MSPH 77 INS 28779/2015-A-29
MSPH 77 INS 28779/2015-A-29

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Čs. armády 5, Hronov (k doručování: K Zahrádkám 1004/25, Praha 5-Stodůlky), o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč k odvolání dlužníka do usnesení ze dne 17. června 2016, d.č. MSPH 77 INS 28779/2015-A-24

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2016, d.č. MSPH 77 INS 28779/2015-A-24, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17. června 2016, d.č.-A-24, byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to z důvodu, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila 17,75 % jejich pohledávek (tj. byla by nižší než 30 %), neboť výše čistého měsíčního příjmu dlužníka činí 8.900,-Kč. Zabavitelná částka, kterou bylo možné z příjmu dlužníka použít pro účely oddlužení s ohledem na shora uvedené tak představuje spolu s částkou ve výši 2.000 Kč, kterou se zavázala poskytovat pro účely plnění splátkového kalendáře třetí osoba, pouze 3.814,-Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 28. června 2016. Dlužník se podáním ze dne-nedatováno, soudu doručeno dne 24. června 2016 proti vydanému rozhodnutí včas odvolal. K doplnění odvolání ze dne-nedatováno, soudu doručeno dne 8. července 2016 doložil dlužník smlouvu o darování podpory ze dne 27. června 2016, v níž se třetí osoba zavázala poskytovat dlužníkovi dar ve výši 2.500,-Kč po dobu 60 měsíců po pravomocném povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Předložená darovací smlouva byla opatřena úředně ověřenými podpisy dlužníka a dárce.

S ohledem na skutečnost, že po vydání napadeného usnesení nastala skutečnost, na jejímž základě doposud zjištěný skutkový stav neobstojí dle ust. § 205 odst. 2 písm. f) o.s.ř., kdy touto skutečností je navýšení příjmu dlužníka prostřednictvím daru od třetí osoby, přičemž v důsledku výše uvedeného navýšení příjmu dlužníka o dary v celkové výši 4.500 Kč měsíčně lze předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při splnění podmínky, že průměrný čistý měsíční příjem dlužníka činí 8.900,-Kč, by činila 34,04 % soud postupem dle ust. § 95 IZ napadené usnesení změnil tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku. isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 30. září 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková