MSPH 77 INS 25854/2014-B-38
MSPH 77 INS 25854/2014-B-38

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , Anderleho 859/3, Praha 9, nyní Národní 25, Praha 1

o zrušení schváleného oddlužení

takto:

I. Oddlužení dlužníka Robert anonymizovano , anonymizovano , Praha 9, Anderleho 859/3, nyní Praha 1, Národní 25, schválené usnesením ze dne 04.12.2014, d.č. MSPH 77 INS 25854/2014-B-10, se z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení se z a s t a v u j e.

III.Určuje se odměna a hotové výdaje insolvenčního správce od povolení oddlužení do zrušení schváleného oddlužení ve výši 43 560 Kč.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 06. 10. 2014, d.č.-A-8, soud zjistil úpadek dlužníka Robert anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužník) a povolil řešení úpadku oddlužením.

2. Usnesením ze dne 04. 12. 2014, d. č.-B-10, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, uložil po dobu 5 let platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmu, které získá po schválení oddlužení prostřednictvím insolvenčního správce a to počínaje leden 2015, a to vše částkou 2 000 Kč z příjmu dlužníka z volného povolání a z daru ve výši 2 950 Kč měsíčně od dárce Nicola anonymizovano , anonymizovano . Soud vyšel ze zjištění, že nezajištěné přihlášené pohledávky jsou ve výši 339 447,81 Kč, míru uspokojení lze očekávat ve výši 32,82%, dlužník je nezaměstnán, příležitostně si přivydělává hrou na housle bez živnostenského oprávnění. Soud současně poučil dlužníka, že je povinen vyvíjet úsilí při hledání zaměstnání a povinnostech v průběhu oddlužení.

3.Insolvenční správce předložil soudu dne 08. 12. 2016 zprávu o plnění oddlužení dlužníka (č. d. B-24). Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od schválení oddlužení do 23. měsíce trvání oddlužení byla mezi nezajištěné věřitele rozdělena částka ve výši 60 431 Kč což představuje podíl uspokojení ve výši 17,79 %, dlužník však od července 2016 nezasílá žádné splátky a na odměně insolvenčního správce je dluh ve výši 5 445 Kč.

4. Soud předvolal dlužníka k slyšení o plnění splátkového kalendáře na den 28. 02. 2017, ke kterému se dlužník nedostavil. Na výzvu soudu ze dne 28. 02. 2017, aby se vyjádřil k návrhu insolvenčního správce na zrušení schváleného oddlužení, předložil insolvenčnímu správci a soudu přehled svých příjmu za uplynulých 12 kalendářních měsíců, předložil pracovní smlouvu a sdělil adresu trvalého pobytu resp. adresu pro doručování, dlužník nereagoval. isir.justi ce.cz

5. Soud předvolal dlužníka dle adresy sdělené insolvenčním správcem k slyšení o plnění splátkového kalendáře na den 20. 04. 2017. Dlužník sdělil, že částku 2 000 Kč neposkytuje, protože nemá již příjem z příležitostného hraní na housle, splátka darem nebyla poskytována z důvodu osobních neshod s přítelkyní. Dále, že je veden na úřadu práce, avšak nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Zavázal se však splátkový kalendář nadále plnit z daru minimálně ve výši 4 900 Kč měsíčně a vynasnaží se získat zaměstnání.

6.Insolvenční správce předložil soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníka ze dne 18. 09. 2017 (d.č. B-36). Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník od měsíce dubna i nadále neplní své povinnosti a neposkytuje splátky darem ve výši 4 900 Kč a na odměně insolvenčního správce již dluží 11 435 Kč.

7. Insolvenční správce předložil soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníka ze dne 01. 02. 2018 (d.č. B-37) a navrhl zrušení schváleného oddlužení, když dlužník neplní žádnou splátku darem, nepředkládá přehled svých příjmu, je nekontaktní, mobilní telefon má vypnutý, na odměně insolvenčního správce dluží 15 791 Kč. Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník ani za měsíc 9/2017-1/2018 nezaplatil žádnou splátku, míra uspokojení nezajištěných věřitelů je ve výši 17,79 % a nadále neplní své povinnosti a neposkytuje splátky darem ve výši 4 900 Kč a na odměně insolvenčního správce již dluží 11 435 Kč.

8. S účinností od 01. 07. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

9. Podle ustanovení § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

10. Podle ustanovení § 418 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

11. Podle ustanovení § 418 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

12. Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

13. Podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle §390a odst. 5 insolvenčního zákona.

14. Soud dospěl k závěru, že je naplněn důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona, neboť dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když nehradí měsíční splátky na účet majetkové podstaty dle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, ve vztahu k insolvenčnímu správci a soudu je nekontaktní, není známo, zda má příjem ze zaměstnání, rovněž darovací smlouva není plněna, aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů v 37. měsíci plnění oddlužení je 17,79 %, očekávané uspokojení věřitelů je cca 28,85 %, tedy není předpoklad splnění splátkového kalendáře. Soud proto schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře zrušil podle ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona-výrok I.

15. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (dlužník vlastní jenom věci osobní potřeby, po zpeněžení osobního automobilu k návrhu zajištěného věřitele) a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení-výrok II.

16. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně.

17. V daném případě má insolvenční správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 40 měsíců (říjen 2014-leden 2018) ve výši 43 560 Kč (40 x 750 = + 40 x 150 21 % DPH)-výrok III.

18. Insolvenční správce sdělil ve zprávách o plnění oddlužení, že za období od účinku povolení oddlužení 10/2014 do 1/2018 záloha na odměnu a hotové výdaje byla dlužníkem zaplacena ve výši 24 502 Kč (za rok 2015 ve výši 13 068 Kč, za rok 2016 ve výši 6 534 Kč za rok 2017 ve výši 4 900 Kč). O odměně insolvenčního správce za zpeněžení předmětu zajištění ve výši 839,40 Kč soud rozhodl usnesením ze dne 24. 11. 2016, d. č.-B-21.

19. O způsobu odměny insolvenčního správce ve výši 19 058 Kč (43 560-24 502) a zproštění funkce, soud rozhodne po právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který zrušení oddlužení navrhl, se doručuje zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Praha, 7. února 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová