MSPH 77 INS 16849/2015-A-32
MSPH 77 INS 16849/2015-A-32

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci navrhovatele: c) DUVOX s.r.o., se sídlem č.p. 1, Rozhovice, IČO 64789195, právně zastoupen JUDr. Martinem Týle, advokátem, se sídlem Pardubice, Škroupova 561, d) STAVMAT STAVEBNINY a.s., se sídlem Praha-Březiněves, Na hlavní 18, IČO 25121049, právně zastoupen Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, se sídlem Vrázova 7, Praha 5, e) Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, IČO 61974731, f) GOLDBECK Prefabeton s.r.o., se sídlem Vrdy, Chrudimská 42, IČO 49823329, právně zastoupen JUDr. Karlem Zíkou, advokátem, se sídlem Benešova 610, Kutná Hora a dlužníka: B & J Holding,a.s., se sídlem Praha 9-Vysočany, Freyova 82/27, IČO 28173279, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým bude navrhovateli c) DUVOX s.r.o., se sídlem č.p. 1, Rozhovice, IČO 64789195 uložena povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy ve výši 20,000.000 Kč, s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník se svým podáním ze dne 28. srpna 2015 mimo jiné domáhal vydání předběžného opatření, kterým bude navrhovateli c) uloženo složit jistotu k zajištění náhrady škody či jiné újmy ve výši 20,000.000,-Kč. Svůj návrh dlužník odůvodnil tak, že dlužník v současnosti realizuje jako zhotovitel řadu veřejných zakázek kofinancovaných z prostředků EU. Současně dle uzavřených smluv týkajících se realizace těchto zakázek je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě insolvenčního řízení, ba dokonce úpadku dlužníka. S ohledem na to, že v takovém případě by dílo nebylo dokončeno a objednatel by byl nucen hradit již realizované práce a dodávky z vlastních zdrojů, když současně podpora z fondů EU by v takovém případě nebyla možná, hrozí tím vznik škody v řádech milionů korun, přičemž v porovnání s tím jsou tvrzené údajné nároky navrhovatele zcela zanedbatelné. V předmětném podání dále dlužník uvádí, že s podaným insolvenčním návrhem navrhovatele c) nesouhlasí, údaje o samotné pohledávce nejsou založeny na pravdě. K uzavření smlouvy o dílo sice došlo, avšak k předání díla v souladu se smlouvou nikdy nedošlo. Předávací protokoly předložené navrhovatelem c) dlužník nepodepsal, dlužník není skutečnostmi v nich uvedenými vázán. Dlužník sice dne 19. února 2015 uznal nějaký dluh vůči navrhovateli c), avšak uznání dluhu neobsahuje právní důvod vzniku pohledávek. Dlužník byl navrhovatelem c) účelově uveden v omyl, že dluhy existují.

Soud z insolvenčního spisu a příloh návrhu zjistil tyto skutečnosti: -insolvenční řízení vedené proti dlužníkovi pod sp.zn.bylo zahájeno dne 26. června 2015 na základě insolvenčního návrhu společnosti CLEAN BUSINESS s.r.o., se sídlem č.p. 344, Bělotín, IČO 02723743-navrhovatel a) -dne 1. července 2015 přistoupila do řízení jako další navrhovatel společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s., se sídlem Praha-Březiněves, Na hlavní 18, IČO 25121049-navrhovatel b) -usnesením ze dne 3. července 2015, d. č.-A-7, byl návrh navrhovatele b) STAVMAT STAVEBNINY a.s. odmítnut -usnesením ze dne 30. července 2015, d. č.-A-12, bylo řízení vůči navrhovateli a) CLEAN BUSINESS s.r.o. zastaveno pro zpětvzetí insolvenčního návrhu -před doručením zastavení řízení vůči společnosti CLEAN BUSINESS s.r.o. přistoupila dne 7. srpna 2015 do řízení společnost DUVOX s.r.o.-navrhovatel c)

-dne 13. srpna 2015 přistoupila do řízení svým návrhem společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s-navrhovatel d) a dne 14. srpna 2015 společnsot GOLDBECK Prefabeton s.r.o.,-navrhovatel e) -podáním ze dne 21. srpna 2015 vzal navrhovatel c) svůj návrh bez uvedení důvodu zpět a usnesením ze dne 26. srpna 2015, d. č.-A-29, bylo řízení vůči navrhovateli c) zastaveno

Dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), může soud předběžné opatření v insolvenčním řízení nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Dle ust. § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Dle ust. § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne.

Dle ust. § 142 IZ jnými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

S ohledem na skutečnost, že předběžné opatření, jehož vydání dlužník navrhuje, lze vydat pouze do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, přičemž rozhodnutím ze dne 26. srpna 2015 insolvenční soud řízení vůči navrhovateli c) zastavil, čímž v souladu s ust. § 142 IZ rozhodl o insolvenčním návrhu, soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl, neboť v době rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření již nebylo možné předběžné opatření vydat pro překážku rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Nad rámec výše uvedeného však insolvenční soud uvádí, že ani v případě, že by do doby rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření dlužníka nebylo o insolvenčním návrhu navrhovatele c) rozhodnuto, nebyly by podmínky pro vydání předběžného opatření, jehož se dlužník domáhá, splněny, a to z důvodu, že dlužník jednoznačně nevyčíslil a přesně neidentifikoval škodu, která mu zahájením insolvenčního řízení hrozí, možný vznik škody jeho osobě ani žádným způsobem nedoložil. Dlužník navíc toliko poukázal na možnost ukončení smluvního vztahu založeného mezi ním a objednateli na základě smluv o dílo, avšak z dlužníkových tvrzení lze usuzovat maximálně případný vznik škody na straně objednatelů v důsledku ztráty podpory z fondů EU, tedy vznik škody třetí osobě nikoli jemu samému (insolvenční soud v daném případě neposuzuje existenci zjevné hrozby vzniku škody či jiné újmy třetím osobám, pouze konstatuje tvrzení dlužníka). Institut předběžného opatření, jehož obsahem je povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, je prostředkem pro zajištění finančních prostředků pokrývajících škodu vzniklou dlužníkovi v důsledku nedůvodně zahájeného insolvenčního řízení. Žádá-li dlužník nařízení takového předběžného opatření, je povinen doložit, že mu vznik škody nebo jiné újmy zjevně hrozí, což v sobě zahrnuje také povinnost takovou

škodu náležitým a přezkoumatelným způsobem vyčíslit. Vzhledem k tomu, že dlužník povinnosti doložit zjevnou hrozbu vzniku škody či jiné újmy nedostál, byl by soud nucen zamítnout návrh také z tohoto důvodu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Podat odvolání však může pouze dlužník.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 2. září 2015 JUDr. Jarmila Hanuliaková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková