MSPH 77 INS 19380/2013-A-10
MSPH 77 INS 19380/2013-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenčním řízení dlužníka: Růžena Mannová, dat. nar. 12.7.1943, bytem Praha 8, Havlínova 1113/6, dříve IČO 43935664, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu ze dne 8. srpna 2013, č.j. MSPH 77 INS 19380/2013-A-8, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000 Kč

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. srpna 2013, č.j. MSPH 77 INS 19380/2013-A-8 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000 Kč se snižuje na částku 5.000 Kč. Dlužník je povinen zaplatit zálohu na náklady řízení do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. srpna 2013, č.j.-A-8 byla v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000 Kč.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 30.8.2013. Dlužník podáním doručeným Městskému soudu v Praze osobně dne 11.9.2013 ve lhůtě k podání odvolání požádal soud o snížení zálohy na 5.000 Kč Žádost odůvodnil tím, že své ačkoli k výzvě soudu nedoplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolená oddlužení o sdělení, na jaké účely byly použity prostředky z dlužníku poskytnutých úvěrů a soud měl tak pochybnost o tom, zda závazky dlužníka nesouvisí s jeho podnikatelskou činností, dlužník čestně prohlašuje, že veškeré finanční prostředky použil na úhradu dlužného nájemného a na poplatky z prodlení. Zároveň navrhl, aby odvolací soud změnil rozhodnutí Městského soudu v Praze tak, že dlužníku uloží zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na obsah odvolání a také vzhledem ke skutečnosti, že v případě povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře záloha ve výši 5.000 Kč představuje dostatečnou částku k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce spojených s jeho činností od rozhodnutí soudu o povolení oddlužení do schválení oddlužení splátkovým kalendářem, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 20. září 2013 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Valešová