MSPH 77 INS 24291/2016-A-8
MSPH 77 INS 24291/2016-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Dynamic Mobile s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Praha 2, IČO 01680595, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč k odvolání dlužníka do usnesení ze dne 31. 10. 2016, d.č. MSPH 77 INS 24291/2016-A-6

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, d.č. MSPH 77 INS 24291/2016-A- 6, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. 10. 2016, d.č.-A-6, byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč, a to z důvodu, že dlužník neposkytl informace ohledně existence finanční hotovosti, která by zajistila pokrytí prvotních nákladů insolvenčního řízení.

Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 1. 11. 2016. Dlužník se podáním ze dne 14. 11. 2016 proti vydanému rozhodnutí včas odvolal. K odvolání doložil dlužník výpis z bankovního účtu prokazující, že dlužník disponuje finančními prostředky na bankovním účtu ve výši 113.779,84 Kč.

S ohledem na skutečnost, že po vydání napadeného usnesení nastala skutečnost, na jejímž základě doposud zjištěný skutkový stav neobstojí dle ust. § 205 odst. 2 písm. f) o.s.ř., kdy touto skutečností je zjištění existence finanční hotovosti, která zajistí pokrytí prvotních nákladů insolvenčního řízení, soud postupem dle ust. § 95 IZ napadené usnesení změnil tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 22. listopadu 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Tikovská isir.justi ce.cz