MSPH 77 INS 12747/2013-B-19
MSPH 77 INS 12747/2013-B-19

MSPH 77 INS 12747/2013 MSPH 77 INS 12748/2013

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: a) Iveta anonymizovano , anonymizovano , Ambrožova 1862/13, Praha 3 (dříve IČO 49920375) a dlužníka b) František anonymizovano , anonymizovano , Ambrožova 1862/13, Praha 3, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem IX. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 8.10. 2013, č.d. MSPH 77 INS 12747/2013-B-10 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 16. září 2014

JUDr. Jarmila Hanuliaková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová