MSPH 77 INS 15427/2016-B-20
MSPH 77 INS 15427/2016-B-20

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Tereza anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Míru 600/20, Praha 2, doručovací: Zruč nad Sázavou, Dubina 7

při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, d. č. MSPH 77 INS 15427/2016-B-16, se mění tak, že soud dle ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona, a současně při výkonu působnosti věřitelského výboru dle ust. § 66 odst. 3 insolvenčního zákona, souhlas se zpeněžením majetkové podstaty zapsané do soupisu dne 22. 12. 2017 (d. č. B-13 spisu, nemovitý majetek, poř. č. 3) prodejem mimo dražbu, a to:

-jednotka č. 337/1 (byt)-vymezena v budově č.p. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338,339 na parcele č.638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 647 a 648 se spoluvlastnickým podílem 5263/1128875 na společných částech domu čp. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 a se spoluvlastnickým podílem 5263/1128875 na pozemcích p.č. 638 zastavěna plocha a nádvoří, 639 zastavěna plocha a nádvoří, 640 zastavěna plocha a nádvoří, 641 zastavěna plocha a nádvoří, 642 zastavěna plocha a nádvoří, 643 zastavěna plocha a nádvoří, 644 zastavěna plocha a nádvoří,645 zastavěna plocha a nádvoří, 646 zastavěna plocha a nádvoří, 647 zastavěna plocha a nádvoří, 648 zastavěna plocha a nádvoří-vše zapsáno na LV č. 456, 2876 a 4343 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a kat. území Střížkov. neuděluje,

a dále povinnost insolvenčnímu správci uskutečnit prodej mimo dražbu za podmínek: -k uvedenému majetku neuplatňují nároky jiné osoby a nejsou ani jiné důvody, které by zpochybňovaly zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty -přímým prodejem za cenu 3 250 000 Kč -kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy -veškeré náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím -náklady na zpeněžení nemovitých věcí nepřesáhnou 5 % výtěžku zpeněžení včetně daně z přidané hodnoty neukládá

a dále povinnost insolvenčnímu správci neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení, zprávu o zpeněžení majetku mimo dražbu a kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo neukládá. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. 1. 2018, d. č.-B-16, vyslovil soud podle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon), a současně při výkonu působnosti věřitelského výboru dle ust. § 66 odst. 3 insolvenčního zákona, souhlas se zpeněžením položky č. 3 soupisu majetkové podstaty a současně uložil insolvenčnímu správci povinnosti související se zpeněžením.

Insolvenční správce podáním ze dne 25. 1. 2018 (d.č. B-17) svůj návrh ze dne 9. 1. 2018 vzal zpět z důvodu odstoupení zájemce od koupě předmětné položky.

S ohledem na tuto skutečnost, změnil soud usnesení ze dne 25. 1. 2018, d. č. MSPH 77 INS 15427/2016-B-16, tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Praha, 31. ledna 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová