MSPH 77 INS 1988/2013-B-18
MSPH 77 INS 1988/2013-B-18

MSPH 77 INS 1988/2013 MSPH 77 INS 1989/2013

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , Kukelská 926/16, Praha 6 a dlužníka b) Nataša anonymizovano , anonymizovano , Kukelská 926/16, Praha 6, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem IX. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 13.6. 2013, č.d. MSPH 77 INS 1988/2013-B-9 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková