MSPH 77 INS 23740/2013-A-12
MSPH 77 INS 23740/2013-A-12 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava Svobodová, dat. nar. 25.12.1961, bytem Praha-Nusle, Oldřichova 42/512 o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč k odvolání navrhovatele do usnesení ze dne 12.12.2013, č.j. MSPH 77 INS 23740/2013-A-9

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2013, č.j. MSPH 77 INS 23740/2013-A-9 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. prosince 2013, č.j. MSPH 77 INS 23740/2013-A-9 bylo v souladu s ust. § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) zastaveno insolvenční řízení dlužníka z důvodu, že dlužník nezaplatil zálohu na náklady isnolvenčního řízení uloženou mu rozhodnutím ze dne 24.10.2013, č.j.-A-8.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 9.1.2014. Dlužník se podáním ze dne 13.1.2014 proti vydanému rozhodnutí včas odvolal (d.č. A-11 spisu). V odvolání mj. uvedl a doložil, že současně s odvoláním soudem uloženou zálohu zaplatil v plné výši.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na obsah odvolání postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 5. února 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová