MSPH 77 INS 18879/2013-B-12
MSPH 77 INS 18879/2013-B-12

MSPH 77 INS 18879/2013 MSPH 77 INS 22928/2013

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: manželé Hedvika anonymizovano , anonymizovano , bytem Křinec, Vestec 78 a Erik anonymizovano , r.č. 721219/8301, bytem Praha 4-Háje, Hlavatého 662/17 (dříve IČO 68372710), o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VIII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 25.2. 2014, č.d. MSPH 77 INS 18879/2013-B-8 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková