MSPH 77 INS 28483/2012-A-10
Č.j.: MSPH 77 INS 28483/2012-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Evou Bartůňkovou v insolvenční věci navrhovatele: a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Mladé Buky, Kalná Voda 52, b) Sandra anonymizovano , anonymizovano , Trutnov, Za komínem 485, c) Marie anonymizovano , anonymizovano , Mladé Buky, Mladé Buky 161 a dlužníka: CARDS FOR YOU s.r.o. se sídlem Praha-Libuš, Libušská 347/140, IČO 24140341 o insolvenčním návrhu

takto :

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č.j.: MSPH 77 28483/2012-

A-7 se ve výroku IV-VII zrušuje.

II. Insolvenční řízení s e ve vztahu k navrhovateli b) z a s t a v u j e.

III. Ve vztahu mezi navrhovatelem b) a dlužníkem nemá žádný z nich právo na náhradu

nákladů řízení.

IV. Navrhovateli b) s e u k l á d á, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, a to do 3

dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

V. Insolvenční řízení s e ve vztahu k navrhovateli c) z a s t a v u j e.

VI. Ve vztahu mezi navrhovatelem c) a dlužníkem nemá žádný z nich právo na náhradu

nákladů řízení.

VII. Navrhovateli c) s e u k l á d á, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, a to do 3

dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Navrhovatelé b) a c) se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkurzu na jeho majetek.

Usnesením ze dne 10. prosince 2012, č.j.-A-7, soud insolvenční návrhy navrhovatelů b) a c) odmítl.

Podáním ze dne 3.12.2012, doručeném insolvenčnímu soudu dne 10.12.2012 vzali následně navrhovatelé b) a c) své insolvenční návrhy zpět.

Podle ust. § 129 odst.1 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) může insolvenční navrhovatel až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu vzít svůj insolvenční návrh zpět.

Ust. § 130 odst. 1 IZ pak stanoví, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému postupoval soud v souladu s § 130 odst. 1 IZ a rozhodnutí o odmítnutí insolvenčních návrhů navrhovatelů b) a c) zrušil a řízení ve vztahu k navrhovateli b) a c) zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 146 odst. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Povinnost navrhovatele b) a c) zaplatit soudní poplatek ve shora uvedené výši je odůvodněna § 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 549/1991 o soudních poplatcích v účinném znění ve spojení s Položkou 4 bod 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Soudní poplatek lze zaplatit v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, variabilní symbol 7742848312.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Podat odvolání však může pouze insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude soud po navrhovateli nezaplacený soudní poplatek vymáhat.

Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

V Praze dne 11. ledna 2013

Mgr. Eva Bartůňková, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová