MSPH 77 INS 17544/2015-A-32
MSPH 77 INS 17544/2015-A-32

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: RADIO TAXI Karviná s.r.o., IČO 259 12 615, se sídlem Orlovská 68, Rychvald, o návrhu ze dne 5. ledna 2016 k odvolání dlužníka do usnesení ze dne 22. února 2016, d.č. MSPH 77 INS 17544/2015-A-27, na jehož místo vstoupila JUDr. Lenka Vidovičová LL.M, insolvenční správce dlužníka RADIO TAXI Karviná s.r.o.

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2016, d.č. MSPH 77 INS 17544/2015-A-27, se mění tak, že návrh dlužníka ze dne 5. ledna 2016 se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. února 2016, d.č.-A-27, byl odmítnut návrh dlužníka ze dne 5. ledna 2016 (d.č. A-23 spisu), neboť dlužník ve stanovené lhůtě neodstranil vady podání spočívající v neurčitosti toho, čeho se dlužník domáhá, když dlužník žádal nevyplacení zálohy, neboť dříve uvedené číslo účtu pro vrácení zálohy není účtem dlužníka, avšak jiné číslo účtu nesdělil. O vrácení zálohy dlužníkovi bylo rozhodnuto usnesením ze dne 9. září 2015, d.č. MSPH 77 17544/2015-A-12, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2015, d.č. MSPH 77 17544/2015, 2 VSPH 2203/2015-A-19.

Podáním ze dne 25. února 2016 (d.č. A-28 spisu) dlužník podal proti výše uvedenému usnesení odvolání bez uvedení odvolacího důvodu a odvolacího návrhu.

Soud ze své činnosti zjistil, že proti dlužníkovi je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 31623/2015 insolvenční řízení. Usnesením ze dne 22. března 2016, d.č. KSOS 14 INS 31623/2015-A18, byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanovena JUDr. Lenka Vidovičová LL.M, IČO 63028484, se sídlem Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc.

Přípisem ze dne 4. dubna 2016, d.č.-A-30, soud sdělil insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Lence Vidovičové LL.M výše uvedené skutečnosti týkající se doposud nevrácené zálohy a požádal o sdělení čísla účtu pro vrácení zálohy a souhlas s pokračováním v řízení o žádosti dlužníka ze dne 5 ledna 2016.

Insolvenční správce dlužníka přípisem ze dne 12. dubna 2016 (d.č. A-31) sdělil soudu číslo účtu pro vrácení zálohy. Ke sdělení čísla účtu byl soudu též předložen soupis majetkové podstaty obsahující zápis pohledávky na vrácení zálohy ve výši 30.000,-Kč.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle ust. § 263 odst. 1 IZ vení-li v tomto zákoně stanoveno jinak, přerušují se soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, prohlášením konkursu. V těchto řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem; možnost postupovat podle ustanovení § 141a tím není dotčena.

Dle ust. § 264 odst. 1 IZ v přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel, jakož i v dalších řízeních, ve kterých uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce; dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu, u kterého je řízení vedeno, došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka.

S ohledem na skutečnost, že insolvenční správce dlužníka sdělil číslo účtu pro vrácení zálohy a vyjádřil tak svůj souhlas s pokračováním v řízení o návrhu dlužníka ze dne 5. ledna 2016, vstoupil tak na místo dlužníka, a současně došlo k odstranění vad výše uvedeného návrhu, neboť soudu již nic nebrání, aby po právní moci tohoto usnesení vydal zálohu na bankovní účet sdělený osobou mající dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka. Z tohoto důvodu soud napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21. dubna 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková