MSPH 77 INS 17141/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 77 INS 17141/2014 29 NSýR 64/2016-P19-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Jakuba Kubelky, narozeného 25. b ezna 1973, bytem v Pardubicích, Dražkovice 25, PSý 533 33, vedené u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 17141/2014, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 18, o dovolání vČ itele . 18 AKNELA-s. r. o., se sídlem v KolínČ, Zengrova 601, PSý 280 02, identifikaní íslo osoby 27097391, zastoupeného Mgr. Josefem Kant rkem, advokátem, se sídlem v KolínČ, Politických vČz 98, PSý 280 02, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. zá í 2015, . j. MSPH 77 INS 17141/2014, 1 VSPH 1084/2015-P19-7, takto:

Dovolání se odmítá.

O d v o d n Č n í:

Usnesením ze dne 12. kvČtna 2015, . j.-P19-2, odmítl MČstský soud v Praze (dále jen insolvenní soud )-vycházeje z § 173 odst. 1 a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona)-p ihlášku pohledávky vČ itele . 18 AKNELA-s. r. o. (dále též jen vČ itel ) [bod I. výroku] a uril, že právní mocí rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku). K odvolání vČ itele Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozhodnutím zmČnil usnesení insolvenního soudu jen tak, že p ihláška pohledávky . 2 v celkové výši 316 492,07 K se neodmítá a v tomto rozsahu se úast vČ itele v insolvenním ízení neukonuje, jinak rozhodnutí potvrdil. Proti potvrzující ásti výroku rozhodnutí odvolacího soudu podal vČ itel dovolání, v nČmž zpochyb uje právní posouzení vČci odvolacím soudem a požaduje, aby Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu v napadené ásti zrušil a vČc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu ízení. K otázce p ípustnosti dovolání dovolatel pouze odkazuje na § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ) [srov. bod 1. odst. 3 dovolání]. Podle § 241a odst. 2 o. s. . je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhý odkaz na § 237 o. s. . K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je-stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu oznaené níže-dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení

Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu). Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 vČty první a § 243f odst. 2 o. s. . nebo se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková