MSPH 77 INS 26081/2015-A-9
MSPH 77 INS 26081/2015-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Ke Kurtům 375/19, dříve IČO 66900409, o insolvenčním návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2015, d.č. MSPH 77 INS 26081/2015-A-7, s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Dlužník navrhl vydání rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením. Podáním ze dne-nedatováno, soudu doručeno dne 10. prosince 2015 (d.č. A-8 spisu) vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět.

Soud v souladu s ust. § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) řízení o insolvenčním návrhu zastavil.

Soud současně zrušil své rozhodnutí ze dne 8. prosince 2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady dle ust. § 128 odst. 2 IZ, č.j.-A-7, které v době zpětvzetí insolvenčního návrhu nenabylo právní moci (§ 96 odst. 2 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 4 IZ).

V Praze dne 14. prosince 2015 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Olga Kupčová Kekulová