MSPH 77 INS 27631/2012-A-11
Č.j.: MSPH 77 INS 27631/2012-A-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení dlužníka: HOFO spol. s r.o. se sídlem Praha 9-Letňany, Tupolevova 478, IČO 2577974 o insolvenčním návrhu

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Usnesení zdejšího soudu ze dne 9.11.2012, č.j. MSPH 77 INS 27631/2012-A-6 s e z r u š u j e.

Odůvodnění

Dlužník navrhl vydání rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem. Podáním ze dne 12.11.2012 (d.č. A-8 spisu) vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět. Soud v souladu s ust. § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) řízení o insolvenčním návrhu zastavil. Soud současně zrušil své rozhodnutí ze dne 9.11.2012 o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady dle ust. § 128 odst. 1 IZ, č.j.-A-6, které v době zpětvzetí insolvenčního návrhu nenabylo právní moci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 4 IZ).

V Praze dne 19.11.2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová