MSPH 77 INS 23106/2011-A-60
MSPH 77 INS 23106/2011-A-60

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou ve věci navrhovatele: b) Matzke anonymizovano , anonymizovano , Dubice 69, 403 13 Řehlovice, Ústí nad Labem zast. advokátem Mgr. Františkem Mészarosem, Praha 1, Revoluční 2, c) Novák Roman, r.č. 8904093055, Teplická 448/9, 417 41 Krupka a dlužníka: KOPRETINA-zahradnické služby s.r.o., Karlovo nám. 16, Praha 2, IČO 26486580 zast.. advokátem JUDr. anonymizovano Cabalkou, Stříbrná Skalice, U jabloně 358 za účasti Městského státního zastupitelství v Praze o zpětvzetí návrhu

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14.5.2012, č.j. MSPH 77 INS 23106/2011-A-57, kterým soud zamítl insolvenční návrh navrhovatele b) a navrhovatele c) s e z r u š u j e.

II. Řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele b) a navrhovatele c) se z a s t a v u j e.

III. Navrhovatel b) je povinen zaplatit dlužníku náklady řízení k rukám jeho právního zástupce ve výši 13.080,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Navrhovatel c) je povinen zaplatit dlužníku náklady řízení k rukám jeho právního zástupce ve výši 13.080,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Insolvenční soud usnesením ze dne 14.5.2002, č.j.-A-57, zamítl insolvenční návrh navrhovatele b) a navrhovatele c).

Podáními došlými soudu dne 31.5.2012 (d.č. A-58, A-59 spisu) vzali navrhovatel b) a navrhovatel c) svůj insolvenční návrh zpět a to až poté, co o insolvenčním návrhu soud rozhodl. Rozhodnutí insolvenčního soudu však v době zpětvzetí návrhu nebylo v právní moci.

Insolvenční soud proto podle § 129 odst. 1 a 130 odst. 1 věta druhá zák .č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), s ohledem na podané zpětvzetí návrhu své dříve vydané rozhodnutí zrušil a insolvenční řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. 146 odst. 2 věta první o.s.ř., které určuje, že v případě, že některý z účastníků zaviní, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Navrhovatelé b) a c) svým zpětvzetím insolvenčního návrhu zavinili zastavení insolvenčního řízení dle ust. § 130 odst. 1 IZ a jsou tak povinni uhradit dlužníku náklady řízení, které mu v průběhu insolvenčního řízení vznikly. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 7 odst. 1 IZ, § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému dlužníkovi účelně vynaložené náklady. Náklady spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 10.000,-Kč dle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. a v částce 900,-Kč za 3 úkony právní pomoci (převzetí věci, vyjádření k návrhu a účast na jednání po Kč 300,-dle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/96 Sb., advokátního tarifu, tj. celkem 10.900,-Kč plus 20% DPH ve výši 2.180 ,-Kč (soud zjistil, že právní zástupce dlužníka je plátcem DPH), celkem 13.080,-Kč. K náhradě nákladů řízení soud zavázal každého navrhovatele samostatně, když jejich účastenství v insolvenčním řízení je rovněž samostatné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 3 IZ).

V Praze dne 4. června 2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vepřeková