MSPH 77 INS 19357/2012-A-21
MSPH 77 INS 19357/2012-A-21

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci navrhovatele: CCRB, a.s., Praha 1, Olivova 948/6, IČO 24723576 zast. advokátem Mgr. Martinem Strakou, Praha 2, Londýnská 674/55 a dlužníka: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Praha 4, Mnichovická 717/8 o povinnosti obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč k odvolání povinného do usnesení ze dne 20.11.2012, č.j. MSPH 77 INS 19357/2012-A-15

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.11.2012, č.j. MSPH 77 INS 19357/2012-A-15, se mění tak, že obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617, se povinnost zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. listopadu 2012, č.j.-A-15 byla v souladu s ust. § 53 zák. č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád) v účinném znění obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617 (dále jen povinný) uložena povinnost zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč. Při ukládání pokuty vycházel insolvenční soud ze skutečnosti, že každý je povinen bezplatně na dotaz soudu sdělit skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí (§ 128 o.s.ř.). Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že neuposlechne příkazu soudu, může soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč (§ 53 o.s.ř.). Povinný, ač byl řádně vyzván k poskytnutí informací nezbytných pro další postup insolvenčního soudu v řízení (usnesení ze dne 14.9.2012, d.č. A-9 spisu, povinnému doručeno do datové schránky dne 20.9.2012), však nesdělil ničeho.

Usnesení o uložení povinnosti zaplatit pořádkovou pokutu bylo povinnému doručeno do datové schránky dne 27.11.2012. Povinný se podáním doručeným odvolacímu soudu dne 11.12.2012 proti vydanému rozhodnutí včas odvolal. Zároveň poskytl insolvenčním soudem požadované informace.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na skutečnost, že povinný současně s odvoláním proti uložení povinnosti zaplatit pořádkovou pokutu poskytl požadované informace, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Nad rámec výše uvedeného však insolvenční soud považuje za nezbytné konstatovat, že tvrzení povinného o tom, že nemá k dispozici doklad o odeslání výzvy k poskytnutí informacích majících význam pro insolvenční řízení a tudíž nemá za najisto postaveno, že mu tato výzva byla skutečně doručena, je irelevantní a účelové, neboť insolvenční soud má k dispozici doklad o potvrzení o dodání a doručení předmětné výzvy do datové schránky povinného, kdy tato byla dodána dne 19.9.2012 a doručena (tj. vyzvednuta z datové schránky povinného) dne 20.9.2012 (viz insolvenční rejstřík-vedlejší dokumenty k d.č. A-9).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 8. ledna 2013 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová