MSPH 77 INS 15701/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 77 INS 15701/2014 29 NSýR 109/2016-B-41

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Ivana Sochora, narozeného 5. ervna 1966, bytem v Praze 4, Ke Kri 759/26, PSý 147 00, vedené u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 15701/2014, o zp sobu ešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2015, . j. MSPH 77 INS 15701/2014, 3 VSPH 368/2015-B-25, takto:

Dovolací ízení se zastavuje. Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 6. ledna 2015, . j.-B-17, jímž MČstský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) neschválil oddlužení dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, uril, že úinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku, odvolal dosavadního insolvenního správce, ustanovil nového a uložil obČma správc m povinnosti. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (B-30). Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis -dále jen o. s. . ), insolvenní soud ho usneseními ze dne 24. února 2016, . j.-B-37, a ze dne 8. dubna 2016, . j.-B-38, doruenými dovolateli zvláš dne 11. b ezna 2016 a 28. dubna 2016 (srov. doruenky u B-37 a B-38), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení v obou p ípadech odstranil do 10 dn od doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lh tách urených ve výzvách a ani pozdČji, a to p es pouení o následcích neinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. . ízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníkovi, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek. V BrnČ dne 26. kvČtna 2016 Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. isir.justi ce.cz