MSPH 77 INS 14930/2014-C6-27
MSPH 77 INS 14930/2014-C6-27

MSPH 177 ICm 198/2015-96 (MSPH 77 INS 14030/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: Michal Mathauser Elektro, s.r.o., IČO 29112192, Karlovy Vary, Kolová 174, zast. advokátem JUDr. Karlem Seidlem, Ph.D., Karlovy Vary, Jirásková 2

proti žalovanému: JUDr. Martin Šíp, Praha 6, Podbabská 1014/20, insolvenční správce dlužníka IPM stars, s.r.o. Praha 1, IČO 25230557

o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce P43, dílčí 1, přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka IPM stars, s.r.o., Praha 1, Ovocný trh 572/11, IČO 25230557, sp.zn. , z titulu nezaplaceného zádržného dle smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 3. 1. 2012 ve výši 76 062 Kč, je přihlášená po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů.

Odůvodnění:

1. Žalobce se domáhal určení pravosti nepodmíněné pohledávky ve výši 76 062 Kč, která po přezkumném jednání zůstala sporná z důvodu popření insolvenčním správcem.

2. Žalobce tvrdil, že s dlužníkem uzavřel dne 03. 01. 2012 Smlouvu o dílo č. 255/06, na základě které realizoval pro dlužníka montáž elektroinstalace na akci přístavba výrobní haly Witte Nejdek za sjednanou cenu, dále že dílo bylo řádně dokončeno a předáno, dále, že ve smlouvě bylo isir.justi ce.cz -2-MSPH 177 ICm 198/2015 () sjednáno zádržné ve výši 10% na dobu trvání záruční doby v délce 60 měsíců, dále, že zádržné vyúčtoval fakturou č. 1211037 ve výši 76 062 Kč, co dlužník nezaplatil. Žalobce rovněž tvrdil, že cena díla a víceprací byla dlužníkem zaplacena, kromě zádržného. Rovněž potvrdil, že záruční doba byla sjednána na 60 měsíců od předání celé stavby objednatelem investorovi, co se stalo dne 31. 5. 2012 a záruční doba tak uběhne dne 31. 5. 2017. Dále trval na tom, že ve smlouvě byl sjednán vznik nároku na zádržné nikoliv však splatnost, proto zjištěním úpadku dlužníka a prohlášením konkursu se pohledávka ze zádržného stala splatnou, ze smlouvy rovněž nevyplývá, že by nárok na zádržné měl vzniknout až uplynutím záruční doby. Pokud měl žalovaný za to, že popis pohledávky (bod 10. Přihlášky) nebyl vyznačen tak, jak pohledávka byla popsána (bod 6. a 7 přihlášky) měl vyzvat věřitele k opravě přihlášky, což nesplnil, a proto vůbec neměl učinit popěrný úkon.

3. Žalovaný učinil nesporným tvrzení žalobce o uzavření smlouvy o dílo, o sjednání záruční doby i zádržném, o předání díla a o uplynutí záruční doby dne 31. 5. 2017, avšak trval na zamítnutí žaloby, když žalobce neprokázal, že ke dni přihlášení pohledávky měl nepodmíněnou pohledávku ve výši 76 062 Kč, když její vznik je vázán na uplynutí záruční doby.

4. Rozsudkem ze dne 18. 10. 2016, č.j. MSPH 177 ICm 198/2015-36, soud žalobu zamítl, vycházeje ze zjištění, že žalobce a dlužník ujednali ve smlouvě zádržné ve výši 10 % z ceny díla, které má charakter tzv. pozastávky. Ačkoli pojem pozastávky není v českém právním řádu upraven, v obchodním styku se jím rozumí část ceny díla, kterou objednatel zadrží za účelem zajištění nároků z odpovědnosti za vady v záruční době. Nepřisvědčil argumentaci žalobce, že v daném případě se jedná toliko o odsunutí splatnosti, neboť takovýto výklad odporuje čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy, v němž se smluvní strany dohodly, že zádržné slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po celou dobu záruční lhůty. Dále z nepochybného zjištění, že žalobce a dlužník ujednali ve smlouvě zádržné, které mělo být uvolněno po uplynutí záruční doby, a to pouze za podmínky, že během záruční lhůty nebude toto zádržné použito na zaplacení nákladů na odstranění vad díla v záruční době. Žalobce tedy přihlásil do insolvenčního řízení nepodmíněnou pohledávku, jejíž vznik nebyl vázán jen na řádné provedení a předání díla, ale i na splnění podmínky, kterou je nespotřebování zádržného během záruční lhůty. Protože záruční lhůta uplyne dne 31. 5. 2017 (smluvně sjednaná 60 měsíční záruční lhůta ode dne předání celé stavby objednatelem investorovi), soud dospěl k závěru, že žalobci nárok na zaplacení sjednaného zádržného ve výši 10 % doposud nevznikl; pohledávka žalobce v době přihlášení do insolvenčního řízení neexistovala. Pokud pohledávka neexistovala, nemohla se táto pohledávka ani ve smyslu ust. § 250 IZ stát splatnou. Srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 3084/2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. března 2010, sp. zn. 23 Cdo 4928/20.

5. Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce rozhodl usnesením ze dne 11. 05. 2015, č.j 103 VSPH 44/2017-51, kterým rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud uzavřel, že je nutno zkoumat vůli účastníků smlouvy ohledně sjednání zádržného (zda se jednalo o existující pohledávku ke dni prohlášení konkursu, resp. zda pohledávka k tomuto okamžiku neexistovala.)

6. Podle ust. § 159 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek zařazeny mezi incidenční spory.

7. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. -3-MSPH 177 ICm 198/2015 ()

8. Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která je popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření, pokud se přezkumného jednání nezúčastnil.

9. Předmětem sporu je pravost a výše přihlášené nepodmíněné pohledávky z titulu neuhrazeného zádržného ve výši 10 % z ceny díla, tj. ve výši 76 062 Kč podle Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 1. 3. 2012.

10. Na základě nesporných tvrzení účastníků řízení, provedeného dokazování a doplnění dokazování soud zjistil níže uvedené skutečnosti: -usnesením ze dne 22. 9. 2014, d. č.-A-24, byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs -z přihlášky pohledávek ze dne 7. 8. 2014, že žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 78 928,73 Kč, z toho dílčí 1-nevykonatelnou, nepodmíněnou, nesplatnou v celkové výši 76 062 Kč jako zádržné dle Smlouvy o dílo č. 255/06 -z protokolu z přezkumného jednání ze dne 18. 12. 2014, d. č. B-13 a upraveného seznamu pohledávek, d. č. B-16, že pohledávka dílčí 1 zůstala sporná, když insolvenční správce popřel pohledávku co do pravosti v částce 76.062 Kč, důvodem popření je, že pohledávka nevznikla, neboť její vznik je vázán na splnění podmínky-uplynutí záruční lhůty -ze Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 1. 3. 2012 (dále jen smlouva ), že žalobce jako zhotovitel se zavázal pro dlužníka jako objednatele provést dílo uvedené v čl. II. odst. 2. 1. smlouvy Montáž elektroinstalace na akci přístavba výrobní haly Witte Nejdek , dále, že podle čl. VIII. odst. 8.1 smlouvy zhotovitel poskytl záruku za jakost počínaje předáním díla objednateli, která skončí uplynutím 60 měsíců ode dne předání celé stavby objednatelem investorovi, dále že podle čl. XII. odst. 12.2 smlouvy se smluvní strany dohodly na zádržném ve výši 10 % po celou dobu záruční lhůty -z faktury č. 1211037, že žalobce vystavil ze dne 27. 3. 2012 daňový doklad dlužníkovi na částku ve výši 161 367 Kč, splatnou dne 27. 04. 2012, k úhradě celkem 85 305 Kč, přičemž vyčlenil zádržné ve výši 10% z celkové částky SOD 760.617/ 76.062 Kč -ze žádosti žalobce ze dne 24. 9. 2012, že žádal dlužníka o uvolnění zádržného dle Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 3. 1. 2012 ve výši 76 062 Kč uvedeného na faktuře č. 1211037 ze dne 27. 03. 2012 -z vyjádření dlužníka k žádosti žalobce ze dne 24. 9. 2012, že nároku nevyhověl, když podle Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 3. 1. 2012 bod 12.2 nárok na uvolnění předmětné pozastávky je až po uplynutí celé záruční doby, tj. až po uplynutí 5 let -ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí, že dlužník jako zhotovitel předal investorovi WITTE Nejdek s.r.o. dílo dne 31. 5. 2012 a investorovi dílo převzal -z nesporných tvrzení účastníků řízení, že žalobce předal dlužníkovi předmět díla dle Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 1. 3. 2012; dále, že záruční doba uplynula dne 31. 5. 2017 -z výslechu jednatelky dlužníka Šárky Mathauserové, že smlouvu připravoval zástupce firmy IPM stars Ladislav Kocourek, že bylo dohodnuto s objednatelem (dlužníkem), že přistupují na prodloužení lhůty splatnosti faktury týkající se zádržného na dobu záruční, tj. 60 měsíců; že v článku XII. je uvedeno, že zádržné je smluveno ve výši 10 %, tzn., že když se domluví zádržné, tak se má za to, že jeho splatnost je za 60 měsíců podle záruční lhůty. Protože dílo provedli řádně a včas, požádala objednatele, aby zádržné zaplatil dříve podáním ze dne 24. 9. 2012 a odpovědí bylo podání dlužníka, který sdělil, že nárok na uvolnění pozastávky je až po uplynutí celé záruční doby. Žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty a celou pohledávku včetně pozastávky již zdanil v roce 2012. Dále, že faktura č. 1211037 ze dne 27. 3. 2012 na částku 161 367,00 Kč je závěrečnou fakturou, v níž je uvedeno zádržné, které měli dostat za těch 5 let. Splatnost -4-MSPH 177 ICm 198/2015 () zádržného tam není, protože vycházeli ze smlouvy, že je splatná po uplynutí záruční doby. 11. Z výše uvedeného soud učinil tento závěr o skutkovém stavu: -žalobce a dlužník uzavřeli dne 3. 1. 2012 Smlouvu o dílo č. 255/06, na základě které se žalobce zavázal zhotovit pro dlužníka dílo -žalobce a dlužník sjednali mimo jiné zádržné ve výši 10 % z ceny díla, které slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruky-60 měsíců ode dne předání celé stavby objednatelem investorovi -žalobce vystavil vůči dlužníkovi dílčí fakturu na částku ve výši 161 367 Kč, k úhradě 85 305 Kč s vyčíslením zadrženého 10 % ve výši 76 062 Kč z ceny SOD -dlužník předal dílo investorovi dne 31. 5. 2012 -záruční lhůta uplynula dne 31. 5. 2017 -žalobce přihlásil nepodmíněnou pohledávku dílčí 1 ve výši 76 062 Kč odpovídající zádržnému ve výši 10 % z ceny díla.

12. V řízení vyplynula nová skutečnost, která nastala v průběhu řízení, tj. záruční lhůta za jakost provedení díla poskytnuta zhotovitelem (žalobcem) objednateli (dlužníku) podle čl. VIII. odst. 8.1 smlouvy uplynula dne 31. 5. 2017, objednatel (dlužník) neuplatnil vady díla (táto skutečnost nebyla tvrzena účastníkem řízení, ani nijak nevyšla v průběhu řízení najevo), proto pohledávka žalobce ze zádržného 10% podle čl. VIII. odst. 8.1 smlouvy ve výši 76 062 Kč vznikla dne 31. 5. 2017. Tato skutečnost vyplynula až po rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 18. 10. 2016 a rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2017.

13. Soud tak dospěl k závěru v daném případě již není rozhodné, zda pohledávka byla přihlášená jako podmíněná nebo nepodmíněná, když žalobci nelze upřít právo k přihlášené pohledávce ze zádržného, ke kterému mu vzniklo právo v průběhu řízení, proto žalobě na určení pravosti nepodmíněné pohledávky žalobce v insolvenčním řízení dlužníka z titulu 10% zádržného dle Smlouvy o dílo č. 255/06 ze dne 3.1 2012 v celkové výši 76 062 Kč vyhověl-výrok I.

14. Na základě výše uvedeného závěru, soud již nehodnotil vůli účastníků smlouvy ohledně sjednání zádržného (zda se jednalo o existující pohledávku ke dni prohlášení konkursu, resp. zda pohledávka k tomuto okamžiku neexistovala) z výslechu jednatelky žalobce a výslech ostatních jednatelů žalobce a výslech svědka (jednatele dlužníka) zamítl pro nadbytečnost.

15. Žalobce měl ve věci plný úspěch, avšak soud uplatněnou náhradu nákladů řízení nepřiznal, a to z důvodu, že dle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci-bod výroku II.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Praha 31. července 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová.