MSPH 77 INS 16670/2014-B-56
MSPH 77 INS 16670/2014-B-56

Us ne s e ní

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Vladimír Strakatý, r. č.601226/0804, bytem Praha 7, Nad Královskou oborou 101/3, o návrhu Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , Bukurešťská 2794, Tábor, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

t a k t o:

Povoluje se výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve prospěch Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , Bukurešťská 2794, Tábor podle a za splnění podmínek ust. § 295 IZ: Nemovitosti a to: -Spoluvlastnický podíl o velikosti id 5/48 na pozemku parc. č. 1429, druh pozemku zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-budova Smyslov, č.p. 22, zp. využití rodinný dům, postavené na pozemku parc. č. 1429 a na pozemku parc. č. 1430, druh pozemku zahrada, které se nachází v katastrálním území Měšice u Tábora, obec Tábor a jsou zapsány v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 4943 (zapsané v upraveném soupisu majetkové podstaty ze dne 29.1.2016, položka n9, č. dokumentu B-55). -Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/6 na pozemku parc. č. 1252/5, druh pozemku orná půda, který se nachází v katastrálním území Měšice u Tábora obec Tábor a je zapsán v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 5642 (zapsané v upraveném soupisu majetkové podstaty ze dne 29. 1. 2016, položka n10, č. dokumentu B-55)

O d ů v o d n ě n í: Podáním ze dne 15.9.2015 (č.d. B-32 spisu) požádal bratr dlužníka Čestmír Strakatý, anonymizovano , Bukurešťská 2794, Tábor (dále jen navrhovatel), aby mu byla povolena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to nemovitého majetku zapsaného na LV č. 4943 a na LV č. 5642, vše Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, Katastrální území Měšice u Tábora. Navrhovatel svou žádost odůvodnil tím, že je většinovým spoluvlastníkem nemovitostí zapsané na LV 4943 a to 2/3 (32/48) a spoluvlastníkem nemovitosti na LV 5642 v rozsahu 1/6, které nabyl na základě dědického řízení po rodičích. Tvrdil, že nemovitosti užívá a hradí náklady s provozem a údržbou spojené, dále, že o finančních problémech bratra (dlužníka) nevěděl a rád by udržel pohromadě dědictví po rodičích, a proto má zájem tyto nemovitosti odkoupit. Podáním ze dne 1. 10. 2015, vyslovil zástupce věřitelů souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku ve prospěch Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , Bukurešťská 2794, Tábor. Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále IZ) dlužník a osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho peněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob dle odst. 1 nebo odst. 2 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetkové podstaty. Soud přezkoumal žádost bratra dlužníka a zjistil: -žadatel je osobou blízkou dlužníku -je spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 4943 a na LV č. 5642, vše Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, Katastrální území Měšice u Tábora -v upraveném soupisu majetkové podstaty ze dne 29. 1. 2016 jsou zapsány nemovitosti( č.d. B-55) -položka n9-spoluvlastnický podíl o velikosti id 5/48 na pozemku parc. č. 1429, jehož součástí je stavba Smyslov, č.p. 22, na pozemku parc. č. 1429 a na pozemku parc. č. 1430, , které se nachází v katastrálním území Měšice u Tábora, obec Tábor a jsou zapsány v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 4943, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím -položka n10-spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/6 na pozemku parc. č. 1252/5, který se nachází v katastrálním území Měšice u Tábora obec Tábor a je zapsán v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 5642 -zástupce věřitelů vyslovil s výjimkou souhlas

Soud dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro udělení výjimky ze zákazu nabývání majetkové podstaty a proti návrhu nikdo nebrojil a proto výjimku povolil dle ust. § 295 odst. 3 IZ jak uvedeno ve výroku. Insolvenční správce podáním ze dne 29. 1. 2016 navrhl, aby soud povolil výjimku a upřesnil označení nemovitosti, kterých výjimka se má týkat; označení nemovitosti se liší jenom v tom, že označení nemovitosti je podrobnější (označení užití) než v upraveném soupisu majetkové podstaty ze dne 29.1.2016 (č.d. B-55), proto soud ve výrokové části převzal označení nemovitostí dle tohoto návrhu. Pokud soud rozhodl o výjimce usnesením ze dne 20.10.2015, č.d.-B-42, toto rozhodnutí není materiálně vykonatelné, když vycházelo ze soupisu majetkové podstaty ze dne 13.11.2014 (č.d. B-1), v kterém nemovitosti nejsou zapsané v souladu s katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze Podat odvolání může jen osoba, která návrh podala.

V Praze dne 3. února 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková