MSPH 77 INS 2654/2011-A-149
MSPH 77 INS 2654/2011-A-149

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení navrhovatele a) : IDS SLOVMONT LEVICE, a.s. se sídlem Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO 36537047, Slovenská republika zast. advokátem Mgr. Davidem Fiedlerem se sídlem Praha, Karlín, Pobřežní 620/3, navrhovatele b): ADAMEC-JEŘÁBY, s.r.o. se sídlem Okružní 250, Čestlice, IČO 26429659 zast. advokátem Mgr. Matoušem Hrabalem, Praha 9, Sokolovská 351/213 a dlužníka: Chemoprojekt, a.s. se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, IČO 45273383 zast. advokátem Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou se sídlem Praha 1, Na Příkopě 23 za účasti Městského státního zastupitelství v Praze o insolvenčním návrhu takto:

I. Usnesení ze dne 5. června 2012, č.j. MSPH 77 INS 2654/2011-A-117, ve vztahu k navrhovateli b) s e z r u š u j e.

II. Řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele b) s e z a s t a v u j e.

III. Ve vztahu mezi navrhovatelem b) a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Navrhovatel a) a navrhovatel b) navrhl zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Soud usnesením ze dne 5. června 2012, č.j.-A-117, insolvenční návrh navrhovatele a) a navrhovatele b) zamítl; rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Navrhovatel b) podáním ze dne 29.8.2012 (č.d. A-139) vzal svůj insolvenční návrh včetně přihlášky pohledávky zpět.

Soud proto v souladu s ust. § 130 odst. 1 a 2 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení zrušil rozhodnutí ze dne 5. června 2012, č.j. MSPH 77 INS 2654/2011-A-117, a to ve vztahu k navrhovateli b)-výrok I. a současně rozhodl o zastavení řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele b)-výrok II.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., avšak dlužník i navrhovatel b) se na jednání o návrhu dne 31.5.2012 výslovně vzdali náhrady nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání proti výroku I. a II. může podat pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 3 IZ).

V Praze dne 21. září 2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková