MSPH 77 INS 20402/2011-C2-4
MSPH 77 INS 20402/2011-C2-4

MSPH 77 ICm 524/2012-47

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: GE Money Bank, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 zast. advokátem Mgr. Lucii Tonikovou, Haštalská 27, Praha 1 proti žalovanému: Paclík-insolvenční správce a spol. se sídlem Praha 10, Moldavská 1375/5, IČO 24836133, insolvenční správce dlužníka Slavomír anonymizovano , bytem Praha 5, Pod anonymizovano 103/16 zast. advokátem Mgr. Pavlem Čvančarou, Praha 5, Vrázova 7 o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pohledávky žalobce přihlášené v insolvenčním řízení dlužníka Slavomír anonymizovano , anonymizovano , Praha 5, sp. zn., ve výši 22.170,- anonymizovano zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 13.080,- anonymizovano to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Slavomír anonymizovano , bytem Praha 5, Pod anonymizovano 103/16, sp. zn. MSPH 77 INS pokračování 2 MSPH 77 ICm 524/2012

20402/2011, ve výši 22.170,- anonymizovano , že popřena pohledávka je vykonatelná dle rozhodčího nálezu ze dne 25.5.2009 MM 0165/2009 vydaným rozhodcem JUDr. Adamem Daňkem, který nabyl právní moci dne 8.6.2009 a na základě kterého byla pravomocně nařízená exekuce vedená pod sp.zn. 36 Nc 1690/2009. anonymizovano tvrdil, že rozhodčím nálezem byla dlužníku uložena povinnost zaplatit dluh ze Smlouvy o úvěru č. 3080582015 ze dne 9.8.2006 ve výši 53.608,- anonymizovano náklady rozhodčího řízení ve výši 22.170,- anonymizovano , že rozhodčí doložka byla platně sjednaná v obchodních podmínkách, které jsou součástí úvěrové smlouvy-bod 1.14, když účastníci se dohodli, že veškeré spory, které vzniknou z úvěrové smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení ad hoc rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího institutu v Praze a to dle jeho jednacího řádu a poplatkového řádu. Dále tvrdil, že rozhodčí doložka byla sjednána rovněž v Splátkové dohodě ze dne 9.8.2007 k úvěrové smlouvě.

Žalovaný trval na zamítnutí žaloby, když má za to, že rozhodčí doložka nebyla sjednána v rámci smlouvy o úvěru, dále, že rozhodčí doložka sjednána v čl. II. odst. 1 v rámci Splátkové dohody ze dne 9.8.2007 je neplatná, protože (kromě jiného) odkazuje na pravidla vytvořena pro řízení ad hoc, která nejsou součástí rozhodčí smlouvy, a která na rozdíl od statutů stálých rozhodčích soudu nejsou uveřejněna v Obchodním věstníku. Jedná se tedy o neurčité ustanovení. Svá tvrzení opřel o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Dále tvrdil, že rozhodčí nález je nicotným aktem a s takovým nálezem nemohou být spojovány důsledky, které by jinak byly spojovány ve smyslu zák.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Jestliže je rozhodčí doložka absolutně neplatná, jakoby nebyla a nelze podle ní vydat rozhodčí nález, není zde vykonatelná pohledávka ani co se týče nákladů rozhodčího řízení.

Při zkoumání podmínek řízení podle § 198 IZ soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: 1) žalobce je insolvenčním věřitelem č. 11 2) žalovaný je insolvenčním správcem ve věci dlužníka Slavomír anonymizovano , anonymizovano , Praha 5, sp. zn.(spojené řízení sp. zn. MSPH 77 INS 9584/2011) ve věci dlužníka: a) Věra anonymizovano , r.č. 575713/1710, bytem Praha 5, Radotín, Pod anonymizovano 103/16, IČO 65447018, sp.zn. MSPH 77 INS 9584/2011 a dlužníka b) Slavomír anonymizovano , r.č. 571222/1075, bytem Praha 5, Pod anonymizovano 103/16, (dříve IČO 49661116), sp.zn.3) insolvenční řízení trvá 4) výsledek přezkumného jednání dne 26.1.2010: pohledávka zůstala sporná ohledně příslušenství.-náklady řízení dle rozhodčího nálezu ve výši 22170,- anonymizovano přezkoumána jako nevykonatelná 5) žalobce se nezúčastnil přezkumného jednání; vyrozumění o popření doručeno dne 3.2.2010; žaloba byla doručena soudu dne 22.2.2010, tj. včas 6) žalobce v žalobě jako důvod vzniku popřené pohledávky a výši uvádí skutečnosti, které uvedl v přihlášce pohledávky

Předmětem sporu je pravost přihlášené pohledávky přiznané rozhodčím nálezem ze dne 25.5.2009, č.j. MM 0165/2009 a to přiznané náklady rozhodčího řízení ve výši 22.170,- anonymizovano

Z nesporných tvrzení účastníků a provedených důkazů soud zjistil tyto skutečnosti: -žalobce jako věřitel č. 11 přihláškou ze dne 20.12.2011 ve znění doplnění ze dne 16.1.2011, přihlásil vykonatelnou pohledávku ve výši 75.778,- anonymizovano titulu Smlouvy o úvěru č. 3080582015 ze dne 9.8.2006, z toho 53.608,- anonymizovano jistinu a 22.170- anonymizovano náklady rozhodčího řízení pokračování 3 MSPH 77 ICm 524/2012

-na přezkumném jednání dne 26.1.2012 (zápis z přezkumného jednání č.d. MSPH 77 INS 20402/2011-B-8) pohledávka věřitele č. 11 byla přezkoumaná jako nevykonatelná a výsledkem přezkumu bylo zjištěno 53.608,- anonymizovano zůstalo sporných 22.170,- anonymizovano důvodu neplatnosti rozhodčí doložky a rozhodčího nálezu (upravený seznam pohledávek č.d.-B-12) -GE Money Multiservis a.s. uzavřel dne 20.7.2006 s dlužníkem Smlouvu o úvěru č. 3080582015 ve výši 75.000,-Kč

Ze Splátkové dohody ze dne 9.8.2007 soud zjistil, že mezi účastníky úvěrové smlouvy č. 3080582015 ze dne 9.8.2006 byla v bodu I. sjednána dohoda o splátkách a uznání závazku dlužníkem ve výši 98.608,- anonymizovano , že v bodu II. byla sjednáno, že veškeré spory, které by mohly vzniknout z této dohody, nebo v souvislostí s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení ad hoc rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího institutu v Praze dle jednacího a poplatkového řádu vydaným Rozhodčím institutem v Praze se sídlem v Praze 4, anonymizovano 25, IČO 26668050 (bod 1.).

Z rozhodčího nálezu ze dne 25.5.2009, č.j. MM 0 165/2009, soud zjistil, že rozhodce JUDr. Adam Daněk zavázal dlužníka zaplatit ve prospěch GE Money Multiservis a.s. 53.608,- anonymizovano I.-z titulu Dohody o splátkách a uznání závazku ze dne 9.8.2006-odst. 1, 5 odůvodnění) a 22.170,- anonymizovano nákladech řízení-výrok II. z titulu nákladů řízení za právní zastoupení-odst. 8 odůvodnění). Dále, že pravomoc rozhodce byla založena rozhodčí doložkou a rozhodce JUDr. Adam Daněk byl jmenován předsedou Rozhodčího institutu v Praze.-odst. 2 odůvodnění). Rozhodčí nález je opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti dne 8.6.2009.

Z databáze seznamu občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR soud zjistil, Rozhodčí institut v Praze se sídlem v Praze 4, anonymizovano 25, IČO 26668050 je sdružením a z databáze statistického úřadu ČR soud zjistil, že sdružení má předmět podnikání: činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů.

Soud považuje ze nespornou skutečnost, že žalobce GE Money Bank, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 je právním nástupcem GE Money Multiservis a.s., o čemž neměl pochybnosti žalovaný při zařazení přihlášené pohledávky do seznamu pohledávek a jejího přezkumu.

Po zhodnocení těchto zjištěných skutečnosti soud dospěl k závěru:

Pokud žalobce tvrdil, že rozhodčí smlouva byla mezi účastníky úvěrové smlouvy platně sjednaná ve smlouvě o úvěru, resp. v obchodních podmínkách, které jsou součástí této smlouvy, v tomto směru neunesl důkazní břemeno, když ani po poučení soudem nenabídl relevantní důkaz-obchodní podmínky platné ke dni smlouvy o úvěru.

Pokud žalobce tvrdil, že rozhodčí smlouva byla mezi účastníky smlouvy o úvěru platně sjednaná ve Splátkové dohodě ze dne 9.8.2006 a proto náklady rozhodčího řízení přiznané rozhodčím nálezem jsou přihlášené po právu a vykonatelné, v tomto rovněž neunesl důkazní břemeno.

Pokud účastníci Splátkové dohody ze dne 9.8.2006 sjednali, že veškeré spory, které by mohly vzniknout z této dohody, nebo v souvislostí s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení ad hoc rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího institutu pokračování 4 MSPH 77 ICm 524/2012 v Praze dle jednacího a poplatkového řádu vydaným Rozhodčím institutem v Praze se sídlem v Praze 4, anonymizovano 25, IČO 26668050, soud má za to, že taková rozhodčí smlouva je neplatná podle ust. § 39 obč.zák. pro rozpor se zákonem: ujednání v bodu II. Splátkové dohody ze dne 9.8.2007 neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc a pokud odkazuje na jednací a poplatkový řád Rozhodčího institutu v Praze, ten není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. V podrobnostech soud odkazuje, na rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.5.2011, č.j. 31 Cdo 1945/2010 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2011, č.j. 29 Cdo 4140/2010, které se týká výslovně rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím institutem v Praze(jak již učinil při jednání).

Pokud žalobce argumentoval, že na základě rozhodčího nálezu byla pravomocně nařízená exekuce vedená pod sp.zn. 36 Nc 1690/2009, soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.9.2011, č.j. 20 Cdo 2985/2011, kde je uvedeno, že nebyla-li uzavřena rozhodčí smlouva, provedení výkonu je nepřípustné a nařízená exekuce mohla být soudem zastavena i z moci úřední.

Protože rozhodčí smlouva nebyla platně sjednána, nebyla tak dána pravomoc rozhodce JUDr. Adama Daňka ve věci rozhodnout, na vydaný rozhodčí nález nutno nahlížet jako na nicotné rozhodnutí jako celek, tj. včetně přiznané náklady rozhodčího řízení.

Soud proto žalobu na určení pravosti pohledávky ve výši 22.170,- anonymizovano titulu náhrady nákladů rozhodčího řízení zamítl.

Výrok II. o nákladech řízení je dán ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Soud přiznal žalovanému náhradu nákladů řízení za právní služby dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,- anonymizovano 3x režijní paušál po 300,- anonymizovano vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na jednání) a 20% DPH ve výši 2.180,- anonymizovano . celkem 13.080,- anonymizovano

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. října 2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová