MSPH 77 INS 13515/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 77 INS 13515/2014 29 NSýR 112/2014-A-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Petra Gemmela a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužníka Orion Acquisition Capital, a. s. v likvidaci, se sídlem v Praze 6, Rooseveltova 166/10, PSý 160 00, identifikaní íslo osoby 24 28 63 54, o insolvenním návrhu dlužníka, o dovolání p vodního insolvenního správce AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSý 110 00, identifikaní íslo osoby 28 49 07 38, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. zá í 2014, . j. MSPH 77 INS 13515/2014, 1 VSPH 1280/2014-A-29, takto:

Dovolání se odmítá. Od vodnČní:

MČstský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 26. kvČtna 2014, . j.-A-22, (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka (Orion Acquisition Capital, a. s.), povolil ešení úpadku dlužníka reorganizací a insolvenním správcem ustanovil spolenost AS ZIZLAVSKY v. o. s. (dále jen spolenost ). Vrchní soud v Praze k odvolání vČ itelky Ing. Magdaleny ýudové usnesením ze dne 12. zá í 2014, . j., 1 VSPH 1280/2014-A-29, usnesení insolvenního soudu zmČnil tak, že se spolenost insolvenním správcem neustanovuje. Proti usnesení odvolacího soudu podala spolenost dovolání, požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vČc tomuto soudu vrátil k dalšímu ízení, respektive aby rozhodnutí odvolacího soudu zmČnil tak, že se usnesení insolvenního soudu potvrzuje. Nejvyšší soud dovolání spolenosti odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona . 99/1963 Sb. obanského soudního ádu, jako bezp edmČtné. V dobČ po vydání rozhodnutí odvolacího soudu insolvenní soud usnesením ze dne 13. íjna 2014, . j.-A-34, ustanovil novým insolvenním správcem Mgr. Ing. Ladislava Teteru, usnesením ze dne 26. listopadu 2014, . j.-B-53, schválil reorganizaní plán dlužníka a usnesením ze dne 13. kvČtna 2015, . j.-B-78, vzal na vČdomí splnČní reorganizaního plánu dlužníka (výrok I.), schválil odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce (výrok II.), uložil dlužníku zaplatit insolvennímu správci neuspokojenou ást odmČny a hotových výdaj (výrok III.), zprostil insolvenního správce funkce (výrok IV.), schválil konenou zprávu vyútování odmČny a hotových výdaj p vodního insolvenního správce-spolenosti (výrok V.) a uložil dlužníku zaplatit spolenosti neuspokojenou ást odmČny a hotových výdaj (výrok VI.). Usnesení insolvenního soudu ve výroku I. nabylo právní moci dne 13. kvČtna 2015 a ve zbývající ásti dne 2. ervna 2015.

Za popsaného stavu se opravný prost edek (dovolání) stal bezp edmČtným v d sledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí a je tak namístČ jeho odmítnutí (k postupu soudu p i bezp edmČtnosti opravného prost edku srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. zá í 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. íjna 2013, sen. zn. 29 NSýR 8/2011). I kdyby totiž Nejvyšší soud shledal dovolání p ípustným, vČcnČ p ezkoumal a p ípadnČ zrušil napadené rozhodnutí, nemohly by se výsledky dovolacího p ezkumu již v žádném p ípadČ p íznivČ projevit v postavení dovolatele poté, kdy bylo ízení v insolvenní vČci dlužníka pravomocnČ skoneno. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadaného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci a vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 27. ledna 2016

JUDr. Petr G e m m e l , v . r . p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.