MSPH 77 INS 13737/2014-B-39
MSPH 77 INS 13737/2014-B-39

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Václavem Kavcem v insolvenční věci dlužníka: KINETIK s.r.o. se sídlem Praha 6, Na Viničních horách 1831/16, IČO 40614247, zastoupen opatrovníkem Mgr. Ondřejem Dlouhým, advokátem, Praha 2, Nad Petruskou 1, o odvolání proti uložení pořádkové pokuty

takto:

Usnesení ze dne 7. listopadu 2016, d. č. MSPH 77 INS 13737/2014-B-36, se mění tak, že insolvenčnímu správci: Mgr. Josef Neskusil, LL. M., IČO 71462716, se sídlem Reinerova 1712/9, Praha 8, se povinnost zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 7. listopadu 2016, d. č. MSPH 77 INS 13737/2014-B-36, byla insolvenčnímu správci v souladu s ust. § 81 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), uložena pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč.

Insolvenční správce podáním ze dne ze dne 7. listopadu 2016 podal proti výše uvedenému usnesení včasné odvolání a současně doložil dílčí zprávu o své činnosti spolu s žádostí o udělení souhlasu s prodejem majetku z majetkové podstaty mimo dražbu, čímž splnil soudem uloženou povinnost.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na skutečnost, že insolvenční správce současně s odvoláním proti uložení povinnosti zaplatit pořádkovou pokutu poskytl požadovanou zprávu, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodl, jak uvedeno ve výroku. .

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. listopadu 2016

Mgr. Václav Kavec,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení : Tikovská isir.justi ce.cz