MSPH 77 INS 20843/2012-A-10
MSPH 77 INS 20843/2012-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení dlužníka: David Krejčí, dat. nar. 13.4.1978, místem podnikání Praha 3, Koněvova 2430/162, IČO 60206870

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2012, č.j.: MSPH 77 INS 20843/2012-A-6 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč se snižuje na částku 30.000 Kč. Dlužník je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4. září 2012, č.j.: MSPH 77 INS 20843/2012-A-6 byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 13.9.2012. Dlužník odvoláním ze dne 18.9.2012 ve lhůtě k podání odvolání brojil proti výši zálohy na náklady insolvenčního řízení a navrhl její snížení na nejnižší možnou částku. V odvolání uvedl, že je drobným živnostníkem s minimem majetku a závazků, a lze tak předpokládat, že insolvenční řízení nebude spojeno s velkým množstvím práce a vynaložením finančních nákladů nezbytných k jeho provedení. Dále pak uvedl, že s ohledem na svůj podnikatelský neúspěch a aktuální zdravotní stav nadto v současné době finanční hotovostí ve výši 50.000 Kč nedisponuje.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na obsah odvolání a také vzhledem ke skutečnosti, že jediným dlužníkem uváděným majetkem je pohledávka za třetí osobou ve výši 26.700 Kč, o níž dlužník prohlásil že je dobytná, dospěl soud k závěru, že záloha ve výši 30.000 Kč představuje minimální, avšak zároveň dostatečnou, částku k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce spojených s jeho činností. Insolvenční soud proto postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 25. září 2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková