MSPH 77 INS 21161/2014-B-28
MSPH 77 INS 21161/2014-B-28

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: manželé Roman anonymizovano , anonymizovano , a Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , IČO 49658654, oba bytem Praha 5, Fantova 1761

o změně schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto:

I. Usnesení ze dne 22. 9. 2015, d. č. MSPH 77 INS 21161/2014-B-9, se mění ve výroku II., V., VI., VII. a VIII. takto:

II. Dlužníkovi se ukládá platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 15. dni v měsíci částku 12 000 Kč prostřednictvím insolvenčního správce podle poměru jejich pohledávek.

V. Přikazuje se plátci zaměstnavatele dlužníka (Roman anonymizovano ): Libor Valenta autobusová doprava, Mezouň 161, Karlštejn, IČO 16876741, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, avšak jenom do výše 6 000 Kč a tuto částku zasílal do 5 dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

VI. Přikazuje se zaměstnavateli dlužníka (Zdeňka anonymizovano ): Základní škola Donovalská 1684, Praha 4 Chodov, IČO 61388408, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, avšak jenom do výše 6 000 Kč a tuto částku zasílal do 5 dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

VII. Přikazuje se plátci invalidního důchodu dlužníka (Zdeňka anonymizovano ) : ČR- Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, IČO 00006963, aby po doručení tohoto rozhodnutí již neprováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky. isir.justi ce.cz

VIII. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby částku, kterou dlužník v příslušném měsíci poukáže prostřednictvím svého plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu, po odečtení zálohy na odměnu a hotové výdaje dle výroku III. rozvrhl mezi věřitele v poměru dle výroku II. usnesení ze dne 22. 9. 2015, d. č. -B-9 , ve znění výroku I. usnesení ze dne 1. 8. 2016, d. č.-B-17 , a to do 5 dnů po připsání částky na účet.

II. Účinky změny schválení oddlužení nastávají dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 22. 9. 2015, d. č.-B-9, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a zavázal dlužníka po dobu 5 let platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky prostřednictvím insolvenčního správce podle poměru jejich pohledávek. Podáním doručeným soudu 3. 1. 2018 dlužník požádal o snížení splátek určených v zákonné výši a částku nižší, a to 12 000 Kč, jelikož se mu zvýšily náklady na bydlení a zdravotní péči, takže k běžnému životu mu zůstává 3 400 Kč.

2. Insolvenční správce podáním ze dne 22. 1. 2018 doporučil snížení splátek s ohledem zejména na výši životních nákladů, když očekávána míra uspokojení je 74 %, a po snížení splátek by dlužník v průběhu oddlužení zaplatil věřitelům 63 % jejich pohledávek.

3. Podle § 398 odst. 4 IZ může insolvenční soud dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

4. Není však vyloučeno, aby soud akceptoval návrh dlužníka na stanovení nižších splátek i poté, co již pravomocně rozhodl o schválení jeho oddlužení formou splátkového kalendáře. To však jedině za předpokladu, že by takový návrh splňoval náležitosti stanovené v § 391 odst. 2 a § 398 odst. 4 IZ a že by jimi navržená nižší splátka umožnila uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 50 %.

5. Soud přihlédl k důvodům, které vedly k úpadku dlužníka, a posoudil důvody návrhu na snížení měsíčních splátek a stanovil měsíční splátku včetně zálohy na odměnu a náklady insolvenčního správce ve výši 12 000 Kč, když lze důvodně předpokládat, že při takto stanovené výši splátky dosáhne hodnota plnění, které obdrží nezajištění věřitelé 63% uspokojení. Soud přitom přihlédnul k zásadám insolvenčního řízení (§ 5 IZ), ke kladnému stanovisku insolvenčního správce a k tomu, že ani pro věřitele není žádoucí, aby se dlužník v důsledku placení původně stanovených fixních splátek ocitl v kritické sociální situaci.

6. Pro další řízení platí, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není nezměnitelné. Proto v případě, že by se v průběhu dalšího řízení podstatně změnily okolnosti, které byly rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, soud může i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit (§ 407 odst. 3 IZ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolání může podat dlužník, jehož žádosti insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomuto hlasoval. (§ 406 odst. 4 věta poslední IZ).

Praha 16. února 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová