MSPH 77 INS 20144/2015-C4-16
MSPH 77 INS 20144/2015-C4-16

MSPH 177 ICm 3596/2016-66 (MSPH 77 INS 20144/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobkyně: Květuše anonymizovano , anonymizovano , Štítná na Vláří 141 zast. advokátem JUDr. Evou Djačukovou, Starochodovská 1360/78, Praha 4

proti žalované: Mgr. Ing. Petra Hýsková, Praha 2, Tyršova 1835/13, insolvenční správce dlužníka BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656, zast. advokátem Mgr. Petrem Řehákem, Praha, Domažlická 1256/1,

o vyloučení věci z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba na vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BAU MANAGEMENT, s.r.o., se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, IČO 27162656, sp. zn., nemovitosti: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: a) pozemek parc. č. st. 299, zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 197, objekt k bydlení b) pozemek parc. č. 980/6, zahrada c) pozemek parc. č. 1056/10, ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, k.ú. Sulice, obec Sulice, část obce Želivec, LV č. 73, se zamítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalované náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 16.456 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 177 ICm 3596/2016

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BAU MANAGEMENT, s.r.o., se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, IČO 27162656, sp. zn. MSPH 77 INS 20144/2015, nemovitosti: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: a)pozemek parc. č. st. 299, zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 197, objekt k bydlení, b) pozemek parc. č. 980/6, zahrada, c) pozemek parc. č. 1056/10, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, k.ú. Sulice, obec Sulice, část obce Želivec, LV č. 73. Tvrdila, že dne 22. 9. 2009 uzavřela s dlužníkem kupní smlouvu, kterou převedla na dlužníka podíl o velikosti 1/2 na sporných nemovitostech a kupní cena ve výši 1 500 000 Kč byla dle smluvního ujednání splatná do 5 dnů po vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí. Dále, že splatnost kupní ceny měla nastat nejpozději do konce ledna a jelikož kupní cena nebyla zaplacena ani do konce ledna, uzavřela s dlužníkem dne 15. 2. 2010 dohodu o splatnosti kupní ceny a splatnost kupní ceny byla posunuta na den 31. 12. 2014. V uvedeném termínu však dlužník kupní cenu neuhradil a ani po opakovaných výzvách. Žalobkyně proto oznámením ze dne 20. 6. 2015 odstoupila od kupní smlouvy a odstoupení bylo dlužníkovi doručeno dne 23. 6. 2015. V důsledku odstoupení od kupní smlouvy zanikla kupní smlouva ze dne 22. 9. 2009 a vlastníkem spoluvlastnického podílu na nemovitostech ve výši 1/2 se znovu stala žalobkyně.

2. Žalovaná trvala na zamítnutí žaloby. Tvrdila, že kupní cena byla zcela zaplacena a nebyl důvod pro odstoupení od kupní smlouvy. Tvrdila, že kupní cena byla zaplacena v druhé polovině měsíce února 2012, nejdříve 15. 2. 2012, neboť dle bankovního výpisu z účtu dlužníka č. 205550188/0600 vybrala paní Martina anonymizovano (dcera žalobkyně) v hotovosti částku odpovídající kupní ceně. Že se jedná o zaplacení kupní ceny je zřejmé i z časové souvislosti mezi tímto výběrem a platbou z téhož účtu realizovanou dne 14.2.202 ve prospěch Martiny anonymizovano na úhradu části kupní ceny za nemovitost Želivec a to v době, když dlužník obdržel na účet dne 14. 2. 2012 peněžní prostředky ve výši 3 706 000 Kč, dlužník tak splnil svůj závazek z titulu nedoplatku kupní ceny ve vztahu k Martina anonymizovano a poté ve vztahu k žalobkyni. Dále, že dohoda o splatnosti kupní ceny i odstoupení od smlouvy byly uzavřeny až v roce 2016 a pouze zpětně datovány. Dále, že nelze odhlédnout od řízení vedeném ve věci Martina anonymizovano , sp.zn. MSPH 177 ICm 3595/2016, kde za stejných okolností a stejných tvrzení o nezaplacení kupní ceny je jasně prokázáno, že kupní cena byla Martině anonymizovano zaplacena. O zaplacení kupní ceny svědčí i skutečnost, že to byl právě dlužník, na koho byly vedeny dodávky energií do předmětného rodinného domu a až poté, co insolvenční správkyně začala aktivně v tomto směru konat, došlo ke změně smlouvy o dodání energii na žalobkyni, přičemž při uzavření smlouvy tvrdila, že nemovitost užívá na základě podnájemní smlouvy. Rovněž namítla promlčení nároku na odstoupení od kupní smlouvy.

3. Podle ust. § 159 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) jsou spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5 insolvenčního zákona zařazeny mezi incidenční spory.

4. Podle ust. § 217 insolvenčního zákona je soupis majetkové podstaty listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu majetkové podstaty, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby. Pokračování-3-MSPH 177 ICm 3596/2016

5. Podle ust. § 225 odst. 1 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2 téhož ustanovení).

6. Při zkoumání podmínek řízení podle § 235 a násl. insolvenčního zákona soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: 1) žalovaná je insolvenční správkyní v insolvenční věci dlužníka BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656, řízení je vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn., insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou dne 5.8.2015, úpadek byl zjištěn a konkurs na majetek dlužníka byl prohlášen dne 15.3.2016 2) insolvenční řízení trvá 3)sporná nemovitost je zahrnuta v soupisu majetkové podstaty 4) vyrozumění o zahrnutí sporných nemovitostí do soupisu majetkové podstaty bylo žalobkyni doručeno dne 6. 9. 2016, žaloba byla podána dne 5. 10. 2016, tj. včas.

7. Soud se proto dále zabýval sporem mezi účastníky řízení-platnosti odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění do 31. 12. 2013, když závazkový vztah se řídí občanským zákonem.

8. Soud z nesporných tvrzení účastníků řízení a z provedených důkazů zjistil tyto skutečnosti: a)Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 19.6.2016, č.d.-B-6 insolvenčního spisu, že pod Nemovitý majetek-zajištěný, položka B) jsou zapsané sporné nemovitosti jako celek, důvod zápisu-majetek dlužníka b)Z listiny označené Kupní smlouva uzavřena níže uvedeného data dle § 588 a násl. občanského zákoníku mezi: změna kupní smlouvy , že Květuše Furiková (prodávající č. 1), Martina anonymizovano (prodávající č. 2) a Květuše Votýpková (prodávající č. 3) a společnost BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 jako kupující, uzavřely kupní smlouvu, datovanou dne 16. 9. 2009, posledním dnem ověření pravosti podpisů účastníků smlouvy je den 22. 9. 2009 (ověření pravosti podpisu na kupní smlouvě prodávající č. 1); předmětem kupní smlouvy byl prodej nemovitost v podílovém spoluvlastnictví prodávající č. 1 podíl o velikosti 1/2, prodávající č. 2 podíl o velikosti 1/4 a prodávající č. 3 podíl o velikosti 1/4 zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, k.ú. Sulice, obec Sulice, část obce Želivec, LV č. 73 (čl. I., bod 1) (dále jen sporná nemovitost); za cenu 4 500 000 Kč (čl. III. bod 1) a dále dle ujednání o zaplacení kupní ceny (čl. III. 2.), že částka 200 000 Kč kupujícím byla složena do depozitní úschovy dne 6. 5. 2009 a prodávající č. 3 vyplacena dne 7. 5. 2009 a použita na financování koupě nemovitosti zapsané na LV č. 86, obec Kostelec u Křížků, katastrální pracoviště Praha východ (bod 2. 2.1), částka 1 100 000 Kč byla kupujícím poukázána do depozitní úschovy dne 19. 5. 2009 přináležející prodávající č. 3 a určena na financování koupě nemovitosti zapsané na LV č. 86, obec Kostelec u Křížků, katastrální pracoviště Praha východ (bod 2.2.2.); dále ujednání o vyplacení částky 3 200 000 Kč (bod 2.2.3.), že část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč bude kupujícím prodávající č. 1 uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet určený prodávající č. 1 1852346453/0800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Pokračování-4-MSPH 177 ICm 3596/2016

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávajícího č. 1 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky a část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč bude kupujícím prodávající č. 2 uhrazena bezhotovostním převodem na určený bankovní účet prodávající č. 2 1641806113/0800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávajícího č. 1 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky a část kupní ceny ve výši 200 000 Kč bude kupujícím prodávající č. 3 uhrazena bezhotovostním převodem na určený bankovní účet prodávající č. 3 200065573/800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice, daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávajícího č. 2 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky; vlastnické právo dlužníka ke sporným nemovitostem bylo vloženo do katastru nemovitosti dne 14. 10. 2009 s právnímu účinky vkladu ke dni 30. 9. 2009, V-10462/2009-209 c)Z listiny označené Dohoda o splatnosti kupní ceny , že dne 15. 2. 2010 Květuše Furiková (prodávající č. 1) a Martina anonymizovano (prodávající č. 2) a společnost BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 jako kupující konstatovaly, že prodávající a kupující uzavřely dne 22. 9. 2009 kupní smlouvu na prodej sporných nemovitostí (čl. I.) a sjednaly splatnost kupní ceny tak, že část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč bude prodávající č. 1 a část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč prodávající č. 2 bude zaplacena bezhotovostním převodem do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice, daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky (čl. II) a prodávající a kupující sjednaly, že kupní cena je splatná 31. 12. 2014, kupující se zavázala k tomuto dni kupní cenu v plné výši zaplatit a to bezhotovostním převodem na účty prodávajících (čl. III.) d)Z listiny označené Odstoupení od kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2009 , že je datovaná dne 20. 6. 2015, kterou Květuše anonymizovano adresovala společnosti BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 v souvislosti s kupní smlouvou ze dne 22. 9. 2009, obsahem které je konstatace, že Dohodou o splatnosti kupní ceny ze dne 15. 2. 2010 došlo k odložení splatnosti kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč na den 31. 12. 2014, přičemž ani po urgencích cena nebyla zaplacena. Vzhledem k této skutečnosti, že odstupuje od kupní smlouvy ze dne 22.9.209 a vyzvala k součinnosti ohledně uvedení stavu zápisu v katastru nemovitostí do souladu se skutečností; kupující listinu převzala dne 23. 6. 2015 e)Z výpisu z účtu společnosti BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 č. 205550188/0600 č. 2012/1 u GE Money Bank, a.s. ze dne 29. 2. 2012, že společnost dne 14. 2. 2012 provedla platbu ve výši 1 000 000 Kč na bankovní č. ú. 1641806113/0800, kde v poznámce je uvedeno ,, zaplacení domu Želivec f)Z výpisu z účtu společnosti BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 č. 205550188/0600 u GE Money Bank, a.s. ze dne 29. 2. 2012, č. výpisu 2012/1, že dne 15. 2. 2012, Martina anonymizovano provedla klientský výběr ve výši 1 500 000 Kč Pokračování-5-MSPH 177 ICm 3596/2016 g)Žalobkyně při účastnickém výslechu uvedla, že po smrti manžela vlastnila polovinu domku a druhou polovinu vlastnily její dcery. Protože manžel měl dost dluhů, rozhodly se v roce 2009, že dům prodají společnosti Bau Management a ze získaných peněz dluhy splatí. Cenu, která byla sjednána ve výši 4 500 000 Kč, chtěla, aby se rozdělila rovným dílem mezi ní a dcery. Její podíl byl 1 500 000 Kč. Protože do roku 2010 cena nebyla zaplacena, urgovala o peníze, bylo jí slíbeno, že bude zaplaceno. V roce 2010 cena nebyla zaplacena, tak prodloužila lhůtu do roku 2014. Protože nebylo zaplaceno, řekla společnosti, že ještě počká do jara 2015, ale bylo to až do května, avšak zaplaceno nebylo. Poprosila starší dceru Martinu anonymizovano , aby jí pomohla vyhotovit smlouvu o odstoupení od smlouvy, což sdělila i firmě. Dcera nechala vyhotovit smlouvu JUDr. Slavíčkem a od smlouvy odstoupila. Očekávala, že v katastru nemovitostí firma přepíše vlastnictví na ní, pořád to slibovala, avšak nic se nestalo a v roce 2016 se dozvěděla, že firma je v insolvenci. Ohledně zaplacení ceny pořád jednala s panem anonymizovano , který je jejím zetěm. V domku bydlela s manželem, potom, když se rozvedli, odstěhovala se a vrátila se zpět až po jeho smrti, později se znovu vdala a odstěhovala, avšak nepamatuje se, kdy to bylo. Bydlí v Štítném nad Vláří, okres Zlín, avšak jezdí za dcerou na návštěvu. Mladší dcera v domku nebydlí, protože se vyplatila částkou 1 500 000 Kč a koupila si jiný domek. Neví, jestli starší dceři byla vyplacena kupní cena, avšak obě dvě pořád urgovaly o zaplacení peněz za polovinu nemovitosti a dceři za čtvrtinu nemovitosti. Kupní smlouvu o prodeji vyhotovili společně s doktorem Slavíčkem a firmou. Vůbec neví, zda zaplatila daň z nemovitosti za rok 2016, protože o vše se staral pan anonymizovano , myslí si, že daň za dům určitě platí. Elektřina je napsána na ní, a to proto, že doktorka Hýsková chtěla odpojit elektřinu a domnívala se, že polovina domku ji patří, bylo to loni, ale neví to určitě. Neví o tom, že při uzavírání smlouvy s ČEZ uvedla, že je podnájemníkem domku. V zimě v roce 2012 neobdržela od své dcery peníze za nemovitost. Ohledně zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí požadovala po panu anonymizovano , aby v katastru nemovitostí převedl zpět na ní její polovinu, on to sliboval, avšak společnost je již v insolvenci. Sama neučinila ničeho, protože firma slíbila, že jako firma to udělá a převede majetek zpět na její jméno. Nezaplacení kupní ceny urgovala do jara 2015 pana anonymizovano , když byla na návštěvě, který vždy sliboval, že bude zaplaceno, nakonec mu sdělila, že odstoupí od kupní smlouvy, protože peníze stále nebyly, což učinila. h)Martina anonymizovano jako svědkyně uvedla, že bydlí na adrese Na Želivci, Platanova 197, je dcerou žalobkyně. Po smrti otce řešily, jak naložit s domkem a společnost Bau Management jím nabídla, že domek odkoupí a ony vypořádají věci po otci. Maminka chtěla, aby splátky byly rozděleny spravedlivě na tři částky, bohužel sestra byla vyplacena, ale ona s mamkou již nikoliv, protože firma se v té době dostávala do finančních problémů. Cena nebyla zaplacena, možnost zaplacení se oddálila do roku 2014, avšak firma se potápěla, měla finanční problémy, pod určitým tlakem se oddálila možnost zaplacení asi do jara 2015. O firmě se nevyjadřuje jako o cizí firmě, byla to firma jejího manžela a byla tam zaměstnaná. Měla dispoziční oprávnění k bankovním účtům. Byla vedena asi jako dělnice, dělala úklid a občas vybírala peníze z účtu, protože manžel ji důvěřoval jako manželce, někdy ji pověřil, aby vybrala peníze z účtu Bau Management a vybrané peníze dávala firmě přímo v hotovosti, tj. manželovi. Kupní smlouvu zařizovala ona, vypracoval ji JUDr. Slavíček. Dohody o posunutí zaplacení kupní ceny a ostatní dohody vypracoval JUDr. Slavíček, včetně odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se začalo vypracovávat v roce 2015. Tlačily na manžela, aby převedl v katastru nemovitostí, avšak ten to neudělal, byly jiné starosti a najednou byla společnost v insolvenci. Nevzpomíná si, zda s JUDr. Slavíčkem vypracovali podklady pro návrh změn v katastru nemovitostí po odstoupení od smlouvy. Neví, kdo zaplatil daň z nemovitosti za roky 2015 a 2016. V domě teď bydlí s dvěma dětmi, manžel je pracovně v cizině a jezdí domů strašně zřídka. Odběr elektřiny je veden na paní anonymizovano . Při uzavírání smlouvy s ČEZ mamka uvedla, že je v domnění, že je pořád vlastnicí nemovitosti. Částku 1 500 000 Kč, kterou vybrala dne 15.2.2015 předala manželovi. Podobnou částku z účtu již nevybrala. Vůbec si neuvědomuje, že by částka 1 000 000 Kč byla převedena na její účet jako Pokračování-6-MSPH 177 ICm 3596/2016

zaplacení domu Želivec . Vybrání částky 1 500 000 Kč v roce 2012 si pamatuje, protože to byla jediná velká částka, kterou vybrala pro manžela. Nevzpomněla si, jaký byl zůstatek účtu dlužníka v roce 2012. K účtu společnosti měla podpisové právo, příkazy k úhradě nedělala, když bylo něco zapotřebí, tak peníze vybrala. Ani ona ani maminka neobdržely žádnou částku za dům. ch)Z podání ČEZ distribuce a.s, ze dne 26. 6. 2017 adresované žalované k její žádosti o poskytnutí součinnosti ohledně poskytnutí dokumentace, ze které vyplývá tvrzení, že nemovitost užívá paní anonymizovano na základě platné ústně uzavřené podnájemní smlouvy, že sdělil žalované (kromě jiného), že nemá k dispozici písemnou (dle jejího sdělení podnájemní) smlouvu.

9.Na základě výše uvedeného učinil soud následující závěr o skutkovém stavu: Žalobkyně dříve Furiková jako prodávající č. 1 (dále jen žalobkyně), Martina anonymizovano jako prodávající č. 2 a Květuše Votýpková jako prodávající č. 3, uzavřela dne 22. 9. 2009 kupní smlouvu se společností BAU MANAGEMENT, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 31, IČO 27162656 jako kupujícím (dále jen dlužník), kterou se zavázala odevzdat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na sporné nemovitosti a dlužník se zavázal zaplatit kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet žalobkyně č. 1852346453/0800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti žalobkyni s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky. Dlužník zaplatil, jak uvedeno v kupní smlouvě, prodávající č. 3 část kupní ceny ve výši 200 000 Kč dne 7. 5. 2009 a část kupní ceny ve výši 1 100 000 Kč dne 19. 5. 2009 vše na financování koupě nemovitosti zapsané na LV č. 86, obec Kostelec u Křížků, katastrální pracoviště Praha východ a zavázal se část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč zaplatit prodávající č. 2 (stejně jak žalobkyni) převodem na bankovní účet prodávající č. 2 1641806113/0800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávajícího č. 2 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky a dále část kupní ceny ve výši 200 000 Kč zaplatit prodávající č. 3 bezhotovostním převodem na určený bankovní účet 200065573/800 u České spořitelny a.s. do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice, daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávající č. 2 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky. Vlastnické právo dlužníka ke sporným nemovitostem bylo vloženo do katastru nemovitosti dne 14. 10. 2009 s právnímu účinky vkladu ke dni 30. 9. 2009, V-10462/2009-209. Žalobkyně a Martina anonymizovano (prodávající č. 2) a dlužník uzavřeli dne 15. 2. 2010 Dohodu o splatnosti kupní ceny, kterou splatnost části kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč pro žalobkyni a části kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč pro prodávající č. 2 změnili na den 31. 12. 2014. Žalobkyně dne 20. 6. 2015 odstoupila od kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2009 pro nezaplacení kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč do 31. 12. 2014. Dlužník ze svého účtu č. 205550188/0600 1 u GE Money Bank, a.s. provedl dne 14. 2. 2012 platbu ve výši 1 000 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 1641806113/0800, který je označeným účtem Martiny anonymizovano (prodávající č. 2) v kupní smlouvě pro zaplacení kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč, přičemž účel platby je označen ,, zaplacení domu Želivec . Martina anonymizovano provedla klientský výběr ve výši 1 500 000 Kč dne 15. 2. 2012 z účtu dlužníka č. 205550188/0600 1 u GE Money Bank, a.s. Z podání ČEZ distribuce a.s, ze dne 26. 6. 2017 soud nezjistil žádnou skutečnost rozhodnou pro skutkový stav. Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu vyhláškou dne 5. 8. 2015, úpadek byl zjištěn a konkurs na majetek dlužníka byl prohlášen dne 15. 3. 2016. Pokračování-7-MSPH 177 ICm 3596/2016

10. Jako předběžnou otázku soud nejprve posuzoval platnost kupní smlouvy (aniž by tuto skutečnost některý z účastníků rozporoval), přičemž dospěl k závěru, že žalobkyně prokázala, že dne 22. 9. 2009 uzavřela s dlužníkem písemnou kupní smlouvu, která má všechny podstatné náležitosti dle ust. § 588 zák. č. 40/1964, občanský zákoník, tj. jako prodávající č. 1 se zavázala odevzdat dohodnutý předmět koupě (sporné nemovitosti) a dlužník jako kupující se zavázal předmět koupě převzít a zaplatit dohodnutou cenu (článek III. bod 2.3) ve výši 1 500 000 Kč na účet 1852346453/0800 u České spořitelny a.s.. Vlastnické právo dlužníka ke sporným nemovitostem bylo vloženo do katastru nemovitosti dne 14. 10. 2009 s právnímu účinky vkladu ke dni 30. 9. 2009.

11. Jako další předběžnou otázku soud posuzoval platnost dohody o změně splatnosti kupní ceny, přičemž dospěl k závěru, že žalobkyně prokázala, že Dohodou o splatnosti kupní ceny ze dne 15.2.2010, byla prodloužená lhůta dlužníkovi k zaplacení kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč do 31. 12. 2014 v souladu s § 516 občanského zákoníku, dle kterého účastníci mohou dohodou změnit vzájemná práva a povinnosti. Dne 15. 2. 2010 došlo mezi žalobkyní a dlužníkem ke změně závazkového právního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2009 pouze pokud jde o lhůtu k plnění zaplatit kupní cenu v původně sjednané lhůtě (do pěti dnů po předložení originálu LV č. 73 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Sulice, obec Sulice a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti prodávajícího č. 1 s potvrzením příslušného finančního úřadu o jeho řádném podání a uhrazením odpovídající částky) na novou lhůtu (31.12.2014).

12. Dále soud posuzoval, zda žalobkyně dne 20. 6. 2015 platně odstoupila od kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2009 pro nezaplacení kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč do 31. 12. 2014.

13. Podle § 517 občanského zákoníku dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Jestliže nesplní ani dodatečně přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit.

14. Po provedeném dokazování soud však dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala právo odstoupit od kupní smlouvy dne 20. 6. 2015, když kupní cena byla zaplacena již dne 14. 2. 2012.

15. Soud dospěl k závěru, že věc je nutno posoudit na základě zjištění z provedeného dokazování ve spojitosti s výsledky incidenčního řízení ve věci Martina anonymizovano , sp.zn. MSPH 177 ICm 3595/2016 a skutečnosti soudu známých z insolvenčního řízení, když žalobkyně je matkou Martiny anonymizovano , Giuseppe anonymizovano je jednatelem a společníkem dlužníka a zetěm žalobkyně a manželem Martiny anonymizovano :

-kupní cenu Květuši Votýpkové (prodávající č. 3) za spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitosti zaplatil dlužník ve výši 200 000 Kč již 7. 5. 2009 a ve výši 1 100 000 Kč dne 19. 5. 2009, tj. 5 měsíců před uzavřením kupní smlouvy datované dne 16. 9. 2009, jak uvedeno v čl. III, bod 2., 2. 1.) a část kupní ceny ve výši 200 000 Kč (bod 2. 3.) evidentně rovněž dlužník zaplatil, když Květuše Votýpková (prodávající č. 3) zápis nemovitosti o velikosti 1/4 jako vlastnictví dlužníka žalobou nenapadla a v této výši je nemovitost jako majetek dlužníka v soupisu majetkové podstaty zapsána po právu

-kupní cenu Martine anonymizovano (prodávající č. 2) za spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitosti zaplatil dlužník dne 28. 12. 2009 ve výši 500 000 Kč převodem z účtu dlužníka č. 1061011947/5500 na bankovní účet č. 1641806113/0800 s označením platby záloha kupní ceny Želivec a dne 14. 2. 2012 ve výši 1 000 000 Kč převodem z účtu dlužníka č. Pokračování-8-MSPH 177 ICm 3596/2016

205550188/0600 bankovní účet č. 1641806113/0800 s označením platby zaplacení domu Želivec , což je účet sdělený Martiny anonymizovano (prodávající č. 2) označený v kupní smlouvě (čl. III. bod 2.3), jak bylo prokázáno v incidenční žalobě, sp. zn. MSPH 177 ICm 3595/2016, kde Martina anonymizovano , coby žalobkyně se domáhala vyloučení ze soupisu majetkové podstaty spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na nemovitosti s tvrzením o odstoupení od kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2009 z důvodu nezaplacení kupní ceny

-přihláškou P3 přihlásil věřitel vykonatelnou pohledávku dle notářského zápisu ze dne 3.8.2012, ze dne 7.8.2012 s právem vykonatelnosti ve výši (dílčí 1) 24 676 632,85 Kč z titulu nezaplacení dlužníkem úvěru, která mu poskytla Raiffeisenbank a.s. dle úvěrové smlouvy ze dne 21. 12. 2009 ve výši 10 000 000 Kč a úvěrové smlouvy ze dne 2.11.2010 ve výši 1 500 000 Kč, pohledávka je zajištěna majetkem dlužníka (kromě jiného, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, k.ú. Sulice, obec Sulice, LV č. 73) dle zástavní smlouvy ze dne 2. 11. 2010 a ručitelským prohlášením společnosti Zámek Kamenice, spol. s r.o., IČO 25756567 a Giuseppe anonymizovano , anonymizovano ; přihláška pohledávky P3 byla zjištěna zcela včetně zajištění

-v řízení bylo prokázáno, že dlužník ze svého účtu č. 205550188/0600 1 u GE Money Bank, a.s. provedl dne 14. 2. 2012 platbu ve výši 1 000 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 1641806113/0800, který je označeným účtem Martiny anonymizovano (prodávající č. 2) v kupní smlouvě pro zaplacení kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč, přičemž účel platby je označen ,, zaplacení domu Želivec

-v řízení bylo prokázáno, že Martina anonymizovano provedla klientský výběr ve výši 1 500 000 Kč dne 15. 2. 2012 z účtu dlužníka č. 205550188/0600 1 u GE Money Bank, a.s.

16. Je nerozhodné zda je pravdivé tvrzení žalobkyně a Martiny anonymizovano , že prodejem nemovitosti, chtěla žalobkyně a její dvě dcery řešit dluhy po zemřelém bývalém manželovi a otci (motiv prodeje není a nemůže být předmětem zjišťování) a tvrzení Martiny anonymizovano , že dlužník (jednatelem a společníkem, kterého je její manžel) nabídl za tímto účelem odkup nemovitosti, nebo, zda prodejem nemovitosti mělo být vyřešení vypořádání spoluvlastnictví na nemovitosti žalobkyně a jejích dvou dcer (po prodeji nemovitosti tuto užívá k bydlení jenom Martina anonymizovano a její rodina) a současně vyřešení dlužníkem nabytí do vlastnictví nemovitosti, kterou mohl zajistit bance v tom samém roce úvěr na 11 500 000 Kč pro realizaci podnikatelského záměru; nebo to byla souhra všech okolností na straně prodávajících a dlužníka. Rozhodné dle názoru soudu je to, že dlužník kupní cenu Květuši Votýpkové (prodávající č. 3) zaplatil ve výši 1 500 000 Kč z toho ve výši 1 300 000 Kč již 5 měsíců před podpisem kupní smlouvy a zaplacení 200 000 Kč je rovněž nesporováno a Martine anonymizovano (prodávající č. 2 a manželka jednatele dlužníka) zaplatil ve výši 1 500 000 Kč z toho 500 000 Kč již v roce 2009 a 1 000 000 Kč dne 14. 2. 2012. Soud je přesvědčen, podobně jako žalovaná, že jediným vysvětlením pro výběr v hotovosti Martinou anonymizovano částky 1 500 000 Kč z účtu dlužníka dne 15. 2. 2012 (a to i z pohledu časového sledu zaplacení dlužníkem části kupní ceny ve výši 1 000 000 Kč Martine anonymizovano dne 14. 2. 2012) bylo zaplacení kupní ceny pro žalobkyni. Martina anonymizovano z pokynu (plné moci) dlužníka musela mít podpisové právo k účtu dlužníka, jinak by ji banka uvedenou částku nevydala. Ztěží však lze uvěřit svědkyni, že tuto částku předala manželovi, jako obvykle, když občas vybírala peníze z účtu, protože manžel ji důvěřoval jako manželce, někdy ji pověřil, aby vybrala peníze z účtu Bau Management a vybrané peníze dávala firmě přímo v hotovosti, tj. manželovi , čímž by dlužník soustavně porušoval zákon o účetnictví popř. předpisy o vedení pokladny. Martina anonymizovano si pamatovala výběr částky 1 500 000 Kč, když to byla jediná velká částka, kterou vybírala pro manžela, avšak si již nepamatovala, že by kupní cena ve výši 1 000 000 Kč den předtím dne 14. 2. Pokračování-9-MSPH 177 ICm 3596/2016

2012 byla dlužníkem na její účet zaplacena. Jak plyne ze zpráv insolvenčního správce z insolvenčního řízení, dlužník žalované neposkytl celé účetnictví a příslušné doklady. Nebo lze uvěřit, že Martina anonymizovano předala v hotovosti částku 1 500 000 Kč jak tvrdí manželovi, který žalobkyni tak mohl (jako jednatel dlužníka) zaplatit kupní cenu. Lze důvodně pochybovat o tom, že dlužník, kterého jednatelem je zeť žalobkyně (manžel Martiny anonymizovano ) by jenom jí nezaplatil kupní cenu. Pokud žalobkyně ponechala na rozhodnutí soudu svědecký výslech Guiseppe anonymizovano k prokázání, zda kupní cena byla či nebyla zaplacena, soud tento důkaz zamítl z přesvědčení, že výslech jednatele dlužníka, který je současně zetěm žalobkyně a manželem Martiny anonymizovano by nepřinesl v řízení nic nového, když již z výslechu žalobkyně a svědkyně Martiny anonymizovano je zřejmé, že vypovídaly o všem shodně.

17. Soud proto vzal za prokázané, že dlužník zaplatil žalobkyni kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč dne 15. 2. 2012.

18. Pravdivost tvrzení svědkyně Martiny anonymizovano lze zjistit pravděpodobně jenom v trestním řízení, pokud žalovaná podá trestní oznámení.

19. S ohledem na shora uvedené soud dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala tvrzené vlastnictví k sporným nemovitostem z důvodu odstoupení od kupní smlouvy dne 22. 6. 2015, protože odstoupení od kupní smlouvy nebylo důvodné, když kupní cena byla zaplacena v plné výši již dne 15. 2. 2012. Protože žalobkyně neprokázala, že ji svědčí právo k sporným nemovitostem zapsaným v soupisu majetkové podstaty, soud žalobě na vyloučení sporných nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty nevyhověl a žalobu zamítl-výrok I.

20. Výrok o náhradě nákladů řízení je dán ust. § 141 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná měla ve věci plný úspěch. Náklady žalované za řízení sestávají z odměny advokáta za 4 úkony právní služby (převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na jednání před soudem prvního stupně dne 9. 1. 2018 a dne 30. 1. 2018), určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátu žalované přísluší za tento úkon právní služby mimosmluvní odměna dle § 11 odst. 1 písm. k) advokátního tarifu. Incidenční spor o odpůrčí žalobě je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení nebo obdobném řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč, tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3 100Kč. Dále náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč. Dále 21% daň z přidané hodnoty. Odměna advokáta tak činí 16 456 Kč-výrok II.

. Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Praha dne 8. února 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hájková