MSPH 77 INS 33263/2013-A-8
MSPH 77 INS 33263/2013-A-8

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Rohan bytem Praha 9, Poděbradská 122, IČO 10151320 o odvolání dlužníka proti Usnesení Městského soudu ze dne 25. listopadu 2013, č.j. MSPH 77 INS 33263/2013-A-6, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2013, č.j. MSPH 77 INS 33263/2013-A-6 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč se snižuje na částku 20.000 Kč. Dlužník je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. listopadu 2013, č.j.-A-6 byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 16.12.2013. Dlužník podáním doručeném soudu dne 19.12.2013 ve lhůtě k podání odvolání podal proti předmětnému usnesení odvolání v němž požádal soud o snížení zálohy na náklady insolvenčního řízení na částku 20.000 Kč. Odvolání odůvodnil tím, že z jím předloženého seznamu majetku vyplývá, že má dostatek majetku, jehož realizace postačuje ke krytí nákladů insolvenčního řízení. Dále uvedl, že s ohledem na jeho likviditu by bylo možné uhradit zálohu v soudem uložené výši pouze za současného dalšího zadlužení. Závěrem uvedl, že i v jiném dřívějším řízení dlužníka mu byla Vrchním soudem v Praze záloha na náklady insolvenčního řízení snížena na částku 20.000 Kč.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na obsah odvolání a také vzhledem ke skutečnosti, že ze seznamu majetku, o němž dlužník výslovně prohlásil, že je správný a úplný, vyplývá, že dlužník disponuje majetkem, jehož zpeněžení s ohledem na skladbu tohoto majetku bude postačovat na úhradu nákladů řízení alespoň ve výši 30.000 Kč, má soud za to, že záloha ve výši 20.000 Kč představuje dostatečnou částku k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce spojených s jeho činností v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční soud tak postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6. ledna 2014

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová