MSPH 77 INS 15864/2015-C1-13
MSPH 77 INS 15864/2015-C1-13

MSPH 177 ICm 4239/2015-29 (MSPH 77 INS 15864/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, IČO 00006963 proti žalovanému: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Praha 1, Zemské právo 1574/3, insolvenční správce dlužníka Michaela anonymizovano , anonymizovano , Praha 10, Uhříněveská 41/2276, IČO 88010953 o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Pohledávka žalobce přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka Michaela anonymizovano , anonymizovano , Praha 10, Uhříněveská 41/2276, sp. zn. MSPH 77 INS 15864/2015, ve výši 44.091 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 44.091 Kč, která po přezkumném jednání zůstala sporná z důvodu popření insolvenčním správcem.

Žalobce tvrdil, že přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 44.091 Kč z titulu dlužného pojistného na sociální zabezpečení-nezaplacených předepsaných záloh na pojistné za období rok 2011-2014, a to ke dni 25. 8. 2015 943.552 Kč. Pokud žalovaná pohledávku popřela pro pravost s odůvodněním, že pohledávka nevznikla, neboť věřitel uvedl dne 8.7.2015, že dlužník nemá žádný splatný závazek, bylo šetřením zjištěno, že potvrzení o bezdlužnosti dne 8.7.2015 nevydal, podpisy uvedených zaměstnanců neodpovídají skutečnému a ověřenému podpisu, rovněž neodpovídají některé znaky na potvrzení, jako isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 177 ICm 4239/2015 hlavička pracoviště, telefonní číslo referentky apod.

Žalovaná se k jednání nedostavila, neomluvila. Ve vyjádření k žalobě uvedla, že odkazuje na svůj popěrný úkon na přezkumném jednání a současně, že odkazuje na svoje podání ze dne 13.1.2016 (podání trestního oznámení na dlužnici),výsledek kterého může mít vliv na průběh incidenčního sporu.

Dlužnice předvolána jako svědek, se k jednání nedostavila s omluvou před jednáním s tím, že si zaměnila termíny jednání 13.9.2016 za 15.9.2016.

Při zkoumání podmínek řízení podle § 198 IZ soud zjistil že tyto jsou splněny: -žalobce je věřitelem č. 1, který přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu dlužného pojistného na sociálním zabezpečení -žalovaná je insolvenčním správcem ve věci dlužníka Michaela anonymizovano , anonymizovano , Praha 10, doručovací: Bažantnická 200/3, Kostelec nad Labem, řízení je vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.-insolvenční řízení trvá -výsledek přezkumného jednání podle zápisu o přezkumném jednání ze dne 22. 10. 2015 a upraveného sezamu pohledávek-pohledávka zůstala sporná -žaloba byla podána včas, žaloba doručena soudu dne 9.11.2015-l.č. 1; vyrozumění doručeno žalobci dne 2. 11. 2015

Podle ust. § 159 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek zařazeny mezi incidenční spory. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která je popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření, pokud se přezkumného jednání nezúčastnil.

Z nesporných tvrzení účastníků a provedených důkazů soud zjistil tyto skutečnosti: -z přihlášky pohledávek ze dne 25.8.2015 ve znění ze dne 8.10.2015, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 44.091 Kč z titulu dlužného pojistného na sociální zabezpečení dle zák.č. 589/1992 Sb. ke dni zjištění úpadku dlužníka -z protokolu z přezkumného jednání ze dne 22.10.2015 a upraveného seznamu pohledávek, že pohledávka zůstala sporná, když insolvenční správce popřel pohledávku co do pravosti zcela a důvodem popření je, že pohledávka nevznikla, neboť věřitel v potvrzení ze dne 8. 7. 2015 sdělil, že dlužník nemá žádný splatný závazek; dlužnice se k pohledávce nevyjádřila -z přehledu pohledávek k 25. 8. 2015, že žalobce vyúčtoval platby na zálohy ve výši 44.091 Kč, když dlužník nepodával daňová přiznáni za rok 2011-2014 a neplatil zálohy na pojistné jako OSVČ, platby na zálohy v roce 2013 činili částku 44.091 Kč -z potvrzení žalobce ze dne 8. 7. 2015, že pro dlužnici bylo k její žádosti vydáno potvrzení, že ke dni 8. 7. 2015 nemá splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, podepsáno Michaela Havlová, vyřizuje Salavová -z čestného prohlášení Michaely Havlové ze dne 4. 11. 2015, že potvrzuje potvrzení zveřejněno v insolvenčním rejstříku v oddílu A-7 dne 27. 7. 2015 neodpovídá jejímu podpisu, Pokračování-3-MSPH 177 ICm 4239/2015 s přiložením ověřeného podpisu, dlužnice nepodala žádost o vystavení potvrzení. -z čestného prohlášení Ing. Olgy Salavové ze dne 4. 11. 2015, že dne 8. 7. 2015 nevydala potvrzení pro dlužnici, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku v oddílu A-7 dne 27.7.2015; dlužnice nepodala žádost o vystavení potvrzení -soudu je známo z insolvenčního spisu, že dlužnice má živnostenská oprávnění s předmětem podnikání-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s uvedením oborů činnosti od 18. 7. 2011 na dobu neurčitou, přičemž k jejímu oznámení bylo provozování živnosti přerušeno od 2. 6. 2014 do 31. 12. 2099. -insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17. 6. 2015 k návrhu dlužnice -dlužnice byla vyzvána usnesením ze dne 22. 6. 2015, d. č.A-6, v seznamu závazků kromě jiného doložit potvrzení o bezdlužnosti (zejména finanční úřad, zdravotní pojišťovna, ČSSZ atd.) -dlužnice podáním ze dne 14. 7. 2015, d. č. A-7, předložila kromě jiného potvrzení žalobce ze dne 8. 7. 2015 o bezdlužnosti

Z výše uvedeného soud učinil tento závěr o skutkovém stavu:

Dlužnice má živnostenské oprávnění od 18.7.2011, proto její povinnosti bylo dle § 13a a násl. zák.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, platit zálohy na pojistné důchodového zabezpečení jako osoba samostatně výdělečně činná. V případě neplnění povinností může žalobce dlužné pojistné předepsat, co učinil přehledem předpisů a plateb ze dne 25. 8. 2015, když dlužnice za rok 2011-2014 nepředložila daňové přiznání a zálohy tak v roce 2013 činí částku 44.091 Kč. Srovnáním podpisu Michaely Havlové na četném prohlášení a potvrzení žalobce ze dne 8. 7. 2015 o bezdlužnosti dlužnice jsou již volným okem patrné rozdíly v podpisech a je zřejmé, že tyto podpisy nejsou psané stejnou osobou. Dlužnice se na přezkumném jednání k přihlášce pohledávky nevyjádřila. Nevyvinula ani žádnou činnost pro vyvrácení tvrzení žalobce.

Soud tak dospěl k závěru, že přihláška pohledávky žalobce je přihlášená po právu, proto žalobě vyhověl v plném rozsahu-výrok I.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. září 2016 JUDr. Jarmila Hanuliaková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hájková