MSPH 77 INS 30639/2015-A-8
MSPH 77 INS 30639/2015-A-8

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Marcel anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha, Hamplova 175/5, IČO 60209615, o návrhu soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, na vydání předběžného opatření ze dne 5. ledna 2016

t a k t o:

I. Návrh soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, IČO 01791354, se sídle m Českomoravská 18/142, Praha 9, na vydání předběžného opatření, kterým soud omezí účinek spojený se zaháje ním insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martině Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, se umožňuje provést již naříze nou exekuci prode jem ne movitých věcí vedenou pod sp.zn. 183 EX 1235/15, a to konkrétně: -spoluvlastnického podílu v rozsahu 2/3 na souboru následujících nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím k nim přináleže jícím, které jsou draženy jako je den celek, a to na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV 166, obec Praha, katastrální území Třeboradice: pozemek p.č. 70- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba be z č.p./č.e.-jiná stavba, stojící na poze mku p.č. 70, poze mek p.č. 71/1-zahrada, pozemek p.č. 71/2-zastavěná plocha a nádvoří, je hož součástí je stavba Tře boradice č.p. 175-bydlení, stojící na poze mku p.č. 71/2 a jejich příslušenství: movité věci nebyly zjištěny, přípojky na elektro, vodovod, kanalizace a plyn, součástí pozemku je vedlejší stavba, oplocení zděné a ostatní venkovní úpravy, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 77 INS 30639/2015 k dis pozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, IČO 01791354, se sídlem Českomoravská 18/142, Praha 9, je povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek za návrh na předběžné opatření ve výši 1.000 Kč.

O d ů vo d ně n í

Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10 se svým podáním ze dne 5. ledna 2016 (d.č. A-7) domáhal vydání předběžného opatření, kterým soud omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martině Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp.zn. 183 EX 1235/15, a to konkrétně:

-spoluvlastnického podílu v rozsahu 2/3 na souboru následujících nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím k nim přináležejícím, které jsou draženy jako jeden celek, a to na nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV 166, obec Praha, katastrální území Třeboradice: pozemek p.č. 70-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.-jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 70, pozemek p.č. 71/1-zahrada, pozemek p.č. 71/2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Třeboradice č.p. 175-bydlení, stojící na pozemku p.č. 71/2 a jejich příslušenství: movité věci nebyly zjištěny, přípojky na elektro, vodovod, kanalizace a plyn, součástí pozemku je vedlejší stavba, oplocení zděné a ostatní venkovní úpravy, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení. Svůj návrh odůvodnil tím, že proti dlužníkovi vede exekuci pod sp.zn. 183 EX 1235/15 na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 16. dubna 2015 pod č.j. 73 EXE 3375/2015-8. V rámci prováděné exekuce byla nařízena dražba předmětného spoluvlastnického podílu na den 3. prosince 2015. Dlužník však dne 1. prosince 2015 podal insolvenční návrh, a proto muselo být dražební jednání odročeno na neurčito. Poté, co byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut, nařídil soudní exekutor nový termín dražebního jednání na den 12. ledna 2016. Dle exekutora jsou insolvenční návrhy dlužníka šikanózní, neboť dlužník věděl od 10. listopadu 2015 o nařízené dražbě, avšak insolvenční návrh podal teprve dva dny před jejím konáním. První insolvenční návrh byl ihned odmítnut, druhý insolvenční návrh také není bezvadný. O své platební neschopnosti věděl dlužník minimálně ode dne zahájení tohoto exekučního řízení. S ohledem na skutečnost, že dlužník uvedl výši závazků pouze 2,444.611,23 Kč a zároveň disponuje nemovitými věcmi, jejichž zpeněžením by došlo k úhradě všech závazků a ještě by mu zbyl přeplatek, soudní exekutor má za to, že dlužník není v úpadku, neboť uspokojení peněžitých závazků dlužníka lze dosáhnout v exekučním řízení. Dle soudního exekutora navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, všichni zajištění věřitelé jsou řádně přihlášeni do probíhající exekuce.

Soud z insolvenčního spisu a výše uvedených podání a jejich příloh zjistil tyto skutečnosti: -dne 1. prosince 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení proti dlužníkovi na návrh dlužníka, který insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení, řízení bylo vedeno pod sp.zn. MSPH 77 INS 30009/2015 -usnesením ze dne 2. prosince 2015, d.č. MSPH 77 INS 30009/2015-A-6, soud insolvenční návrh dlužníka odmítl pro vady, usnesení nabylo právní moci dne 9. prosince 2015 -dne 9. prosince 2015 bylo opět zahájeno insolvenční řízení proti dlužníkovi na návrh dlužníka, který insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení, insolvenční řízení doposud trvá -dlužník v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení uvedl, že má celkem 9 závazků v celkové výši 2,444.611,23 Kč, z toho závazky ve výši 1,901.945,25 Kč jsou závazky zajištěné a závazky ve výši 542.665,98 Kč nezajištěné, dále uvedl přehled závazků, v němž označil své věřitele, výši závazků a data jejich splatnosti, která jsou následující: -Pražská plynárenská, a.s.-splatnost 12.11.2014 -Česká spořitelna, a.s.-splatnost 7.11.2015 -Citibank Europe plc, organizační složka-splatnost 23.11.2014

-Intrum Justitia, s.r.o.-splatnost 5.5.2015 -Vodafone Czech Republic, a.s.-splatnost 3.11.2015 -Lukáš Chmelíček-splatnost 21.3.2014 -Viktorie anonymizovano -splatnost 15.7.2013 -Adéla anonymizovano -splatnost 15.1.2015 -Jakub anonymizovano -splatnost 15.1.2015 a dále uvedl, že má ve vlastnictví movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 4,845.000,-Kč -usnesením ze dne 14. prosince 2015, d.č.-A-6, soud vyzval dlužníka k doplnění návrhu o tvrzení a listiny, jejichž nedoložení by však nemělo za následek odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, nýbrž odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle nust. § 393 odst. 2 insolvenčního zákona -z výpisu z katastru nemovitostí, že dlužník je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/3 na nemovitých věcech, a to pozemku p.č. 70-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.-jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 70, pozemku p.č. 71/1-zahrada, a pozemku p.č. 71/2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Třeboradice č.p. 175-bydlení, stojící na pozemku p.č. 71/2, vše zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, k.ú. Třeboradice, na LV č. 166 -z pověření soudního exekutora ze dne 16. dubna 2015, č.j. 73 EXE 3375/2015-8, že soudní exekutor byl pověřen vedením exekuce pro pohledávku oprávněného Pražská plynárenská, a.s. -z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2015, sp.zn. 14 Co 357/2015, že odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora, kterým byla určena cena předmětného spoluvlastnického podílu -z usnesení ze dne 2. listopadu 2015, č.j. 183 EX 1235/15-114, že na den 2. prosince 2015 byla soudním exekutorem nařízena dražba předmětného spoluvlastnického podílu -z usnesení ze dne 7. prosince 2015, č.j. 183 EX 1235/15-126, že na den 12. ledna 2016 bylo soudním exekutorem nařízeno odročené dražební jednání předmětného spoluvlastnického podílu -z doručenky RR 433021810 8 F, že dlužník převzal zásilku dne 24. června 2015, s nadepsaným obsahem návrh, exekuční titul, vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 183 EX 1235/15-10, exekuční příkaz č.j. 183 EX 1235/15-21, 24, 26, 44, 49, 59, 64, 65, výzva k plnění č.j. 183 EX 1235/15-66 -z doručenky RR 433938678 3 F, že dlužník převzal zásilku dne 21. října 2015 s nadepsaným obsahem 183 EX 01235/15, usnesení 14 Co 357/2015 ze dne 24. září 2015, usnesení 14 Co 356/2015 ze dne 24. září 2015 -z doručenky RR 434090012 6 F, že dlužník převzal zásilku dne 10. listopadu 2015 s nadepsaným obsahem usnesení-el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 1235/15-114

Podle ust. 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky, a to že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ust. § 3 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Soud dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření byl podán oprávněnou osobou, neboť soudní exekutor je oprávněn navrhnout vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a insolvenční řízení doposud trvá.

Soud však dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření není důvodný, a to z níže uvedených důvodů.

Je-li po zahájení insolvenčního řízení navrhováno vydání předběžného opatření, kterým budou omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, lze takovému návrhu vyhovět pouze v případě kumulativního splnění podmínek, a to že zde existují důvody hodné zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření, a současně, že nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů. Důvodem hodným zvláštního zřetele je především skutečnost, že se dlužník podáním insolvenčního návrhu zjevně snaží bránit provádění exekuce, a nemá zájem o řešení svého úpadku některým ze zákonem stanovených způsobů. V daném případě sice dlužník podal insolvencí návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení toliko dva dny před nařízeným dražebním jednáním, kdy tento návrh byl pro vady odmítnut, avšak ihned po nabytí právní moci tohoto usnesení podal nový návrh, v němž odstranil vady, pro které byl předchozí návrh odmítnut, a je také nutné konstatovat, že byť byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, případné nedoplnění návrhu by nemohlo vést k odmítnutí insolvenčního návrhu, nýbrž toliko k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, pokud by bylo shledáno, že se dlužník nachází v úpadku. Z jednání dlužníka tak nevyplývá, že by k podání insolvenčního návrhu byl motivován účelovým bráněním vedené exekuci, naopak v tuto chvíli neexistují pochybnosti, že dlužník je přesvědčen o svém úpadku a tuto situaci se snaží vyřešit prostřednictvím oddlužení. Samotná skutečnost, že dlužník podal insolvenční návrh toliko dva dny před nařízeným dražebním jednáním také obstrukční povaze insolvenčního návrhu nenasvědčuje, když na dlužníky, kteří podávají insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, zákon klade značné požadavky co do množství nezbytných tvrzení a příloh, a je tedy zjevné, že příprava takového návrhu vyžaduje nezanedbatelnou časovou náročnost. Soud tak dospěl k závěru, že zde nejsou důvody hodné zvláštního zřetele, které by odůvodňovaly nařízení předběžného opatření, kterým budou omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Nad to soud poukazuje, že pokud jde o tvrzení soudního exekutora, že z insolvenčního návrhu vyplývá, že dlužník není v úpadku, když lze uspokojit jeho věřitele v exekuci, pak soud poukazuje, že vyvratitelné domněnky o úpadku stanovené v ust. § 3 odst. 2 IZ se vzájemně nevylučují, a je tedy možné, aby byl v úpadku také dlužník, který má majetek vyšší hodnoty než závazky. Právě v případě, kdy dlužník nedisponuje likvidním majetkem, je zjevné, že nebude schopen svým závazkům dostát řádně a včas. Pokud je dlužník odkázán pouze na zpeněžení nelikvidního majetku, je doba potřebná k jeho zpeněžení a také výše výtěžku zcela neznámá. Závěr, že dlužník není v úpadku proto, že ocenění jeho majetku je vyšší než součet jeho závazků, by tak byl zcela předčasný.

S ohledem na výše uvedené tak soud postupoval tak, že návrh soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, na vydání předběžného opatření zamítl.

O poplatkové povinnosti rozhodl soud v souladu s ust. § 4 odst. 1 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatek je soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10 povinna uhradit v kolcích nebo na účet soudu 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 7743063915.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 7. ledna 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková