MSPH 77 INS 26473/2014-A-16
MSPH 77 INS 26473/2014-A-16

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci navrhovatele Střechy POTÁČEK, s.r.o. se sídlem Hranice-Hranice I-Město, Zborovská 1446, IČO 26820951 a dlužníka: B & J Holding,a.s. se sídlem Praha 9-Vysočany, Freyova 82/27, IČO 28173279, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Bursíkem, Praha 2, Belgická 38 o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh na vydání předběžného opatření, uložení povinnosti insolvenčnímu navrhovateli složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy ve výši 17 216 568 Kč, se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník podáním ze dne 2. 10. 2014 (d. č. A-8 spisu) se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu ze dne 26. 9. 2014 (d. č. A-1 spisu), vznesl námitky proti insolvenčnímu řízení a navrhl předběžné opatření dle § 82 odst. 4 insolvenčního zákona. Dlužník především popřel aktivní legitimaci insolvenčního navrhovatele k podání insolvenčního návrhu, existenci pohledávek dalších (navrhovatelem označených) věřitelů za dlužníkem, jakož i pohledávky samotného navrhovatele a dementoval svou úpadkovou situaci.

Dále pak tvrdil, že insolvenční návrh je bezdůvodný a šikanózní, neboť jeho účelem není řešení dlužníkova úpadku (jehož existenci popírá), nýbrž způsobení škody dlužníku. Dle jeho názoru je cílem insolvenčního navrhovatele dlužníka poškodit či znevýhodnit, když ten může svá práva uplatňovat i jiným způsobem než insolvenčním řízením (např. cestou nalézacího soudního řízení), a to tak aniž by došlo k poškození práv dlužníka. Dlužník uvedl, že vykonává obchodní činnost, svůj majetek spravuje s péčí řádného hospodáře a své závazky hradí v míře, v jaké mu tržby dovolují; v současné době sjednává stavební zakázky v souhrnné výši 85.301.129 Kč bez DPH, tyto jsou v předkontraktační fázi před podpisem; dále má rozpracované stavební zakázky, které provádí na základě již uzavřených smluv o dílo v souhrnné výši 29.475.991 Kč bez DPH. Dále, že po zahájení insolvenčního řízení zastavila financující banka dlužníku financování stavebních zakázek, čímž došlo k zásahu do práv dlužníka, neboť uzavření těch kterých smluvních vztahů je vázáno právě na možnost financování stavební výroby. Dále tvrdil, že nebude-li mít zajištěno bankovní financování, tak objednatelé s ním, jakožto zhotovitelem, neuzavřou předmětné smlouvy o dílo. Existenci uzavřených zakázek navrhl prokázat uzavřenými smlouvami o dílo. Dále, že v případě pokračování insolvenčního řízení nebude moci dokončit sjednané zakázky, nebude moci pokračovat v zakázkách, které jsou v současné době v předkontraktační fázi a dále se nebude moci účastnit výběrových řízení a soutěží dle zák. č. 137/2006 Sb.; současně dojde k poškození jeho dobrého jména a pověsti. Dlužník proto navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 4 insolvenčního zákona, kterým by insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy ve výši plánovaného zisku v průměru 15% z částky 114.777.120 Kč bez DPH, která dlužníku s největší pravděpodobností vznikne zahájením insolvenčního řízení, které dlužník považuje za nedůvodné, jakož i případnými opatřeními přijatými v jeho průběhu. Výši jistoty tak dlužník vyčíslil na částku 17.216.568 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ust. § 82 odst. 4 IZ určuje, že předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Předběžné opatření podle odstavce 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem.

Vzhledem k ustanovení § 7 odst. 1 IZ platí i pro předběžné opatření podle IZ ustanovení § 75a občanského soudního řádu, podle něhož návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Jak uvedeno výše, dlužník ve svém návrhu ve vztahu k předběžnému opatření toliko uvedl, že na základě zahájeného insolvenčního řízení, které z výše uvedených důvodů považuje za bezdůvodný a šikanózní, je poškozován a vzniká mu újma. Tato újma spočívá ve skutečnosti, že banky v důsledku insolvenčního řízení zastavily financování podnikatelských aktivit dlužníka-a to stavebních zakázek v souhrnné výši 85.301.129 Kč bez DPH, jenž jsou v předkontraktační fázi před podpisem, a dále rozpracovaných stavebních zakázek, které jsou již dlužníkem prováděny na základě uzavřených smluv o dílo. Tyto zakázky jsou v souhrnné výši 29.475.991 Kč bez DPH. Celková výše zakázek dlužníka činí 114.777.120 Kč bez DPH. V návrhu na vydání předběžného opatření však absentovala řádná specifikace jednotlivých zakázek dlužníka (zejména řádné označení smlouvy, smluvních stran, předmětu smlouvy atd.). Skutečnost, že dlužník ke svému podání přiložil řadu dokumentů, z nichž některé představují smlouvy o dílo uzavřené mezi dlužníkem a dalšími osobami, nezbavují dlužníka povinnosti jednotlivé smluvní vztahy náležitým způsobem specifikovat a dále uvést, která konkrétní tvrzení přiloženými listinnými důkazy (resp. jejich částí) prokazuje. Dlužník dále neuvedl ničeho ohledně financování jeho zakázek bankovními subjekty a to především řádné specifikování bankovního subjektu, jednotlivých smluv, jejich předmětů, výše poskytnutých půjček na konkrétní zakázku atd. Dlužník rovněž neuvedl žádná konkrétní tvrzení o tom, že tyto půjčky byly bankou zastaveny (tj. uvedení konkrétní smlouvy, výše plnění, datum zastavení plnění ze strany banky atd.) a nenavrhl k tomu důkazy. Ačkoli dlužník tvrdil, že hrozící škoda představuje v průměru 15% z celkové výše všech zakázek (tj. z hodnoty

114.777.120 Kč), tuto výši-tj. 17.216.568 Kč nikterak neodůvodnil a rovněž nenabídl důkaz. Rovněž nenabídl žádný důkaz, že hodnota (zisk) všech zakázek bude činit 114.777.120 Kč.

S ohledem na skutečnost, že v návrhu na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 4 IZ absentovala shora uvedená tvrzení o smluvních vztazích, bankovním financování, zastavení tohoto financování a o předpokládané výši škody, která by mohla dlužníku v souvislosti se zahájeným insolvenčním řízením vzniknout (to však jen za předpokladu, že by bylo v předmětném insolvenčním řízení následně prokázáno, že toto řízení bylo zahájeno nedůvodně), je tento návrh návrhem neurčitým a soud jej proto odmítl, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze navrhovatel.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 9. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková