MSPH 77 INS 2960/2018-A-7
MSPH 77 INS 2960/2018-A-7

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení dlužníka: BOR Biotechnology, a.s., IČO 28366085, sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Luďkem Skoupilem, Na Strži 1702/65, Praha 4

o návrhu na vyhlášení moratoria

takto:

I. Soud vyhlašuje moratorium na majetek dlužníka BOR Biotechnology, a.s., IČO 28366085, se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4.

II. Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu tří měsíců, tj do 22. května 2018

Odůvodnění:

Dne 21.2.2018 v 16:10:37 hod společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO 28366085, se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4 (dále jen dlužník) podala u insolvenčního soudu návrh na moratorium. Návrh byl podán ve smyslu ustanovení § 125 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ).

Dlužník ve svém návrhu popsal skutečnosti týkající se podnikání dlužníka v oblasti zpracování biomasy pro výrobu elektřiny, provozu elektrárny v Kozomíně a podnikatelského záměru na vybudování papírny. Uvedl, že výstavba a následné uvedení do provozu elektrárny proběhly se zpožděním a se zvýšenými náklady oproti původnímu plánu, v důsledku čehož se dlužník dostal do finančních potíží, které byl nucen řešit prostřednictvím zápůjček a emise vlastních dluhopisů. Dále uvedl, že projekt na výstavbu papírny byl od počátku zamýšlen jako integrální součást podnikání dlužníka a v současné době probíhá řízení o vydání stavebního povolení. Od provozování elektrárny a papírny souběžně dlužník očekává výrazné zlepšení svých ekonomických výsledků a v současné době již jedná s potenciálními investory.

Podle ust. § 125 insolvenčního zákona může dlužník uvedený v § 115 insolvenčního zákona u insolvenčního soudu podat návrh na moratorium i před zahájením insolvenčního řízení. Není-li dále stanoveno jinak, platí pro řízení o tomto návrhu obdobně § 115 až 124 insolvenčního zákona.

Dle ust. § 116 odst. 1 insolvenčního zákona musí návrh na moratorium kromě obecných náležitostí podání obsahovat všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení. Dle odst. 2 téhož ustanovení pak k návrhu podle odstavce 1 je dlužník kromě seznamů a listin, které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, povinen připojit poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 117 insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud o návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Dle ust. § 118 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud vyhlásí moratorium, jestliže jsou splněny předpoklady uvedené v § 115 a 116 insolvenčního zákona a nebylo-li dosud rozhodnuto o insolvenčním návrhu; jinak návrh na moratorium odmítne.

V posuzované věci soud dospěl k závěru , že návrh na povolení moratoria je důvodný, když u dlužníka jsou naplněny podmínky hrozícího úpadku (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona). Dlužník v návrhu na povolení moratoria v čl. IV. uvedl konkrétní opatření, pomocí kterých chce stabilizovat svou finanční situaci a hrozící úpadek odvrátit, či v případě, že se hrozící úpadek dlužníka odvrátit nepodaří, využít opatření a dohody s věřiteli učiněné v době moratoria k přípravě reorganizace podle ust. § 316 odst. 2 a 5 insolvenčního zákona.

Dlužníkův návrh rovněž obsahoval náležitosti vymezené v § 103 odst. 1 a 2 a v § 104 insolvenčního zákona, jakož i insolvenčním zákonem požadované přílohy tohoto návrhu.

K návrhu pak byla připojena i poslední účetní závěrka a písemné prohlášení většiny věřitelů dlužníka, obsahující souhlas s vyhlášením moratoria, počítané podle výše jejich pohledávek. Z předloženého seznamu závazků vyplývá, že celková výše závazků dlužníka činí 486 278 215,54 Kč. Dlužník předložil souhlas s vyhlášením moratoria s úředně ověřenými podpisy dvou svých věřitelů, jejichž pohledávky za dlužníkem dosahují dohromady výše 449 772 958,93 Kč a představují 92,49 % všech dlužníkem uvedených závazků.

S ohledem na výše uvedené tedy soud moratorium vyhlásil, a to na dobu 3 měsíců ode dne jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 118 odst. 2 insolvenčního zákona)

Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku. (§ 120 odst. 1 insolvenčního zákona)

Před zahájením insolvenčního řízení nastávají vyhlášením moratoria účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. (§ 120 odst. 2 insolvenčního zákona)

I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria, je-li zahájeno insolvenční řízení, není-li dále stanoveno jinak. (§ 121 odst. 1 insolvenčního zákona)

Za věřitele dlužníka se po dobu trvání moratoria považují přihlášení věřitelé a osoby vedené v seznamu závazků. (§ 121 odst. 2 insolvenčního zákona)

Závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky. (§ 122 odst. 1 insolvenčního zákona)

Smlouvy na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením

úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky uvedené v § 122 odst. 1 insolvenčního zákona. (§ 122 odst. 2 insolvenčního zákona)

Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele není po dobu trvání moratoria přípustné, ledaže insolvenční soud stanoví jinak předběžným opatřením. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky pro započtení byly splněny před vyhlášením moratoria. (§ 122 odst. 3 insolvenčního zákona)

Dlužník, který v době trvání moratoria poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Této odpovědnosti se dlužník zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria. (§ 127 odst. 1 insolvenčního zákona)

Za škodu nebo jinou újmu vzniklou podle § 127 odst. 1 insolvenčního zákona ručí společně a nerozdílně členové statutárního orgánu dlužníka. (§ 127 odst. 2 insolvenčního zákona)

Praha 22. února 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hájková