení zákona, rozpor s dobrými mravy -§ 40 odst. 1-nedodržení zákonem předepsané formy právního úkonu

Soud neshledal (a žalobkyně je ani nenapadla), že sporná smlouva nebo právní úkony spojené s její uzavřením trpí některou vadou dle ust. § 37, § 38 nebo § 40 obč.zák.

Pokud žalobkyně tvrdí, že sporná smlouva je neplatná podle ust. § 39 obč.zák. pro rozpor se zákonem resp. jeho obcházení, přičemž rozpor se zákonem shledává v tom, že žalovaná 1) nedodržela podmínky řízení na výběr zájemce a tím ji zkrátila na jejích právech ve smyslu rovného postavení zájemců o uzavření kupní smlouvy, soud se s tímto tvrzením neztotožňuje. Pokračování-6-77 ICm 924/2010

Insolvenční řízení je upraveno speciálním zákonem. IZ tak stanoví předpoklady a podmínky pro zpeněžení majetkové podstaty (v daném případě prodejem mimo dražbu): -insolvenční správce může s majetkem dlužníka nakládat, jenom pokud je věc zapsaná v majetkové podstatě-§ 217 IZ, § 299 odst. 3 IZ -třetí osoba neuplatňuje právo na vyloučení majetku z majetkové podstaty-§ 225 odst. 4 IZ (incidenční spor) -věřitelský výbor a insolvenční soud se zpeněžením vyslovil souhlas, přičemž soud při udělení souhlasu může stanovit podmínky prodeje 289 odst. 1 IZ -insolvenční správce je vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení- § 293 IZ -zapovězení nabývání majetkové podstaty osobám uvedeným v § 295 IZ

Soud ze skutkových zjištění dospěl k závěru, že i z pohledu zákonných předpokladů při zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu podle IZ, právní úkony při uzavření sporné smlouvy netrpí vadou, která by způsobila její neplatnost: majetek, který je předmětem sporné smlouvy byl zapsán v majetkové podstatě a žalovaná 2) jako kupující není ze zákona vyloučena k jejímu nabytí, k předmětu sporné smlouvy není veden incidenční spor , věřitelský výbor včetně zajištěného věřitele a následně soud vyslovil souhlas se zpeněžením majetku mimo dražbu (poslední podmínka, i když v daném případě byla splněna, by způsobila jenom neúčinnost smlouvy dle ust. § 289 odst. 1 IZ).

Žalobkyně tvrdí, že rozpor se zákonem shledává v tom, že žalovaná 1) nedodržela podmínky řízení na výběr zájemce, přičemž má za to, že pokud soud vyslovil souhlas se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu a určil podmínky pro jeho zpeněžení (v daném případě odkázal na podmínky schválené věřitelským výborem specifikované v Oznámení a podmínky zajištěného věřitele), tyto se tak staly zákonnou podmínkou pro zpeněžování a jejich nedodržení tak odporuje zákonu s následkem absolutní neplatnosti právního úkonu-uzavření sporné smlouvy. Soud se s tímto tvrzením žalobkyně rovněž neztotožňuje.

Soud zjistil, že podle čl. III. bod 12 Oznámení připadl den 16.6.2009 jako poslední pro vyhodnocení, tedy ukončení výběru zájemce na koupi nabízené majetkové podstaty; věřitelský výbor na osmém jednání dne 12.6.2011 v souladu s čl. III. bod 12 uložil žalované 1) pokračovat v navyšování cenové nabídky, čehož se aktivně zúčastnili tři zájemci včetně žalobkyně a žalované 2); zajištěný věřitel na desátém jednání věřitelského výboru udělil závazný pokyn žalované 1) pokusit se zjistit zájem zájemců navýšit cenovou nabídku, čehož se aktivně zúčastnila žalobkyně a žalovaná 2) a věřitelský výbor na stejném jednání vyhodnotil vítězného zájemce-žalovanou 2), která nabídla 160 mil. Kč. Soud neshledal, že by žalovaná 1) porušila podmínky řízení na výběr zájemce daný v Oznámení, když výběr probíhal dle pokynů věřitelského výboru a zajištěného věřitele, byl ukončen ve stanovené lhůtě a vyhodnocení cenových nabídek učiněných posledního dne 16.6.2009 učinil věřitelský výbor, který si toto rozhodnutí vymezil. Jak stanoveno v čl. III bod 13 Oznámení-kriteriem pro vyhodnocení nabídek zájemců byla jejich výhodnost pro účely a dosažení cíle insolvenčního řízení, tzn. rychlého, hospodárného a co možná nejvyššího uspokojení věřitelů. Pokud žalobkyně v procesu výběru zájemce nebyla schopna okamžitě reagovat na požadavky žalované 1) a věřitelského výboru, její nepřipravenost nelze přenést k tíži žalované 1). Pokračování-7-77 ICm 924/2010

Soud dospěl k závěru, že pokud při zpeněžení majetkové podstaty došlo ke shodě zájmu věřitelského orgánu a zajištěného věřitele jak ohledně nejvhodnějšího kupujícího, tak i ceny, odpovídá tento postup zásadám, na kterých stojí insolvenční zákon, srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 22.12.2009, sp.zn. III.ÚS 3066/09.

Vyslovení souhlasu insolvenčním soudem se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti, při kterém soud zkoumá zda zpeněžení podstaty nebrání podmínka, která je zakázána zákonem-viz výše. Soud může stanovit podmínky zpeněžení, avšak v daném případě soud nestanovil vlastní podmínky pro zpeněžení mimo dražbu, ale odkázal na podmínky uvedené v Oznámení, které je součástí soudního rozhodnutí a to z toho důvodu, že žalovaná 1) společně s věřitelským výborem podmínily a spojily zahájení výběru zájemce na koupi nabízené majetkové podstaty s datem zveřejnění Oznámení v insolvenčním rejstříku (insolvenční rejstřík je jak známo elektronickou podobou soudního (papírového) spisu, který je insolvenčními správci, účastníky insolvenčního řízení a veřejností, často (nesprávně) chápán jako prostředek inzerce, sdělování informací a názorů na to-které insolvenční řízení). Předmětné podmínky jsou vyjádřením vůle věřitelského výboru a zajištěného věřitele.

Soud je toho názoru, že nedodržení podmínek výběru zájemce na koupi majetkové podstaty mimo dražbu (i když v posuzované věci soud porušení těchto podmínek nezjistil, jak výše uvedeno) nemůže mít za následek absolutní neplatnost sporné smlouvy. Pro stručnost soud odkazuje např. na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.3.2007, sp. zn. 30 Cdo 2452/2006.

Soud neprovedl další důkazy navržené účastníky řízení: zpráva žalované 1) ze dne 9.6.2009 B-193 spisu, zpráva žalované 1) ze dne 2.7.2009 č. B-207 spisu, zápis jednání věřitelského výboru ze dne 3.7.2009 l.č. B-211 spisu, výslech druhého jednatele žalobkyně-Oleg Rafikov k prokázání oprávněnosti Ing. Huderu učinit navýšení ceny dne 16.6.2009, notářský zápis N 385/2009, NZ 267/2009 ze dne 2.6.2009, zápis šestého jednání VV ze dne 2.6.2009, vyjádření věřitelského ze dne 3.7.20009 B-202, podrobný výpis uskutečněných tel hovorů a zaslaných textových zpráv z tel čísla žalované 1) za období 23.5.200 až 22.6.2009 pokud jde o komunikaci se zástupci žalobkyně a žalované 2), výtisk internetových stránek www.hudera.cz , kde je uvedeno číslo jednatele Ing. Hudera, nabídka žalované 2) z 16.6.2009 s uvedením tel.čísla jednatele Lubora Cervy, zápis z 12. jednání věřitelského ze dne 3.7.2009, výslech Lubora Cervy jednatel žalované 2), přehled investic, které žalovaná 2) vložila do skláren, přehled zaměstnanosti od znovu otevření skláren, výpisy z katastru nemovitostí svědčící o prodeji koupených nemovitostí třetím osobám, když vzhledem k učiněnému závěru z již provedených důkazů je považoval pro posouzení věci za nadbytečné.

Protože soud neshledal neplatnost sporné smlouvy z úřední povinnosti z důvodů uvedených v ust. § 37, § 38, a § 40 obč. zák. ani z důvodu uvedených v ust. § 217, § 299, § 255 odst. 4 a § 295 IZ a žalobkyni se nepodařilo prokázat neplatnost sporné smlouvy dle ust. § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem z důvodu nedodržení podmínek řízení na výběr zájemce, soud žalobu zamítl jak v bodu I. výroku.

Soud se již nezabýval posouzením, zda zahájené a pravomocně ukončené řízení o identické žalobě, sp. zn. 177 Cm 15/2009, má procesní dopad na předmětné řízení.

Rozhodnutí o nákladech řízení je dáno ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaná 1) a žalovaná 2) měla ve věci plný úspěch. Pokračování-8-77 ICm 924/2010

Soud přiznal náhradu nákladů řízení za právní služby podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. vycházeje z ceny předmětu sporné smlouvy 160,000.000,-Kč (viz. nález Ústavního soudu ze dne 11.6.2009, sp.zn. II.ÚS 2811/08), vyhlášky č. 177/1996 Sb. a zák.č. 262/2006 Sb. takto:

-žalované 1) náhradu nákladů řízení za právní služby ve výši 462.300,-Kč a 3x režijní paušál a 300,-Kč (převzetí, účast na přípravném a na jednání ve věci samé ) dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. , tj. celkem 463.200,-Kč, -žalované 2) náhradu nákladů řízení za právní služby ve výši 462.300,-Kč a 4x režijní paušál a 300,-Kč ( převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na přípravném jednání a jednání ve věci samé) a náhradu za zmeškaný čas na cestu Hradec Králové-Praha a zpět 2x (2 hod x2) po 800,-Kč-dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., celkem 465.100,-Kč + 20% DPH-93.020,-Kč, celkem 558.120,-Kč a cestovné 2x Hradec Králové-Praha a zpět po 1.455,-Kč dle zák.č. 262/2006 Sb., tj. celkem 561.030,-Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 26. dubna 2011

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení : Marešová